Značenje i distribucija vremenskih glagolskih oblika u publicističkom stilu standardnog jezika

Vrijeme trajanja

Projekat je otpočeo 2007. godine. Rad na projektu je prekinut 2009. i nastavljen 2013. godine. Trajanje projekta je planirano do kraja novembra 2015. godine. Nakon toga do kraja 2016. godine planirano je da se knjiga koja će biti rezultat projekta pripremi za štampu i štampa u nekom od izdanja Instituta.

Metode izrade

Tema o značenju i distribuciji vremenskih glagolskih oblika u publicističkom stilu zahtijeva korištenje nekoliko metoda istraživanja: deskriptivne, distributivne, strukturalne i lingvostilističke. Osnovna metoda bit će deskriptivno-strukturalna metoda onomasiološkog tipa.

Ishodi i ciljevi projekta

Tema disertacije je iz uže oblasti funkcionalne stilistike, jer joj je cilj analiza jedne pojave u jednome funkcionalnom stilu: publicističkom. Ali, s druge strane, sam predmet analize unutar tog funkcionalnog stila jeste prvenstveno (morfo)sintaksički, jer su značenja i funkcije glagolskih oblika gotovo isključivo u domenu morfosintaksičke analize. Tako je tema disertacije u stvari interdisciplinarna: ona je i sistemskolingvistička i funkcionalnostilistička.

Osnovni cilj disertacije jeste opis značenja i distribucije vremenskih glagolskih oblika u publicističkom funkcionalnom stilu. Drukčije rečeno: cilj je pokazati kakva je konstitutivna uloga ličnog glagolskog oblika u svim podstilovima i žanrovima publicističkog stila.

Obrazloženje projekta

Projekat je iz sintakse savremenog jezika. Istraživanje se odnosi na prikupljanje i obradu građe, iščitavanje literature i pisanje studije, koja bi u narednom periodu trebala biti odbranjena kao doktorska disertacija. Tema ovog projekta odnosi se na funkcionalnu stilistiku, tj. na analizu vremenskih glagolskih oblika u publicističkom funkcionalnom stilu. Predmet analize unutar tog funkcionalnog stila jeste prvenstveno (morfo)sintaksički, jer su značenja i funkcije glagolskih oblika gotovo isključivo u domenu morfosintaksičke analize. Analiza se provodi na korpusu iz sva tri standarda koji egzistiraju u BiH. Zato će dato istraživanje biti značajno kako za funkcionalnu stilistiku tako i za sintaksu i semantiku glagolskih oblika i njihovu distribuciju ne samo u datome funkcionalnom stilu nego i u standardnom jeziku u cjelini. Osnovi cilj je pokazati kakva je konstitutivna uloga ličnog glagolskog oblika u svim podstilovima i žanrovima publicističkog stila.

Važnija literatura

Sintaksički i stilistički radovi.

Društvena korist

Istraživanje koje podrazumijeva projekat višestruko je potrebno i naučno značajno, jer treba da pokaže ulogu glagola – i to u formama ličnih glagolskih oblika, kao preduslovu većine komunikativnih formi – u strukturisanju publicističkog kao najprogresivnijeg i žanrovski najrazuđenijeg funkcionalnog stila standardnog jezika, s tim da će se analiza provoditi na korpusu sve tri varijante standardnog jezika u BiH: bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj. Zato će dato istraživanje imati širi društveni značaj kako za funkcionalnu stilistiku tako i za sintaksu i semantiku glagolskih oblika i njihovu distribuciju ne samo u datome funkcionalnom stilu nego i u standardnom jeziku u cjelini.

Korištenje opreme

Za implementaciju projekta koristit će se postojeća kompjuterska oprema Instituta za jezik.

Ostale napomene

U funkcionalnostilističkoj literaturi publicistički stil obično se diferencira u dva podstila: novinarski i monografsko-publicistički, s tim da se u okviru prvog izdvaja novinarski (koji predstavlja jezički izraz novinara) i novinski podstil (koji predstavlja način pisanja u novinama i časopisima). Osim toga, publicistički stil se dijeli na veliki broj žanrova: vijest, izvještaj, članak, hronika, intervju, feljton, dnevnik, pregled, pamflet, prikaz, pismo, otvoreno pismo, uvodnik. U svim tim stilovima, podstilovima i žanrovima lični glagolski oblici nemaju ni istu funkciju, ni isto značenje, niti istu distribuciju. Zato će rezultat projekta biti dokazivanje činjenice i prikazivanje uloge ličnog glagolskog oblika u tekstovima, tj. koliko vremenski glagolski oblici jesu integrativni element publicističkog stila, ali i diferencijalni kriterij njegovih podstilova, i posebno žanrova.

Na projektu radi jedan istraživač, a istraživanje i pisanje studije će trajati još naredne dvije godine. Istraživanje se odnosi na prikupljanje i obradu građe, iščitavanje literature i pisanje studije, koja bi u narednom periodu trebala biti odbranjena kao doktorska disertacija.

Analiza se provodi na korpusu iz sva tri standarda koji egzistiraju u BiH. Zato će dato istraživanje biti značajno kako za funkcionalnu stilistiku tako i za sintaksu i semantiku glagolskih oblika i njihovu distribuciju ne samo u datome funkcionalnom stilu nego i u standardnom jeziku u cjelini. Osnovi cilj je pokazati kakva je konstitutivna uloga ličnog glagolskog oblika u svim podstilovima i žanrovima publicističkog stila.

Do 2013. godine izvršena je priprema i obrada građe iščitavanje relevantne literature, razrađen plan izrade i napisane bilješke. U narednom periodu otpočet će se s pisanjem studije a istovremeno će se nastaviti s prikupljanjem i obradom građe. Na završetku projekta će se pisati uvod i zaključci te potrebne završne ispravke, kao i pripreme za odbranu rada pred komisijom.