RJEČNIK STRANIH RIJEČI BOSANSKOG JEZIKA

Ibrahim Čedić (ur.):Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, edicija Posebna izdanja, knjiga 17, Institut za jezik, Sarajevo, 2011, 1175 str.

U Institutu za jezik u Sarajevu u 2011. godini, na čelu s urednikom naučnoistraživačkog projekta naučnim savjetnikom dr. Ibrahimom Čedićem, objavljen je Rječnik stranih riječi bosanskog jezika. Navedeno djelo predstavlja kontinuitet leksikografskog rada ove naučne ustanove, u kojoj je od 2007. započet proces objavljivanja rječnikā bosanskog jezika. Rječnik stranih riječi važan je doprinos bosnističkoj leksikografskoj praksi i podsticaj za buduća leksikografska opisivanja različitih aspekata leksike u bosanskom jeziku. U Rječnik je značajno uključena ne samo leksika koja je obrađivana u ranijim rječnicima već i ona koja svoje mjesto nije našla u dosadašnjoj bosanskoj leksikografskoj produkciji.

Upoređujući ovaj Rječnik s još nekim rječnicima ove vrste, nameće se zaključak da ovo djelo nimalo ne zaostaje za njima; štaviše, moglo bi se reći da ovaj Rječnik stranih riječi uključuje i jedan broj onih leksema koje su se pojavile u posljednjih dvadesetak godina, posebno preko internetskih stranica, razvijene informacijske i ekonomske nauke i popularnih društvenih mreža, što umnogome utječe na leksičko okrupnjavanje u globaliziranom svijetu komunikacija. U tom kontekstu razumljivo je nastojanje autora da se što uspješnije i minucioznije registririra “taze” posuđena leksika, za koju se u datom trenutku ne zna koliki joj je vijek trajanja, hoće li opstati u bosanskom jeziku ili neće.

Cijena 110,00 BAM