Sumeja Bičević MA

Viši stručni saradnik

https://orcid.org/0009-0007-2885-5042
https://scholar.google.com/citations?user=QQTApqEAAAAJ&hl=en

Biografija

Sumeja Bičević (1987, Sarajevo) završila je osnovnu školu i Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Godine 2009. završila je I ciklus studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Iste godine upisala je II ciklus studija koji je završila u aprilu 2012. godine odbranivši završni diplomski rad Fonetske i ortografske osobine povelja bosanskih kraljeva te stekla zvanje magistra bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine. Pedagoško iskustvo stjecala je radeći kao nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u više sarajevskih osnovnih škola.

Najradije se bavi historijom bosanskoga jezika i to korpusom bosanskih srednjovjekovnih povelja.

BIBLIOGRAFIJA

Radovi:

1. Kapo, Sumeja (2014) “Neke tipične fonetsko-fonološke osobine Bosanske elifnice Ibrahima Berbića u odnosu na dijalekatsku bazu i jezičku tradiciju”, Književni jezik, god. 25, br. 1–2, Institut za jezik, Sarajevo.

2. Kapo, Sumeja /u koautorstvu s Ćatović, Haris/ (2014) “Bibliografija radova Književnog jezika(1972–1981)”, Književni jezik, god. 25, br. 1–2, Institut za jezik, Sarajevo.

Sudjelovanje na skupovima:

1. Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12–13. 3. 2015; (tema referata: “Refleksi jata u Elifnici Ibrahima Užičanina”)

2. Naučni skup “Kulturološko-historijski razvoj Grada Mostara”, Mostar, 27. 3. 2015; (tema referata: “Riječ-dvije o poveljama Kosača”)

3. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. /s Kardaš, Mehmed/; (tema referata: “Kancelarija bosanskog bana Stjepana II Kotromanića”)