Pocetna BS

ISSN  2303-8683
DOI 10.33669/KJ

Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

Književni jezik

Književni jezik
Univerzitet u Sarajevu
Institut za jezik
Hasana Kikića 12
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 200 117
Fax: +387 33 206 864
e-mail: knjizevni.jezik@izj.unsa.ba
Kontakt osoba: Aida Kršo

Književni jezik je časopis sa slobodnim pristupom, što znači da je kompletan sadržaj dostupan besplatno korisnicima, odnosno institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

Književni jezik indeksiran je u C.E.E.O.L., MLA i Ulrich bazama podataka.

©Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. Sva prava zadržana.

Izjava o slobodnom pristupu tekstovima
Tekstovi objavljeni u časopisu mogu se besplatno koristiti za osobne ili potrebe edukacije, poštujući autorska i prava izdavača. Nijedan dio časopisa ne smije se koristiti u komercijalne svrhe bez pismene dozvole izdavača.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License