RASPRAVE O JEZIKU U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1850. DO 1914. GODINE SOCIOLINGVISTIČKI PRISTUP

Edina Solak: Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini od 1850. do 1914. godine. Sociolingvistički pristup,  edicija Posebna izdanja, knjiga 20, Urednik: Alen Kalajdžija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2014, 278 str.   

Nominacija jezika u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850. do 1914. godine odvija se u kontekstu “terminološke nominacije” i u kontekstu popularne nominacije (neterminološke). U literaturi u srbistici i kroatistici uglavnom se “neterminološka nominacija” jezika (kao što je “maternji jezik“, muslimanski jezik, naš jezik i sl.) nastoji staviti u prvi plan kod nominacije jezika među bošnjačkim stanovništvom, dok se eventualna terminološka nominacija bosanskog jezika nastoji politički isključiti iz znanstvenoga diskursa. Jedan od zadataka ovoga rada jest, između ostaloga, ukazati i na potrebu jednakog znanstvenog tretiranja terminološke nominacije jezika u svim skupinama stanovništva u Bosni i Hercegovini do 1914. godine. To je i jedan od znanstvenih postulata koji pravi razliku između sociolingvističkih studija i studija iz oblasti aplikativne jezičke politike.

Cijena 25,00 BAM