Haris Ćatović

Biografija i bibliografija:

Haris Ćatović

Biografija

Haris Ćatović rođen je 14. 05. 1988. godine u Sarajevu. U decembru 2013. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Odsjeku za bosanski jezik i književnost diplomirao je na temu Jezičke odlike Kunovskog zapisa s najvišom ocjenom.

Od 2011. godine angažiran kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Angažman Harisa Ćatovića ogleda se u ekscerpiranju građe za ovaj Rječnik. Kao stručni saradnik angažiran je i u izradi Sandžačkog rječnika, koji predstavlja svojevrsni prilog dijalekatskoj leksici bosanskog jezika. Doprinos Harisa Ćatovića pri izradi ovog Rječnika ogledao se u obimnom poslu gramatičkih definicija leksema. Godine 2015. upisuje Postdiplomski studij iz lingvistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Trenutno radi na izradi master rada: Fonetsko-fonološki sistem istočnobosanskog govornog tipa u Anketi pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986).

Od 2014. godine angažiran je na nekoliko projekata Instituta: Jevrejskošapnski jezik u Bosni i Hercegovini, Bibliografijaizdanja Instituta za jezik (1972–2014) te Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i HercegovineThe Scent of Quinces – Selected traditional love songs from Bosnia-Herzegovina.

 

Zaposlen je na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu kao stručni saradnik na Odjeljenju za dijalektologiju.

 

Izvorni naučni radovi i sudjelovanja na skupovima:

1.“Razgovorni stil u djelima Zulfikara Zuke Džumhura”, Naučni skup: „Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru“, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar 24. i 25. april 2014. godine.

2.“Refleksi jata u Kunovskom zapisu”, Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29. i 30. maj 2014. godine.

3. “Ortografske i fonetsko-fonološke odlike  Kunovskog zapisa”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 45–65.

 

4. i Sumeja Kapo:“Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV,br. 1–2 (2014), str. 191–208.

 

5. “Rogatički govor u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine”, Naučna konferencija: Drugi simpozij o bosanskom jeziku: Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo 12. i 13. mart 2015. godine

 

6. i Zenaida Karavdić: “Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja”, Naučni/znanstveni skup: “Hercegovački naučnici / znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini”, Mostar 11. i 12. Decembar / prosinac 2015. godine (u štampi)

Prikazi i osvrti:

1.        Na znanje i imanje bosanskohercegovačkoj dijaspori – Pravopisni priručnik bosankog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Slovo Gorčina, 36/2014, Stolac.

2.         “Kognitivnom lingvistikom lingvistikom kroz Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXVI,br. 1–2 (2015), str. 191–208.