Dr. sc. Jasmin Hodžić

Biografija i bibliografija:

Dr. sc. Jasmin Hodžić

 

Biografija

Dr. sc. Jasmin Hodžić je rođen 9. 3. 1984. godine Stocu. Godine 2003. dobija zvanje elektrotehničara računarske tehnike i automatike, po završetku Elektrotehničke škole u Mostaru. Doktorsku disertaciju: Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku odbranio je 10. januara 2017. na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na istoimenom fakultetu je stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz područja lingvistike (2013. godine) odbranivši magistarski rad na temu: Sintaksičko-semantička analiza katenativnih glagola u bosanskom jeziku , te diplomu profesora bosanskog jezika i književnosti (2009. godine).

Bosanski jezik i književnost je kao srednjoškolski profesor predavao u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru, te u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru.

Godine 2011. na matičnom fakultetu izabran je u zvanje asistenta, uža naučna oblast lingvistika, poslije čega u svojstvu saradnika kratko radi na Odsjeku za bosanski jezik i književnost, i na Odsjeku za komunikologiju, a kasnije i na Nastavničkom fakultetu u Mostaru.

Učestvuje na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama o lingvistici i filologiji, i objavljuje radove u časopisima Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Instituta za crnogorski jezik i književnost u Podgorici, Filozofskog fakulteta u Mariboru, Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, Nastavničkog fakulteta u Mostaru, Internacionalnog Burč Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta u Zenici, Pedagoškog fakulteta u Bihaću, Bosanskog filološkog društva u Sarajevu, Slavističkog komiteta u Sarajevu, i drugoj naučnoj i stručnoj periodici.

Nakon učešća na  Drugom simpoziju o bosanskom jeziku, izabran je za člana Komisije za izradu zaključaka Simpozija.

Godine 2014. objavio je knjigu: Ogledi iz lingvistike i filologije, u izdavaštvu Narodne biblioteke Mostar.

Od februara 2016. zaposlen u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu na Odjeljenju za proučavanje standardnog/savremenog jezika.

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Objavljenje knjige (1):

1.        Ogledi iz lingvistike i filologije, Narodna biblioteka Mostar, Mostar 2014.

 

Objavljeni radovi u zbornicima i časopisima (26):

1.         Hodžić, Jasmin (2016): „Metode brzog i uspješnog učenja prozodijskog sistema bosanskog standardnog jezika“, Časopis Istraživanja, str. 115 – 129., Fakultet humanističkih nauka, Mostar

 

2.         Hodžić, Jasmin (2016): „Kratka analiza opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika“, Zbornik radova: Drugi simpozij o bosanskom jeziku: Istrazivanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika - dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive; Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

3.         Hodžić, Jasmin (2016): „O nekim načelima sintaksičke analize književnoumjetničkog teksta“, Književni jezik, br. 27 (1-2), Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

4.         Hodžić, Jasmin (2016): „Bosanskohercegovački jug i četiri sintaksičara savremene hrvatske i srpske lingvistike“, Zbornik radova s naučnog skupa: „Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Zgrada Vlade FBiH, 11. i 12. decembar 2015. godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar

 

5.         Hodžić, Jasmin (2015): Sintaksa kao dio pravopisa – pravopisna sintaksa, Educa, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, br. 8., str. 181-189. Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar

 

6.         Hodžić, Jasmin (2014): „Metaforički koncept LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE u poeziji Muhameda Elezovića“, Applying intercultural linguistics competence to foreign language teaching and learning/Edited by Azamat Akbarov, 4. FLTAL Proceedengs, International Burch University, Sarajevo

 

7.          Hodžić, Jasmin (2014): „Sintaksičkiambigvitet kao izvor bosanskog humora“,  Zbornik radova: 5. Međunarodni naučno-stručni skup: „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, str. 371-379., Filozofski fakultet u Zenici, Zenica

 

8.          Hodžić, Jasmin (2014): „Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame Hasanaginica (1983)“, Književni jezik, 25/1-2, Časopis Instituza za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

 

9.         Hodžić, Jasmin (2013): „Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity", Proceedengs: 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLATAL ‘13), ed. Azamat Akbarov & Diane Larsen-Freeman, International Burch University, Sarajevo

 

10.   Hodžić, Jasmin (2013): „Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara“, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Slovo o Maku Dizdaru“,  FHN Mostar (maj 2012.), Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, 2013, str. 335-347., Mostar

 

11.   Hodžić, Jasmin (2013): „Gdje je natpis monahinje Marte? (Ili: Stećci uz vlašku crkvu na Ošanićima ponad Stoca)“, Godišnjak „Slovo Gorčina“, br. 35,  Slovo Gorčina, Stolac

 

  

12.   Hodžić, Jasmin (2013): „Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku“,  Časopis Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

 

13.   Hodžić, Jasmin (2013): „O nekim sociolingvističkim aspektima HasanaginiceKnjiževni jezik, 24/1-2, Časopis Instituza za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

 

14.   Hodžić, Jasmin (2012): „Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića“,Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Sarajevski filološki susreti 1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo

 

15.   Hodžić, Jasmin (2012): „O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem“, Godišnjak „Slovo Gorčina“, br. 34, str. 45-52, Slovo Gorčina Stolac, 2012, te u: Zbornik radova: Bosanskohercegovački slavistički kongres, knjiga 1, str 361-371,  Slavistički komitet, Sarajevo

 

16.   Hodžić, Jasmin (2012): „Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao „rodno osjetljiv“ jezik“, u: "Approaches and Methods in Second and Freign Language Teaching", edited by Azamat Akbarov and Vivian Cook, IBU Publicaions, Sarajevo

 

17.   Hodžić, Jasmin (2012): „Metaforički koncept ŽIVOT je IGRA na primjeru kur'anskog teksta: Kognitivno-semantička analiza“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 7 , FHN, Mostar

 

18.   Hodžić, Jasmin (2012): „Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije“, Zbornik radova: Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik (2012), Zenica

 

19.   Hodžić, Jasmin (2012): „Glagolske dopune glagolskom predikatu“,  LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/2, br. 8,  (str. 51-65). Institut za crnogorski jezik i književnost: Podgorica

 

20.    Hodžić, Jasmin (2011): „Određeni i neodređeni član u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu: Post Scriptum, br.2. Zima 2011/2012, (str. 65-69.), Pedagoški fakultet, Bihać

 

21.   Hodžić, Jasmin (2011): „Oblici perfekta nekih modalnih glagola u  funkciji iskazivanja  sadašnje ili buduće radnje sa značenjem namjere, zahtjeva ili sugestije u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, u: Mednarodna knjižna zbirka Zora, br. 80. (str. 549-559) Ed. Marko Jesenšek. Filozofska fakulteta, Maribor

 

22.   Hodžić, Jasmin (2011): „Neke postavke o poimanju  jezičkog znaka“, Godišnjak „Slovo Gorčina“, br. 33, str. 98-102. Slovo Gorčina, Stolac

 

23.   Hodžić, Jasmin (2011): „Jezik poetskog teksta između doslovnog i figurativnog: Tragom varijanti lirske narodne pjesme „Ali-paša na Hercegovini“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/1, br. 7, (str. 89-99 ). Institut za crnogorski jezik i književnost: Podgorica, 2011., te u: Život, časopis za književnost i kulturu, 1-3, 107-116, Društvo pisaca BiH, Sarajevo

 

24.   Hodžić, Jasmin (2011): Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike, u: FLTAL 2011: proceedings / 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLATAL ‘11),  International Burch University, Sarajevo

 

25.   Hodžić, Jasmin (2010): „Jezik bosanskih spomenika pismenosti na primjeru dva epitafa iz Vlahovića kod Ljubinja“,  Godišnjak „Slovo Gorčina“, br. 32, str. 68 -74., Slovo Gorčina, Stolac

 

26.   Hodžić, Jasmin (2010): „Glagoli ići i imati kao modifikatori glagolske radnje u sintaksi glagola  i glagolskih oblika“; Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 5, str. 167-181, FHN, Mostar

 

Prikazi i osvrti (2):

1.            Hodžić, Jasmin (2012): „Divinizacija prirode i naturalizacija božanstva: Tesavvuf je suprotan panteizmu (Adnan Kadrić, Mostarski bulbuli- poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima)“,Fondacija “Baština duhovnosti“, Mostar, 2012. – prikaz), u: Behar, Časopis zakulturu i društvena pitanja, br.107, str. 91-93. KDBH Preporod, Zagreb

 

2.            Hodžić, Jasmin (2015): „Zašto smo digli ruke: Sačuvati živu glavu ili dići ruku na se?“ Prikaz: Safet Kadić, 2014, Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida (sociolingvistički eseji i oglediPlanjax komerc: Tešanj, Život, časopis za književnost i kulturu, Društvo pisaca BiH, str. 156. 1-2, Sarajevo

 

 

Radovi u procesu objavljivanja (8):

1.     Hodžić, Jasmin (2017): „Razlikovanje objekatskih od subjekatskih klauza u strukturi složene rečenice“, Međunaerodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 4, BFD i Filozofski fakultet u Sarajevu (U pripremi za štampu)

 

2.     Hodžić, Jasmin (2017): „Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume“, Naučni skup: „Slovo o Hamzi Humi“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, april 2016. (U pripremi za štampu)

 

3.     Hodžić, Jasmin (2017):  „The role of context in the analysis of syntactic ambiguity (Uloga konteksta u analizi sintaksičke dvosmislenosti)“,  6th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics(FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 12 –14, 2016. (U procesu)

 

4.     Hodžić, Jasmin (2017):  „Potencijalno dvosmislene sintaksičke konstrukcije u bosanskom jeziku“, Zbornik radova: Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. (U procesu)

 

5.     Hodžić, Jasmin (2016): „Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)“, Šesti naučni skup: Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK „Preporod“ Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art, Sarajevo. (U štampi)

 

6.     Hodžić, Jasmin (2017): „Kako se na hrvatskom i srpskom kaže bosanski?”, u: Zbornik radova s naučne konferencije „Milenij opstojnosti bosanskoga jezika“, Banja Luka, juni 2016. (U pripremi za štampu)

 

7.     Hodžić, Jasmin (2017): „O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha“, Naučni skup u povodu 150. godišnjice rođenja Avde Međedovića: „Bošnjački Homer–Avdo Međedović“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut; Sarajevo (U procesu)

 

8.     Hodžić, Jasmin (2017): „Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem“, Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića i Pobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut; Sarajevo (U procesu)

 

 

UČEŠĆE NA NAUČNIM KONFERENCIJAMA (23)

1.   Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti I, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu, (Decembar 2010.) Nasov referata: Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića          

 

2.  1st International Conference  on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics,International Burch University, Sarajevo, (Maj 2011.) Naslov referata: Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike

           

3.  Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres,Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, (Maj 2011) Naslov referata: O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem

 

4.  2nd International Conference  on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics,International Burch University, Sarajevo, (Maj 2012.) Naslov referata: Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod - Bosanski kao „rodno osjetljiv“ jezik

 

5.  Međunarodni naučni skup „Slovo o Maku Dizdaru“,Slovo Gorčina Stolac i Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, FHN Mostar, (Maj 2012.)Naslov referata: Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara     

 

6.  Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“,Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik, Zenica, (Maj 2012.) Naslov referata: Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije - Prividne tautologije

           

7.  Međunarodni znanstveni skup „4. hrvatski sintaktički dani: Red riječi“,Filozofski fakultet Sveučilišta J.J.Štrosmajera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Filozofski fakultet: Osijek, (Novembar 2012.)  Naslov referata: Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

   

8.  Druga studentska konferencija: “Osnaživanje žena i mladih u bosansko-hercegovačkom društvu”, US Alumni asocijacija u BiH i Američka Ambasada u BiH, Mostar, BiH. 6-7. decembar  2012. Naslov referata: Gramatički aspekti bosanskog kao džender korektog jezika

 

9.   Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 2, Bosansko filološko društvo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 13. i 14. decembra 2012.Naslov referata: Glagoli nepotpune semantike i njihove dopune i/ili dodaci – Struktura glagolskog predikata u bosanskome jeziku

 

10.       3rd International Conference  on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo, (Maj 2013.) Naslov referata: Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity

 

11.        Međunarodni naučno-stručni skup „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica, april 2014. Naslov referata: Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora 

 

12.       4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch UniversitySarajevo (9-10. maj 2014). Naslov referata: Metaforički koncept „LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE“ u poeziji Muhameda Elezovića

 

13.       Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 3“, Bosansko filološko društvo, Sarajevo Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Naslov referata: Opozicija muško-žensko u bosanskom jeziku: Priručnici za „gender senzitivni jezik“ u Bosni i Hercegovini

 

14.       Drugi simpozij o bosanskom jeziku: Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive,Univerzitet u Sarajevu: Institut za jezik, 12 –13. mart 2015., Sarajevo. Tema referata:Gramatičke škole i sintaksa u gramatikama bosanskog jezika

 

15.       Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 28–30. 5. 2015., Tema referata:  Potencijalno dvosmislene sintaksičke konstrukcije u bosanskom jeziku

 

16.       5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics(FLTAL),International Burch University, Sarajevo, May 7-9, 2015.  Research title: Syntactic structure and ambiguity in the Bosnian (Croatian, Serbian, Serbo-Croatian) grammar books

 

17.       Naučni skup: „Slovo o Hamzi Humi“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, april2016. Naslov referata: Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume

 

18.       6th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics(FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 12 –14, 2016.   Naslov referata: The role of context in the analysis of syntactic ambiguity (Uloga konteksta u analizi sintaksičke dvosmislenosti)

 

19.       Šesti naučni skup: Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci,BZK „Preporod“ Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art, Sarajevo. Naslov referata:  Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)

 

20.       Konferencija:„Milenij opstojnosti bosanskoga jezika“, Banja Luka, 24. juni 2016. Tema referata: Kako se na hrvatskom i srpskom kaže bosanski?

 

21.       Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića i Pobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut u Sarajevu, Sarajevo. Naslov referat: Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem

 

22.       Naučni skup u povodu 150. godišnjice rođenja Avde Međedovića: „Bošnjački Homer–Avdo Međedović“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut; 17. novembar 2016. godine, Sarajevo. Naslov referata: O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha

 

23.       Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 4, BFD i Filozofski fakultet u Sarajevu, 22-24. septembar 2016. Naslov referata: Razlikovanje objekatskih od subjekatskih klauza u strukturi složene rečenice