Odjeljenje za leksikografiju

Odjeljenje za leksikografiju se bavi praktičnim i teorijskim aspektima izrade rječnika raznih namjena, pri čemu će se voditi briga o sljedećim poslovima:

-          obrada rječničke građe vezane za historijske rječnike i rječnike predstandardnog perioda;

-          izrada različitih tipova rječnika prema kriterijima vezanim za stilsku formaciju, teritorijalnu diferencijaciju, vremensku raslojenost, književnojezičku tradiciju i dr.;

-          izrada dvojezičkih i višejezičkih rječnika;

-          objavljivanje standardnih rječnika različitih po obimu i svrsi;

-          izrada velikoga rječnika književnog jezika na osnovu postojeće građe i one koja će se prikupljati;

-          pripremanje, istraživanje i objavljivanje rječnika iz različitih sfera onomastičke građe u Bosni i Hercegovini;

-          izrada rječnika etimološkoga tipa;

-          ostali poslovi koji se pojave vezano za leksikografske i terminološke potrebe.