Književni jezik 1991 (20/3-4)

Književni jezik 20/3-4, 1991.

Izdavač: Odsjek za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Institut za jezik u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Bogdan L. Dabić

Uređivački odbor: dr. Srđan Janković, dr. Miloš Okuka, dr. Ismet Smailović, dr. Ljiljana Stančić, dr. Naila Valjevac i dr. Dragomir Vujičić

Redakcija: dr. Bogdan L. Dabić, dr. Hanka Vajzović i dr. Ljiljana Stančić

Sekretar: Veselinka Kulaš

YU ISSN 0350-3496  UDK 808.61/.62(05)

 

Napomena redakcije, str. 131.

Ahmet Kasumović, Biografija i bibliografija prof. dr. Ismeta Smailovića, str. 135-142.

Darija Gabrić-Bagarić, Skica za studiju o leksici fra Pavla Papića, bosanskog franjevačkog pisca 17. stoljeća (Abriß für eine Studie über die Lexic von Fra Pavle Papić, dem bosnischen Franziskaner-Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert), str. 143-151.

Ibrahim Čedić, Sufiksi -telj i -lac u jeziku bosanskohercegovačkih pisaca XX vijeka (Die Suffixe -telj und -lac in der Sprache der bosnisch-herzegovinischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts), str. 152-157.

Bogdan L. Dabić, Udio grčkih elemenata u leksici „Luče mikrokozma“ (Die Lehnwörter aus dem Griechischen im Werk Luča mikrokozma), str. 158-166.

Hanka Glibanović-Vajzović, Aspekti leksičko-semantičke interferencije i adaptacije (Die Aspekte der lexikalisch-semantischen Interferenz und Adaptation), str. 167-180.

Remzija Hadžiefendić, Poredbene konstrukcije tipa „x kao y“ (Die Vergleichskonstruktionen vom Typ „x wie y“), str. 181-188.

Senahid Halilović, Podaci o našem jeziku u Ljetopisu Mula-Mustafe Bašeskije (Die Angaben über die serbokroatische Sprache in der Chronic Mula-Mustafa Bašeskijas), str. 189-197.

Mevlida Karadža, Jedan Pogled na jezičke promjene i njihovu društvenu uslovljenost (Ein Aspekt der sprachlichen Veränderungen und ihre soziale Bedingtheit), str. 198-206.

Ahmet Kasumović, Jezički tabuizmi (Die sprachlichen Tabuismen), str. 207-210.

Miloš Kovačević, Funkcionalnost „nefunkcionalnih“ sinonima i njihov normativni status u savremenom srpskohrvatskom jeziku (Die Funktionalität der „nichtfunktionellen“ Synonyme und ihr normativer Status im Serbokroatischen), 211-225.

Miloš Okuka, Hevai -Hevaija ili Hevaija -Hevaije (Hevai -Hevaija oder Hevaija -Hevaije), str. 226-228.

Ljiljana Stančić, Sustavnost leksika i sinonimne relacije u klasičnom strukturalizmu (Das System der Lexik und die synonymischen Relationen im klassischen Strukturalismus), str. 229-246.

Sreto Tanasić, Negirani prezent u upitnim rečenicama (Das negierte Präsens in Fragesätzen), str. 247-253.

 

Podijelite