Mr. sc. Zenaida Karavdić

Biografija i bibliografija:

Mr. sc. Zenaida Karavdić

Biografija

Zenaida Karavdić rođena je 12. 3. 1979 godine u Sarajevu. 2004. godine diplomirala je bosanski jezik, a 2005. književnost naroda Bosne i Hercegovine na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na istom fakultetu 2014. godine magistrirala na temu Sintaksičke osobine ijekavskošćakavskoga govora Sarajeva, stekavši titulu magistar nauka.

Kao profesor bosanskog jezika i književnosti radila je u „Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom“ u Lješevu, Ilijaš tokom od 2005. do konca 2006. godine. Na početku 2007. godine prelazi u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine kao tehnička podrška Nacionalnoj komisiji Bosne i Hercegovine za Općeslavenski lingvistički atlas, a radila je i poslove stručnog saradnika za izdavačku djelatnost. Od 2008. do 2011. godine na mjestu asistenta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost kao spoljni saradnik držala je vježbe iz predmeta Opća lingvistika, Dijalektologija, Leksikologija, Frazeologija, Staroslavenski jezik, Historija jezika, Akcentologija, Poredbena gramatika slavenskih jezika, Lingvistika XX stoljeća... Pored toga, od 2008. do 2014. godine, također u svojstvu spoljnog saradnika, radila kao lektor za bosanski jezik na Internacionalnom Burch Univerzitetu, a 2009. godine izabrana je za asistenta na predmetu Opća lingvistika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Od 2015. godine radi u Institutu za jezik kao viši stručni saradnik.

Sarađivala je na izradi Rječnika bosanskog jezika (Halilović, Palić, Šehović, Sarajevo 2011). Kao stipendista DAAD-a bila na studijskom boravku u Njemačkoj od januara do aprila 2004. godine, gdje je držala konverzacijski kurs za studente bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika na Institut für Slavistik na Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Potpredsjednica je Međunarodnog udruženja za primijenjenu lingvistiku (Association Internationale de Linguistique Appliquée – AILA) i Udruženja za primijenjenu lingvistiku Bosne i Hercegovine (The Association for Applied Linguistics in Bosnia and Herzegovina – AALBiH). Objavila je jedan udžbenik i 16 naučnih i stručnih radova u časopisima Pismo i Godišnjak te na naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini i zemljama u okruženju.

BIBLIOGRAFIJA

Udžbenik:

1.    Karavdić, Zenaida: Bosanski jezik kao strani jezik. International Burch University, Sarajevo 2011, 187 str. ISBN 978-9958-9965-8-0

Radovi u zbornicima i časopisima:

1.    Meco, Zenaida: Figure ponavljanja u poeziji Envera Čolakovića. Simpozij „Književni i prevodilački rad Envera Čolakovića“, Zagreb, 9.-10.12.2005. Bošnjačka pismohrana, sv. 6, br. 21-22, BNZH, Zagreb 2006, 262-266. http://issuu.com/mirsad/docs/pismohrana_2006_-_21-22

2.    Karavdić-Meco, Zenaida: Tipovi strukturno nepotpunih prostih rečenica u bosanskom jeziku. Pismo IV/1 Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, 115-129. http://www.bfd.ba/wp-content/uploads/2013/10/pismo_4.pdf

3.    Meco, Zenaida: Prijedlog za izmjenu ortografske i ortoepske norme vezano za ijekavske reflekse jat-a. (referat) SALK, Sarajevo 2007.

4.    Meco, Zenaida: Primjena norme u udžbenicima bosanskog jezika do trećeg razreda devetogodišnje osnovne škole, 2. međunarodni naučno-stručni skup “Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole”, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine, Zbornik radova, Zenica 2008, 289-301. http://www.pf.unze.ba/nova/zbornici/INTERNAC_0805.pdf

5.    Meco, Zenaida: Značaj sevdalinke za frazeologiju bosanskoga jezika. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, XXXV, Sarajevo 2008, 245-255. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2037.pdf

6.    Meco, Zenaida: Konceptualna analiza smrti na primjeru pjesme Modra rijeka Maka Dizdara. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici 6, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2008, 261-267. http://www.pf.unze.ba/nova/zbornici/PF_VI.pdf

7.    Meco, Zenaida: Silazni akcenti i dužine – norma i stvarno stanje. Njegoševi dani I. Zbornik radova. Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2009, 407-419. http://www.ff.ucg.ac.me/njegos/Z1/Zenaida%20Meco.pdf

8.    Karavdić, Zenaida: Komparativna sintaksa bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog jezika. Njegoševi dani II. Zbornik radova. Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2010, 357-366. http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.ff.ac.me%2Fdokumenta2%2FPRELOM%2520ZBORNIKA%2520NJEGOSEVI%2520DANI%2520II.pdf&ei=NC63UKi5J6fo0gGAxoCIDg&usg=AFQjCNHgBfIHbytlPyZoEC-Mge_iaq_0oQ

9.    Karavdić, Zenaida: Primjena norme u pisanim medijima. (referat) SALK, Sarajevo 2009.

10.  Karavdić, Zenaida: O Povelji Kulina bana – bez vsega zloga primysla. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, XXXVI, Sarajevo 2009, 121-152. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2038.pdf

11.  Karavdić, Zenaida: Poštapalice i uzrečice u bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku, Njegoševi dani III. Međunarodni naučni skup. Nikšić 1–3. septembra 2010. Nikšić 2011, 357-373. http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ff.ac.me%2Fnjegos%2FPRELOM%2520%2520ZBORNIKA%2520NJEGOSEVI%2520DANI%2520III%2520ZA%2520SAJT.pdf&ei=NC63UKi5J6fo0gGAxoCIDg&usg=AFQjCNGlqjulCjXzKlFt_P697A-zFvq6Dw

12.  Karavdić, Zenaida: Sintaksostilističke odlike Derviša i smrti i Tvrđave. Međunarodni skup Meša Selimović – dijalog s vremenom između istoka i zapada, Universite Paris IV, Sorbonne, UFR d'etudes slaves, Pariz, novembar 2010., Meša Selimović – dijalog s vremenom između istoka i zapada, Šahinpašić, Sarajevo 2011.

13.  Brozović, Dalibor, Halilović, Senahid, Baotić, Josip, Remetić, Slobodan, Bulić, Refik, Dragičević, Milan, Ćerić, Snježana, Karavdić, Zenaida: Materijal bosanskohercegovačkih punktova za Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Dio 5. Turankoy, Turska. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Građa knj. XXIX, Centar za leksikologiju i leksikografiju knj. 1, I-V, Sarajevo 2010, 2449-2634.

14.  Karavdić, Zenaida: To write a textbook for „little language“, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5-7 May 2011, Sarajevo, 301-306. http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/680

15.  Karavdić, Zenaida: Nefokusirani intervju i naknadno popunjavanje upitnika kao metod dijalektološke sintakse. Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), Lingvistika, Sarajevo, 2012, 391-398. http://www.slavistickikomitet.ba/zbornik1/#/8

16.  Karavdić, Zenaida: How to Make the Test for the Exam of the Foreign Language. 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’12), 4-6 May 2012, Sarajevo. http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/1045

17.  Karavdić, Zenaida: Kako sastaviti test iz bosanskog kao stranog jezika. IV Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Zbornik radova, Zenica, 24. i 25. 05. 2012. godine, Pedagoški fakultet, Zenica 2013, 677-688.

http://www.pf.unze.ba/nova/zbornici/INTERNAC_1205.pdf

18.  Karavdić, Zenaida: Sintaksičke osobenosti ciklusa pjesama „Radimlja“ Maka Dizdara. Slovo o Maku Dizdaru. Zbornik radova, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2013, 321-334.