Ivana Tomić MA

Biografija i bibliografija:

Ivana Tomić MA

Biografija

Ivana Tomić, rođena  19. 8. 1987. godine u Tuzli. Osnovnu školu završila u Mramoru 2003. Godine 2007. završila Gimnaziju pedagoškog smjera “Ismet Mujezinović” u Tuzli.Akademske 2007/2008 upisala redovni dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Tuzli. U školskoj 2008/2009. te 2009/2010. položila sve ispite iz druge i treće godine studija i ostvarila prosječnu ocjenu 9,42, 9,14 i bila dobitnica dvije srebrene plakete.


Godine 2011. uspješno završila kurs informatike u CPE (Centar za poslovnu edukaciju) u Tuzli u okviru kojeg su obuhvaćene slijedeće oblasti: procesiranje teksta, tabelarni kalkulatori, prezentacije,  microsoft frontpage.

Dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smjer Bosanski jezik i književnost završila 2012. godine s ocjenom 8,91. Diplomirala 17. 4. 2012. godine na temu “Jezik u Bosni i Hercegovini” s ocjenom deset.

Od 2012. do 2015. god. angažirana kao stručna saradnica u Institutu za jezik u Sarajevu na naučnoistraživačkom projektu “Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića” koji je uspješno okončan.

Godine 2015. završila kurseve engleskog jezika (Beginners, Elementary) u Marks centru u Sarajevu.

Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, studijski program Lingvistika bosanskog jezika završila 2015. godine s ocjenom 9,2. Magistrirala 15. 12. 2015. godine na temu “Jezički izraz Varice  fra Antuna Kneževića” te 2016. god. stekla zvanje više stručne saradnice u Institutu za jezik u Sarajevu.

Od 2016. angažirana na projektu Instituta iz oblasti jezika za predmet Jezici i književnost naroda Bosne i Hercegovine prilikom izrade udžbenika “Kulturna i društvena historija naroda Bosne i Hercegovineˮ za dopunsku nastavu u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu.

Naučni radovi i sudjelovanje na skupovima:

“Frazemi u Varici fra Antuna Kneževića”, Književni jezik, god. 25, br. 1−2, Institut za jezik, Sarajevo, 2014.

“Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama”, Naučni skup: “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar 24. i 25. april 2014. godine. Članak objavljen u zborniku radova Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhurupod naslovom: “Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmamaˮ Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2015.

“Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegovini”, Naučni skup: Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12–13. 3. 2015. Članak objavljen u zborniku radova Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive pod naslovom: “Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegoviniˮ, Sarajevo, 2016.

“Uloga i značenje epiteta u Huminoj poeziji“, Naučni skup: Slovo o Hamzi Humi”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar 21. i 22. april 2016.

Prikazi i osvrti:

Prikaz Pravopisnog priručnika bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u Časopis fakulteta humanističkih nauka, 9/2014, Mostar.

Sudjelovanje na promocijama:

Promocija Zbornika radova Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zulfikaru Zuki Džumhuru, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli (2015), Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (2016).