Dr. sc. Alen Kalajdžija

Naučni savjetnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Područje zanimanja:
lingvistika, historija jezika

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=ex90RqAAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-2504-5961

Adresa

Hasana Kikića 12
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
alen.kalajdzija@izj.unsa.ba

Telefon: +387 33 200 117

Datum rođenja 31/12/1977

 

RADNO ISKUSTVO

2022– danas: Naučni savjetnik, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

2016–2022: Viši naučni saradnik, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

2015– danas: Profesor, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

2012–2016: Naučni saradnik, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

2002–2012 Univerzitetski asistent i viši asistent Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet humanističkih nauka, Mostar (Bosna i Hercegovina)

 

OBRAZOVANJE

2008–2012      Doktor lingvističkih nauka, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo

2003–2007      Magistar lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

1997–2002      Profesor bosanskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Strani jezik:  engleski B2

 

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

 • predsjednik Organizacionog odbora Drugog simpozija o bosanskom jeziku:Istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive (12–13. mart, 2015),
 • predsjednik Organizacionog odbora naučne manifestacije “Alija Isaković i bosanski jezik”, koja je u organizaciji Instituta za jezik održana 14. 3. 2017. godine u Bošnjačkom institutu u Sarajevu
 • predsjednik Organizacionog odbora Trećeg simpozija o bosanskom jeziku, Sarajevo – Mostar, 20–21. maj 2021. godine.
 • Obavljao je funkciju direktora od 2013. do 2021. godine.

 

Poslovne vještine

U periodu 2003–2011. recenzirao je preko 30 udžbenika za osnovnu i srednju školu za predmet Bosanski jezik i književnost.

Obavio nekoliko međunarodnih stručnih usavršavanja u Njemačkoj (Würzburg, Erlangen).

U akademskoj 2007/2008. godini angažiran je na Trakijskom univerzitetu u Republici Turskoj na  Katedri za bosanski jezik, gdje je bio izabran u zvanju asistenta.

Obavljao je više godina funkciju sekretara časopisa Fakulteta humanističkih nauka Istraživanja.

Obavljao je funkciju glavnog urednika časopisa “Književni jezik” od 2013. do 2020.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige / monografije:

 1. Omer Hazim Humo: Sehletul-vusul,Muzej Hercegovine, Mostar, 2010; Grafija i leksika Sehletul-vusula, u koautorstvu s Munirom Drkićem
 2. Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu. Ikavski poetski manir, Institut za jezik, Sarajevo, 2013.
 3. Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2019.
 4.  Etnolingvistički slojevi bosanske leksike: na primjeru građe iz jugoistočnobosanskog govornog tipa – lokalitet Pazalje, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Edicija Radovi, knjiga 28, Sarajevo, 2021

 

Naučni radovi (izvorni i pregledni)

 1. Jezički karakter pjesme „Ašiklijski elif ba“ u kontekstu novoštokavske folklorne koine i redigiranja njezine jezičke izvornosti, Pismo, časopis za jezik i književnost, II/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2004.
 2. Usmeno jezičko stvaralaštvo Umihane Čuvidine, Pismo, časopis za jezik i književnost, II/2, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2005.
 3. Etimologija pojedinih ojkonima u dolini gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 1, Mostar, 2006.
 4. Porijeklo i značenje antroponima Umihane Čuvidine, Slovo Gorčina, 28/2006, Stolac
 5. Transliteracija alhamijado pjesme „Ibrahime terzija“ iz 1895. godine, Književni jezik, br. 23/1, Sarajevo, 2007.
 6. Značenje i funkcija hercegovačkoga imeničkog dijalektizma ìzvan, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 2, Mostar, 2007
 7. Zapadnoštokavski jezički elementi u djelu Abdulvehaba Ilhamije, Godišnjak BZK „Preporod“, Sarajevo, godina VII, 2007.
 8. Terminološko razgraničenje palatalizacije, sibilarizacije i dentalizacije, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 3, 2008.
 9. The Bosnian Language – Linguistic Entity and Sociolinguistic Continuity, Bosnian Studies – Journal for research of Bosnian thought and culture, Renaissance, cultural Association of Bosniaks, Sarajevo, Vol. II, No. 1/2008.
 10. „Nedosljednost prenošenja silaznih naglasaka na proklitike u morfološkim i leksičkim kategorijama“ (2009), Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Institut für Slawistik der Karl-Franzes-Universität, Graz i Institut za jezik, Sarajevo
 11. Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi „Hirvat türkisi“ (1588/1589.), Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXIX-XXX, Sarajevo, 2009.
 12. Prilog terminološkom određenju starobosanskoga jezika, Istraživanja, br. 5, časopis Fakulteta humanističkih nauka, Mostar, 2010.
 13. Dijalekatske interferencije leksičkih oblika gospođ(ic)a/gospoj(ic)a i general/đeneral u bošnjačkoj epici – korpus Hörmannove zbirke, Slovo Gorčina, br. 33, Stolac, 2011.
 14. Osobenosti bosanskoga jezičkog izraza Makbuli-arifa, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXXII, 2011.
 15. Dijahronijski presjek važnijih strukturnih osobina zapadne štokavštine,Bosanski jezik, br. 8, 2011, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
 16. O klasifikaciji bosanske alhamijado književnojezičke tradicije, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXXIII, 2012.
 17. Kratka pjesme Mula Muhammeda Mestvice na bosanskom jeziku, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2012.
 18. Specifična upotreba besprijedloškog dativa u epskom diskursu, Književni jezik, br. 24/1-2, 2013, Institut za jezik, Sarajevo
 19. Terminologija oružja u bošnjačkoj epici, Znakovi vremena, god. XVI, br. 61-62, Naučnoistraživači institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2013.
 20. O jezičkim osobitostima prijevodne alhamijado literature u kontekstu preporodnog prosvjetiteljstva 19. st.(u koautorstvu s Adnanom Kadrićem), Književni jezik, br. 25/1-2, Institut za jezik, Sarajevo, 2014.
 21. Počeci službene upotrebe bosanskoga jezika, Književni jezik, 27/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2016.
 22. Društveno-politički status bosanskoga jezika u Bosni i Hercegovini i južnoslavenskoj jezičkoj zajednici, „Hercegovina“, časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, Arhiv Hercegovine, Muzej Hercegovine i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar, br. 18, 2019.
 23. Bosnevijske pjesme u medžmui Saliha Kalajdžića, Lingua Montenegrina, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, br. 28/ 2021, Cetinje
 24. „Značaj elifnica u bosanskoj alhamijado pismenosti“ (uvodna studija) za monografiju Bosanske elifnice, u koautorstvu s Adnanom Kadrićem, Alhamiadica Bosniaca, II/1, Institut za jezik i Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu, 2023, str. 11–26.

 

Objavljeni radovi s naučnih konferencija

 1. Struktura i razvoj zapadnoštokavskog narječja i njegov utjecaj na standardni jezikMeđunarodni znanstveni lingvistički skup: Bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik – divergentni procesi; iskustva drugih zemalja; Tuzla, 14–16. 9. 2007, Bosansko lingvističko društvo; objavljeno u: Zbornik radova: Grad na zrnu soli, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2013.
 2. Utjecaj usmene epske formule na jezički izraz sevdalinke, Međunarodni naučni skup: „Sevdalinka – muzičko-poetska svojstva i pitanja predstavljanja i zaštite“,Bošnjačka liga i Muzička akademija, 20. 3. 2008, Sarajevo; tekst objavljen u: Godišnjak BZK Preporod, Preporod, Sarajevo, 2010.
 3. Da li alhamijado pjesma „Hirvat türkisi“ (1588/1589.) sadrži elemente sevdalinke?Okrugli stol: Sevdah i sevdalinka, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah, 19. 12. 2009, Zagreb; objavljeno u: Behar, br. 103, BZK Preporod, Zagreb
 4. Zoonimija u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epike. Nazivi konja kao etnolingvistički fenomen u bosnisticiNaučni skup: Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, TIKA i Univerzitet u Tuzli, Tuzla: 9–11. 6. 2010. godine. Objavljeno u Zbornik radova s istoimenog skupa
 5. Neki aspekti analize mostarske alhamijado pjesme „I ja pođoh i povedoh konja na vodu“Okrugli sto: „Život i djelo rahmetli Hivzije Hasandedića“; Organizatori: Muzej Hercegovine, Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona, BZK Preporod Mostar, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Muftijstvo mostarsko Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mostar: 1. 7. 2010; Objavljeno u zborniku radova
 6. Etnici u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epikeTreći međunarodni slavistički skup: Njegoševi dani, 2–4. septembar 2010, Nikšić, Republika Crna Gora; objavljeno u istomenom Zborniku radova Njegoševi dani 3, Nikšić
 7. Jedan rukavac kulturnog toka bosanskog jezika u osmanskom dobu. Književnojezička koine u alhamijado stvaralaštvu predstandardnog tipaNaučni skup: Kulturno-historijski tokovi u Bosni i Hercegovini XV–XIX st.,Orijentalni institut, Sarajevo, 1–2. novembar 2010; Objavljeno u: Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut, Sarajevo, 2011.
 8. Antonimi u „Uhodama“ Derviša SušićaSarajevski filološki susreti I, 9. i 10. decembar 2010, Sarajevo; objavljeno u Zborniku radova
 9. Klasifikacija bosanskih leksema u Makbuli-arifu; Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 27–29. 05. 2011; objavljeno u Zborniku radova, 2011.
 10. Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavačuNaučni skup o djelu Maku Dizdara: Slovo o Maku; Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Slovo Gorčina, Stolac; Mostar/Stolac, 10. i 11. maj 2012. Članak objavljen u zborniku radova Slovo o Makupod naslovom: Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavaču – leksikografski pristup, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2013.
 11. Neologizmi u bošnjačkom epskom diskursuIV međunarodni naučno-stručni skup: Edukacija za budućnost; Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici; 24. i 25. 5. 2012; objavljeno u Zborniku radova, Zenica, 2013.
 12. Tautologija u epskom poetskom diskursuNaučna konferencija:Njegoševi dani 5, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, 4–6 septembar, 2013; objavljeno u Zborniku radova, Nikšić, 2014.
 13. Kontrastivna analiza usmenopoetskih kolokata u vezi s bojama u Hörmannovoj zbirci usmene epike i epu Ženidba Smailagić MehaPeti međunarodni naučno-stručni skup: Kulturni identitet u digitalnom dobu, 3–4. mart 2014; objavljeno u Zborniku radova, Zenica, 2015.
 14. Refleksi jata u poemi ‘Kaside-i burda’ u prijevodu Halila, sina Alijina, Hrla Stočanina iz 1868Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29–30. maj 2014; objavljeno u Zborniku radova, 2016, Sarajevo
 15. O dosadašnjem proučavanju bosanske alhamijado književnojezičke tradicije i mogućnostima budućih istraživanjaDrugi simpozij o bosanskom jeziku:Istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12. i 13. mart 2015., Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu; tekst objavljen u Zborniku radova, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 16. Mostarske pjesme u Hörmannovoj zbirci usmene epike, Naučna konferencija. Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara, VKBI, Mostar, 27. mart 2015. godine; objavljeno u Zborniku radova, 2016, Mostar
 17. Perspektive proučavanja alhamijado pismenosti: projekt transkripcije i transliteracije alhamijado tekstovaNaučna konferencijaKulturno-historijska kretanja u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. st., Orijentalni institut Univerziteta u sarajevu, 16–18. maj 2015; objavljeno u: Prilozi za orijentalnu filologiju, Orijentalni institut, 2016, Sarajevo
 18. (Direktni i indirektni) utjecaj poetske gramatike na jezički izraz poemeKaside-i burdaDrugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 28–30. maj 2015; objavljeno u Zborniku radova, 2016, Sarajevo
 19. Muhamed Šator i njegov doprinos bosnistici (2016), Naučna konferencija: Hercegovački znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, 11. i 12. novembar 2015, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar; Objavljeno u: Zborniku radova, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2016.
 20. Tri rukopisna ilmihala na bosanskom jeziku u XIX st., Naučna konferencija: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian południowych u jeziku, 18–19. II. 2016, Łódź, Polska; tekst objavljen u Zborniku radova, 2016, Lodz,
 21. Aktuelni problemi bosanskoga jezika: jučer, danas, sutra (2016); Redovna sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 09. 07. 2016; objavljeno: Rezolucija o bosanskom jeziku (zbornik radova), Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2016; objavljeno u Zborniku radova, 2017, Sarajevo
 22. Načela Isakovićeva intelektualnog aktivizma u reafirmaciji bosanskoga jezika, Naučna konferencija: Alija Isaković i bosanski jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut, 14. 3. 2017, Sarajevo; objavljeno u Zborniku radova, 2018, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 23. Bosanski jezik u djelu „Kitabun-nebat“ beogradskog dragomana Osmana bin Abdurahmana, u koautorstvu s Adnanom Kadrićem; Naučna konferencija Bosanski jezik u vremenu, 21–23. april 2017, Zagreb, BZK Preporod Zagreb i Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (tekst obavljen u istoimenom zborniku radova), Kulturno društvo Bošnaka Hrvatske i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb, 2019
 24. Udio korpusa alhamijado literature u predstandardnom periodu bosanskog jezika; International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, Institute of macedonian language „Krste Misirkov“, Skopje, 15–17 November 2017; tekst objavljen u Zborniku, Skopje, 2018.
 25. Pitanje kontinuiteta svijesti o bosanskom jezičkom naslijeđu na prostoru istočne Bosne, Okrugli sto „Godina 1918. – sto godina borbe Bošnjaka Podrinja za očuvanje identiteta, Zvornik, 23. juni 2018; objavljeno u zborniku radova Sto godina borbe Bošnjaka Podrinja za očuvanje identiteta, Medžlis Islamske zajednice Zvornik, Zvornik, 2020.
 26. Pogled iznutra na bosansku leksiku konceptualnog tursko-bosanskog rukopisnog rječnika iz Codexa Alihodžić iz 17. st., Naučno konferencija: Jezik i kultura – uvjeti i izazovi, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, Skoplje, 6–7. novembar 2018; objavljeno u Zborniku radova, Skopje, 2019.
 27. O nekim principima u realizaciji nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, naučno savjetovanje: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u školskom sistemu u Bosni i Hercegovini, 6. april 2019, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Sarajevo; objavljeno u Zborniku radova Zaključci s materijalima naučnog savjetovanja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 2020.
 28. Tri alhamijado autora s područja Crne Gore, Međunarodna naučna konferencijaCetinjski filološki dani 2“, 10–12. septembar 2019, Fakultet za crnogorski jezik i Crnogorsko filološko društvo, Cetinje; Objavljeno u zborniku radova Cetinjski filološki dani II, FCJK, Cetinje, 2021.
 29. Bosanske blasfemične riječi i izrazi prema razumijevanju Abdulvehaba Žepčevije Ilhamije u djelu Tuhfetul-musallin ve zubdetul-haši'in, Međunarodna naučna konferencija „Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања”, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, 13–14. novembar 2019, Skopje; objavljeno u Zborniku radova, 2020, Skopje
 30. Standardološka bosnistika 1990–2020: sociolingvistički, politički i normativni problemi, Naučna konferencija МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА (ДОМА И НАДВОР), 20–21. 10. 2020, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, Skoplje; Objavljen u zborniku radova, 2021, Skopje
 31. Bosanska jezička politika i Bosna i Hercegovina, Deseta međunarodna naučna konferencija “Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci – izazovi povijesnog trenutka”, BZK Preporod, Sarajevo, decembar 2020; Objavljen u Godišnjak BZK Preporod, 2020.
 32. Bosnevijski (alhamijado) bjelopoljski autor Mehmed Ćatib Akova (Bjelopoljac), Cetinjski filološki dani III, zbornik radova s naučnog skupa održanog na Cetinju 2. i 3. septembar 2021; Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2022. str. 251–265.
 33. (u koautorstvu s Elvirom Musićem) Prilog novom terminološkom definiranju bosanske arebičke pismenosti, Zbornik radova s Trećeg simpozija o bosanskom jeziku, 20–21. maj 2021, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo – Mostar; Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Edicija Posebna izdanja, knjiga 32, Sarajevo, 2022. str. 85–103.
 34. Rukopisna verzija bosnevijskih pjesama Muhameda Ruždija u medžmui (R 31) Muzeja Hercegovine u Mostaru (s posebnim osvrtom na pjesmu Oglan nasihai), Zbornik radova s Naučne konferencije: Slovo o Mostaru, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 20–21, Mostar, 2022.
 35. „Rukopisna verzija bosnevijskih (alhamijado) pjesama Muhameda Ruždija u Medžmui (R 31) Muzeja Hercegovine (s posebnim osvrtom na pjesmu Oglan nasihati), Slovo o Mostaru, zbornik radova s 5. međunarodne naučne konferencije, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 21–21. 10. 2021, Mostar 2022 (odštampano 2023), str. 359–372.
 36. „Biti evlija (bogougodnik) u bosanskohercegovačkoj i bošnjačkoj kulturi i bosanskom jeziku: sejjid šejh el-hadž Abdulvehab ibn Abdulvehab Žepčevi Bosnevi Ilhami-baba“, Hagiografija v lučih sodobnih raziskav, zbornik radova s međunarodne naučne konferencije, Univerzitet u Mariboru, 2023, str. 337–350.

 

Stručni radovi:

 1. Neki stilistički aspekti sure „Er-Rahman (Svemilosni)“ u prijevodu Kur'ana na bosanski jezik Enesa Karića, Didaktički putokazi, god. XI, br. 37, Zenica, 2005,
 2. Lingvističko djelo Muhameda Šatora, Slovo Gorčina, 27/2005, Stolac
 3. Historijski, književno-jezički i etnološki elementi bošnjačke kulture, Slovo Gorčina, br. 30, Stolac, 2008.
 4. Herta Kuna: 1922–2009, Slovo Gorčina, 31/2009, Stolac
 5. Prilog bibliografiji alhamijado književnosti,Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja, Sarajevo, 2010.
 6. Stoljeće od pojave prve pjesničke zbirke alhamijado književnosti: Das Serbokroatische Dichtunger bosnischer Moslims aus dem XVII., XVIII. und XIX. Jahrhundert Sejfudina Kemure i Vladimira Ćorovića, Znakovi vremena, br. 57, Sarajevo, 2012.
 7. „Doprinos bosanskohercegovačkih visokoškolskih obrazovnih ustanova razvoju južne slavistike“, Institucionalizacija lingvističke nauke u Bosni i Hercegovini, zbornik radova s naučne konferencije, Posebna uzdanja 33, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2023, str. 57–77.

 

Prikazi i osvrti:

 1. Muhamed Šator: Bosanski/hrvatski/srpski jezik u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2003; objavljeno u: Književni jezik, Institut za jezik, Sarajevo, 2004
 2. Hasnija Muratagić-Tuna: Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi – sličnosti i razlike, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2005; objavljeno u:Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, Mostar, 2006.
 3. Mirjana Popović: Politička terminologija, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2007; objavljeno u: Didaktički putokazi, br. 49, god. 14., decembar 2008, Zenica
 4. Muzeološki izgled Alekse Šantića: 140 godina Alekse, Muzej Hercegovine, Mostar, 2008; objavljeno u: Život, 2008, Sarajevo
 5. Radosavljeva bosanska knjiga. Zbornik krstjanina Radosava, priredila: Anica Nazor, Međunarodni Forum Bosnae, 2008; objavljeno u: Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, Mostar, br. 4, 2009.
 6. Najkompletniji bosanski rječnik do sada. Rječnik bosanskog jezika Dževada Jahića,Slovo Gorčina, 32/2010, Stolac
 7. Andrew Baruch Wachtel: Stvaranje nacije, razaranje nacije. Književna i kultura politika u Jugoslaviji. Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo, 2010.Prikaz pod naslovom: Bošnjačka kulturno-nacionalna zajednica u kontekstu Wachtelova Stvaranja i razaranja nacijeŽivot, 2010, Sarajevo; u: Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana, br. 48–49, Podgorica, 2010.
 8. Lejla Nakaš:Jezik i grafija krajišničkih pisama, Slavistički komitet, Biblioteka Bosnistika, Sarajevo, 2010; objavljeno u: Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2011.
 9. Doprinos proučavanju sandžačke alhamijado tradicije: Sead Šemsović i Fuad Baćićanin, Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića (1860–1923), Narodna biblioteka Dositej Obradović, Novi Pazar, 2011; obavljeno u: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXXIII, Sarajevo, 2012.
 10. Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2011; objavljeno u: Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 6, Mostar, 2012.
 11. Hadžem Hajdarević i Aida Kršo: Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Didaktički putokazi, br. 66, god. XIX, Zenica, 2013.
 12. Lejla Nakaš: Paratekstualnost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti, Forum Bosnae, Sarajevo, 2018; objavljeno u: Godišnjak BZK Preporod, godina 18, 2018.

Sudjelovanja na naučnim i stručnim konferencijama

 1. Struktura i razvoj zapadnoštokavskog narječja i njegov utjecaj na standardni jezikMeđunarodni znanstveni lingvistički skup: Bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik – divergentni procesi; iskustva drugih zemalja; Tuzla, 14–16. 9. 2007, Bosansko lingvističko društvo
 2. Utjecaj usmene epske formule na jezički izraz sevdalinke, Međunarodni naučni skup: „Sevdalinka – muzičko-poetska svojstva i pitanja predstavljanja i zaštite“,Bošnjačka liga i Muzička akademija, 20. 3. 2008, Sarajevo
 3. Usmena kolokacija i frazeologizacija u epu „Ženidba Smailagić Meha“, Međunarodni znanstveni skup: Return of the Song: The Milman Parry Collection and Its Reception in the World / Povratak pjesme: Zbirka Milmana Parryja i njeni recepcijski odjeci u svijetu, Tuzla, 3–6. jula 2008.
 4. Kolebanja u prenošenju silaznih naglasaka na proklitike u morfološkim i leksičkim kategorijamaLingvistički skup: Jezik i mediji, Sarajevski akademski lingvistički krug, Sarajevo, 22–23. 5. 2009.
 5. Da li alhamijado pjesma „Hirvat türkisi“ (1588/1589.) sadrži elemente sevdalinke?Okrugli stol: Sevdah i sevdalinka, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah, 19. 12. 2009, Zagreb
 6. Zoonimija u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epike. Nazivi konja kao etnolingvistički fenomen u bosnisticiNaučni skup: Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, TIKA i Univerzitet u Tuzli, Tuzla: 9–11. 6. 2010. godine
 7. Neki aspekti analize mostarske alhamijado pjesme „I ja pođoh i povedoh konja na vodu“Okrugli sto: „Život i djelo rahmetli Hivzije Hasandedića“; Organizatori: Muzej Hercegovine, Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona, BZK Preporod Mostar, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Muftijstvo mostarsko Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mostar: 1. 7. 2010.
 8. Etnici u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epikeTreći međunarodni slavistički skup: Njegoševi dani, 2–4. septembar 2010, Nikšić, Republika Crna Gora
 9. Jedan rukavac kulturnog toka bosanskog jezika u osmanskom dobu. Književnojezička koine u alhamijado stvaralaštvu predstandardnog tipaNaučni skup: Kulturno-historijski tokovi u Bosni i Hercegovini XV–XIX st.,Orijentalni institut, Sarajevo, 1–2. novembar 2010.
 10. Antonimi u „Uhodama“ Derviša SušićaSarajevski filološki susreti I, 9. i 10. decembar 2010, Sarajevo
 11. Klasifikacija bosanskih leksema u Makbuli-arifu; Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres;Sarajevo, 27–29. 05. 2011.
 12. Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavačuNaučni skup o djelu Maku Dizdara: Slovo o Maku; Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Slovo Gorčina, Stolac; Mostar/Stolac, 10. i 11. maj 2012. Članak objavljen u zborniku radova Slovo o Makupod naslovom: Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavaču – leksikografski pristup, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2013.
 13. Neologizmi u bošnjačkom epskom diskursuIV međunarodni naučno-stručni skup: Edukacija za budućnost; Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici; 24. i 25. 5. 2012.
 14. Dijalekatska baza pjesama iz Hörmannove zbirke bošnjačke epikeNaučna konferencija: Peta međunarodna konferencija društvenih nauka Balkana (ISSCBN), Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, 4–5. juni, 2013.
 15. Tautologija u epskom poetskom diskursuNaučna konferencija:Njegoševi dani 5, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, 4–6 septembar, 2013.
 16. Leksikografski rad Senada Mičijevića: Bosanski etnološki rječnikSimpozij o duhovnoj tradiciji. Povodom godišnjice preseljenja rah. Senada Mičijevića, Muftijstvo mostarsko i Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Mostar, 20. 3. 2014.
 17. Kontrastivna analiza usmenopoetskih kolokata u vezi s bojama u Hörmannovoj zbirci usmene epike i epu Ženidba Smailagić MehaPeti međunarodni naučno-stručni skup: Kulturni identitet u digitalnom dobu, 3–4. mart 2014.
 18. O mogućnostima dijahronijske bosnistike, Prvi međunarodni panel „Jezik i savremeni izazovi“, u čast osnivanja Filološkog društva, Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, 22. maj 2014.
 19. Refleksi jata u poemi ‘Kaside-i burda’ u prijevodu Halila, sina Alijina, Hrla Stočanina iz 1868Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29–30. maj 2014.
 20. Prilog leksikografskoj obradi leksičkih dijalektizama i lokalizama jugoistočnobosanskog govornog tipa, Naučna konferencija: Balkanska kulturna prožimanja kroz filološku i društvenu dimenziju u 20. i 21. stoljeću, Filološko društvo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, 6–7. novembar 2014.
 21. O dosadašnjem proučavanju bosanske alhamijado književnojezičke tradicije i mogućnostima budućih istraživanjaDrugi simpozij o bosanskom jeziku:Istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12. i 13. mart 2015., Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 22. Mostarske pjesme u Hörmannovoj zbirci usmene epike, Naučna konferencija. Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara, VKBI, Mostar, 27. mart 2015. godine
 23. Perspektive proučavanja alhamijado pismenosti: projekt transkripcije i transliteracije alhamijado tekstovaNaučna konferencijaKulturno-historijska kretanja u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. st., Orijentalni institut Univerziteta u sarajevu, 16–18. maj 2015.
 24. (Direktni i indirektni) utjecaj poetske gramatike na jezički izraz poemeKaside-i burdaDrugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 28–30. maj 2015.
 25. Bosanski jezik kao simbol nacionalnog identiteta kod Omera Hume (1808–1880); u koautorstvu s Munirom Drkićem,Peti naučni skup Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK Preporod, 30. maj 2015, Sarajevo
 26. Pregled historije bosanskog književnog jezika, Drugi međunarodni znanstveni skup, BZK Preporod Hrvatske, 14. i 15. 11. 2015, Dubrovnik
 27. Muhamed Šator i njegov doprinos bosnistici (2016), Naučna konferencija: Hercegovački znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, 11. i 12. novembar 2015, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar; Objavljeno u: Zborniku radova, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2016; urednik Šaban Zahirović, Mostar, 2016.
 28. Iz historije bosanskog književnog jezika, Konferencija BEMUF-a, 26–28. februar 2016, Halmstad, Švedska
 29. Tri rukopisna ilmihala na bosanskom jeziku u XIX st., Naučna konferencija: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian południowych u jeziku, 18–19. II. 2016, Łódź, Polska
 30. Bosanski jezik u protoku stoljeća, Naučna konferencija: Identitet Bošnjaka – izazov XXI stoljeća, BZK Preporod, 23. 04. 2016, Zenica
 31. Aktuelni problemi bosanskoga jezika: jučer, danas, sutra (2016); Redovna sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 09. 07. 2016; objavljeno: Rezolucija o bosanskom jeziku (zbornik radova), Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2016.
 32. Načela Isakovićeva intelektualnog aktivizma u reafirmaciji bosanskoga jezika, Naučna konferencija: Alija Isaković i bosanski jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut, 14. 3. 2017, Sarajevo
 33. Bosanski jezik u djelu „Kitabun-nebat“ beogradskog dragomana Osmana bin Abdurahmana, u koautorstvu s Adnanom Kadrićem; Naučna konferencija Bosanski jezik u vremenu, 21–23. april 2017, Zagreb, BZK Preporod Zagreb i Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
 34. Razvoj pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni – opće odredbe; naučno savjetovanje: Naučna misao u Bosni i Hercegovini: historijski razvoj do kraja XX stoljeća, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Konjic, 19. 5. 2017.
 35. Udio korpusa alhamijado literature u predstandardnom periodu bosanskog jezika; International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, Institute of macedonian language „Krste Misirkov“, Skopje, 15–17 November 2017.
 36. Pitanje kontinuiteta svijesti o bosanskom jezičkom naslijeđu na prostoru istočne Bosne, Okrugli sto „Godina 1918. – sto godina borbe Bošnjaka Podrinja za očuvanje identiteta, Zvornik, 23. juni 2018.
 37. Vlastita „turska“ i „vlaška“ imena u bošnjačkoj epici, Drugi međunarodni naučni skup„Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 26. i 27. oktobar 2018, Muzej Hercegovine Mostar i Forum Bosnae Sarajevo
 38. Pogled iznutra na bosansku leksiku konceptualnog tursko-bosanskog rukopisnog rječnika iz Codexa Alihodžić iz 17. st., Naučno konferencija: Jezik i kultura – uvjeti i izazovi, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, Skoplje, 6–7. novembar 2018.
 39. Medijska svijest u razumijevanju historičnosti bosanskoga jezika, Stručna konferencija “Bosanski jezik i mediji”, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 7. 3. 2019, Sarajevo
 40. O nekim principima u realizaciji nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, naučno savjetovanje: Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u školskom sistemu u Bosni i Hercegovini, 6. april 2019, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Sarajevo
 41. Tri alhamijado autora s područja Crne Gore, Međunarodna naučna konferencijaCetinjski filološki dani 2“, 10–12. septembar 2019, Fakultet za crnogorski jezik i Crnogorsko filološko društvo, Cetinje
 42. Kulturalni i književnojezički značaj prijevoda Kaside-i burde Halila Hrle Stočanina, Interdisciplinarni naučni skup: „500 godina Careve – Sultan Selimove džamije u Stocu“, 2. novembar 2019, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini: Medžlis Islamske zajednice Stolac
 43. Prijelomne godine u historiji bosanskoga jezika, Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, 22–23. novembar 2019, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo
 44. Bosanske blasfemične riječi i izrazi prema razumijevanju Abdulvehaba Žepčevije Ilhamije u djelu Tuhfetul-musallin ve zubdetul-haši'in, Međunarodna naučna konferencija „Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања”, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, 13–14. novembar 2019, Skopje
 45. Standardološka bosnistika 1990–2020: sociolingvistički, politički i normativni problemi, Naučna konferencija МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА (ДОМА И НАДВОР), 20–21. 10. 2020, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“, Skoplje
 46. Bosanska jezička politika i Bosna i Hercegovina, Deseta međunarodna naučna konferencija “Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci – izazovi povijesnog trenutka”, BZK Preporod, Sarajevo, decembar 2020.
 47. (U koautorstvu s Elvirom Musićem) Prilog novom terminološkom definiranju bosanske arebičke pismenosti, Treći simpozij o bosanskom jeziku, 20–21. maj 2021, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo – Mostar
 48. Bosnevijski bjelopoljski autor Mehmed Ćatib Akova, Međunarodna naučna konferencija Cetinjski filološki dani III, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 1–4. septembar 2021.
 49. Rukopisna verzija bosnevijskih pjesama Muhameda Ruždija u medžmui (R 31) Muzeja Hercegovine u Mostaru, Naučna konferencija Slovo o Mostaru, fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 20–21. oktobar 2021, Mostar
 50. Epitaf Tvrtka (od) Milcarića na lokalitetu Mramorje u Pazaljama kod Rudog, Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 6, Bosansko filološko društvo, 28–29. oktobar 2021. Sarajevo
 51. Bošnjaci i bosanski jezik između etničkog i građanskog koncepta, Naučna konferencija Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK Preporod, 24. 11. 2021, Sarajevo
 52. Abdulvehab Ilhamija u obzorima bosnevijske literarne tradicije, Naučna konferencija Život i djelo Abdulevahaba Ilhamije, BZK Preporod, Travnik; skup održan 11. 12. 2021.
 53. Intertekstualnost apotropejskog dijela Kunovskog zapisa u pjesmi Brotnjice Maka Dizdara, Okrugli sto Mak Dizdar i njegovo djelo, skup održan 24. 12. 2021, BZK Preporod, Mostar
 54. Doprinos Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu učenju i izučavanju bosanskog jezika u regiji, Okrugli sto: Bosanski jezik i društveni odnosi: modeli sistemske podrške, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 10. 3. 2022.
 55. Biti evlija (bogougodnik) u bosanskohercegovačkoj i bošnjačkoj kulturi i bosanskom jeziku: sejjid šejh el-hadž Abdulvehab ibn Abdulvehab Žepčevi Bosnevi Ilhami-baba, Hagiografija v luči sodobnih raziskav, 5. međunarodna znastvena konferenca: slavistični znanstveni primisleki, 18–19. maj 2022. Maribor, Republika Slovenija
 56. Emerging frameworks of Bosnian literature in Arabic script: in the complex of literary-linguistic tradition of Bosna and Herzegovina / Pojavni okviri bosanske arebicke llterature: u kompleksu kniiževnojezičke tradicije Bosne i Hercegovine, INCSOS, 2–4. juni 2022, Baku, Azerbajdžan
 57. „Još ti nismo, Alija, na pravi put izišli: Tri decenije od Isakovićeva teksta Jezički podsjetnik iz bosanskog jezika“ za naučnu konferenciju Neminovnosti: Aliji Isakoviću u čast, BZK Preporod, Sarajevo, 14. 1. 2023.
 58. „Analiza bosanske leksike u bitoljskom Malom tursko-bosanskom rječniku Ahmeda Kulendera iz 1912. godine“, Osma međunarodna naučna konferencija Makedonski jezik – izvor za naučna istraživanja, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ Skoplje, juni 2023. (u koautorstvu s Jasminom Hodžićem)
 59. „Jezički imperijalizam i njegove reperkusije na identitarni status i razvoj bosanskog jezika“, međunarodna naučnoj konferencija Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici – egzil, genocid i migracije, ISASOR, Univerzitet u Tuzli, 7. i 8. juli 2023.
 60. „Jezičke jedinice i metaforički nagovještaji opscenosti i lascivnosti u tekstovima bosnevijske (alhamijado) poetske pismenosti“, Cetinjski filološki dani IV, 5–7. 9. 2023.
 61. „Suglasnik h između bosanske jezičke tradicije i norme“, koji će biti izložen na konferenciji Sarajevski filološki susreti 7, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 26–27. 10. 2023.