Biografija i bibliografija

Haris Ćatović MA

Saradnik

Biografija

Haris Ćatović rođen je 14. 05. 1988. godine u Sarajevu. U decembru 2013. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Diplomirao je na temu Jezičke odlike Kunovskog zapisa te time stekao zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti. Od 2011. godine angažiran je kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Angažman Harisa Ćatovića ogleda se u ekscerpiranju građe za ovaj Rječnik. Kao stručni saradnik angažiran je i u izradi Sandžačkog rječnika, koji predstavlja svojevrsni prilog dijalekatskoj leksici bosanskog jezika. Doprinos Harisa Ćatovića pri izradi ovog Rječnika ogledao se u zadatku opisa gramatičkih definicija leksema. Od 2014. godine dodatno je angažiran na nekoliko projekata Instituta: Jevrejskošapnski jezik u Bosni i Hercegovini, Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014) te Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i HercegovineThe Scent of Quinces – Selected traditional love songs from Bosnia-Herzegovina. Godine 2015. upisuje postdiplomski studij iz lingvistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na kojem uspješno polaže sve ispite i pritom ostvaruje prosjek 9,69. Odbranom završnog rada “Fonetsko-fonološki sistem istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986)” u novembru 2017. godine stekao je stručni stepen magistra struke iz oblasti lingvistike.

Zaposlen je na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu kao stručni saradnik na Odjeljenju za dijalektologiju, a kao spoljni saradnik-asistent bio je angažiran i na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bibliografija

Izvorni naučni radovi i sudjelovanja na skupovima:

1.“Razgovorni stil u djelima Zulfikara Zuke Džumhura”, Naučni skup: “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 24–25. april 2014.

2.“Refleksi jata u Kunovskom zapisu”, Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29. i 30. maj 2014.

3. “Ortografske i fonetsko-fonološke odlike Kunovskog zapisa”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 45–65.

4. i Sumeja Kapo: “Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 191–208.

6. i Zenaida Karavdić: “Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja”, Zbornik radova sa naučnog / znanstvenog skupa: “Hercegovački naučnici / znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini” Mostar, decembar 2016.

7. “Kulturemi u Rječniku karakteristične leksike bosanskog jezika Alije Isakovića”, Naučni skup “Alija Isaković i bosanski jezik”, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 14. mart 2017.

8. “Goraždanski govor u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine”, 7TH CONFERENCE FOR YOUNG SLAVISTS IN BUDAPEST, EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES & INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY ELTE BTK, H-1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 4/D, 11. maj 2017. godine

9. Refleksi jata istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1976–1985), 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting, Ljubljana 21–24. septembar 2017.

10. i Jasmin Hodžić: “Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku”, Međunarodna naučna konferencija “Prošlost jezičkog svijeta – danas i sutra”, Institut za makedonski jezik “Kirste Misirkov”, Skoplje, 15–16. novembar 2017.

Prikazi i osvrti:

1. Na znanje i imanje bosanskohercegovačkoj dijaspori – Pravopisni priručnik bosankog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Slovo Gorčina, 36/2014, Stolac.

“Kognitivnom lingvistikom kroz Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXVI,br. 1–2 (2015), str. 191–208.

Socijalne mreže:

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Arhiva

Facebook