Dokumenti

Odluka o usvajanju Programa rada IZJ za mandatni period od 2021-2025

Odluka o usvajanju Programa rada IZJ za 2023

Odluka o usvajanju Programa rada IZJ za 2022

Zakon o visokom obrazovanju KS 2017

Zakon o visokom obrazvanju KS 2022

Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti KS

Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu

Statut UNSA 2018. godine

Pravilnik o radu Instituta za jezik

Odluka – Etički odbor Instituta za jezik

Odluka – Odbor za osiguranje kvaliteta IZJ

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Formular sa podacima za izbor u naučna zvanja

Odluka o utvrđivanju Dinamičkog plana Instituta za jezik za 2019/2020 godinu

Odluka o utvrđivanju Dinamičkog plana Instituta za jezik za 2020/2021 godinu

Odluka – Izvještaj o radu Instituta za jezik za 2019

Odluka – Izvještaj o radu Instituta za jezik za 2020.

Izvještaj Komisije za izbor u zvanje 8. 6. 2021.

Odluka – Saglasnost za angažman 2021

Odluka – Saglasnost na angažman 01-238-22

Odluka – Saglasnost na angažman 01-258-22

Odluka – saglasnost na angažman 01-657-22

Odluka – saglasnost na amgažman 01-701-22

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije na Univerzitetu u Sarajevu 

Odluka – saglasnost na angažman 01-148-23

Odluka – Odbor za osiguranje kvaliteta 01-407-23

Odluka – saglasnost na angažman 01-512-23

Odluka – saglasnost na angažman 01-516-23

Odluka – saglasnost na angažman 01-519-23

Odluka – saglasnost na angažman 01-601-23

Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu

Odluke o saglasnosti na angažman 2024 (I)

Izvještaj Komisije za izbor u zvanje 22. 3. 2024.