Radovi XV

D. Šipka, Leksička homonimija na primjeru savremenog sh. standardnog jezika, str. 7–173.

B. Dabić, O gramatičkom rodu u slovenskim jezicima, str. 175–254.