JEZIK U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM DRAMAMA (SOCIOLINGVISTIČKI PRISTUP)

Amela Šehović: Jezik u bosanskohercegovačkim dramama, (sociolingvistički pristup), edicija Posebna izdanja, knjiga 18, Urednik: Ibrahim Čedić, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 2012, 240 str.

Jezik u bosanskohercegovačkim dramama je jezičkoistraživačka monografija koja analizira jezik odabranih dramskih tekstova. Autorica je napravila izbor onih drama koje se, iz sociolingvističkog aspekta, mogu smatrati “vještim verzijama kolokvijalnog jezika”, a među njima su: To – A. Isakovića, U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce – A. Sidrana, te Niko nije čovjek ko ne umre – V. Stojanovića. Iako se u lingvističkoj literaturi nerijetko analizira dramski tekst, gdje se najčešće polazi od stava da upravo ovaj književni žanr osigurava najbolje informacije o kolokvijalnom jeziku određenog perioda, budući da dramski dijalozi odražavaju komunikativnu kompentenciju autora, ova monografija metodološki složenije pristupa jeziku dramskog teksta, jer autorica, osim navedenih teorijskih postavki Browna, Gilmana i Nade Ivanetić, uvodi i elemente stililstičke teorije u svoju metodološko-teorijsku podlogu. Drugim riječima, dramski dijalog se tretira i kao sekundarni modelativni sistem u odnosu na prirodni ljudski jezik, što se često, u sličnim pristupima ovoj vrsti književnoumjetničkog teksta, potpuno smetne s uma.

U skladu sa savremenim sociolingvističkim razmatranjima, i to ne samo na južnoslavenskom području nego i u evropskoj sociolingvistici, autorica propituje odnose jezika i roda (ovdje je naročito interesantan dio koji pokazuje mocijsku tvorbu, gdje se neizostavno dolazi do pitanja odnosa jezika i rodnih uloga), zatim tu je odnos jezika i moći, gdje se autorica naslanja i na savremenu pragmalingvističku teoriju, kao i dio koji tretira odnos jezika i identiteta, u kojem autorica vrlo zanimljivo objašnjava stereotipe i činove identifikacije.

Ova jezičkoistraživačka monografija, dakle, nastala je na uspješno spojenom sociolingvističkom, stilističkom i pragmalingvističkom teorijskom okviru, a koji se pokazao naročito funkcionalnim u pristupu književnoumjetničkom tekstu.

Cijena 30,00 BAM