Sociolingvistički aspekt Hörmanove zbirke narodnih pjesama

Sociolingvistički aspekt Hörmanove zbirke narodnih pjesama

Voditeljica projekta: Alisa Mahmutović

Osnovni je cilj projekta utvrđivanje uloge i mjesta zbirke narodnih pjesama Koste Hörmana Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini u standardizacijskim procesima na južnoslavenskom području. Budući da se ova zbirka smatra relevantnim tekstom, jer ide u red onih tekstova koji su bitno utjecali na prihvaćanje i formiranje jezičnih osobina koje će kasnije postati dijelom standardnog jezika, nužno ju je i sociolingvistički pozicionirati. Drugim riječima, ovdje ćemo prema metodama i mjerilima sociolingvističke teorije utvrditi osnovna obilježja konteksta u kojem se zbirka pojavljuje, kao i filološke zahvate koji su bili značajni i uvjetovani.