Upravno-administrativni sektor

Upravno-administrativni sektor, u okviru dugogodišnjeg programa i godišnjeg plana rada Instituta:

-          obavlja upravno-pravne administrativne i druge opće poslove,

-          stara se o primjeni općih akata Instituta, izvršava odluke koje donosi direktor i Vijeće,

-          priprema nacrte općih akata, izrađuje rješenja i odluke koje donose direktor i Vijeće Instituta,

-          učestvuje u izradi izvještaja o radu Instituta, materijalnom i finansijskom poslovanju i drugim pitanjima koja su od interesa za Institut,

-          obavlja finansijsko-materijalne poslove,

-          vrši uplatu potraživanja,

-          organizuje poslove prekucavanja ili umnožavanja tekstova na drugi način, stara se o bezbjednosti Instituta, održavanju čistoće i sl.,

-          stara se o imovini Instituta i vodi potrebne evidencije,

-          u saradnji s naučnoistraživačkim sektorom, utvrđuje principe rada u vezi sa stručnim aktivnostima Instituta (škola jezika za strance, ljetna škola, lektorski poslovi i sl.)

-          obavlja i druge poslove po nalogu organa upravljanja i službi Univerziteta i direktora Instituta.

Rukovodilac ovog sektora je sekretar Instituta, Fatima Išerić - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..