Projekti

O PROJEKTIMA INSTITUTA ZA JEZIK

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu svoj rad organizira u sklopu projekata.

Projekti Instituta za jezik dijele se prema

 1. metodama na:
 • naučne i
 • stručne,
 1. sadržaju na:
 • projekte pojedinih odjeljenja i
 • projekte promocije Instituta za jezik i nauke o jeziku te
 1. obimu istraživanja i broju istraživača na:
 • makroprojekte i
 • zasebne (manje) projekte.

Naučni projekti su projekti čiji su rezultat naučni tekstovi – monografije, zbornici radova i sl. Rezultat stručnih projekata su udžbenici, priručnici, dokumenti i sl.

Projekti pojedinih odjeljenja odnose se tematski na određene aspekte nauke o jeziku – konkretno savremeni jezik, sa svim njegovim disciplinama, zatim dijalektologija te historija jezika, također sa svim poddisciplinama. Svi pobrojani projekti za ciljnu grupu imaju lingviste i one koji se konkretnije bave jezikom.

Projekti promocije Instituta i nauke o jeziku posvećeni su širenju informacija o radu Instituta te najnovijim dostignućima u nauci o jeziku, kao i radu na promoviranju bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika za širu publiku.

Pojedini manji projekti dio su veće cjeline – makroprojekta, koji ima široko postavljenu temu, unutar koje se obrađuju pojedini fenomeni s mogućnoću širenja, dok su drugi projekti manjeg obima i s manjim brojem istraživača, posvećeni jednoj užoj temi, nevezano za širi projekat i to su zasebni projekti.

Institut za jezik svoje projekte ostvaruje:

 • samostalno i
 • u saradnji s drugim institucijama ili pojedincima iz tih institucija.

U slučaju saradnje s drugim institucijama, riječ je o makroprojektima na kojima rade istraživači iz više institucija, a saradnja s pojedincima se ostvaruje u skladu s jednim od ciljeva Instituta za jezik, a to je okupljanje svih lingvista iz Bosne i Hercegovine oko Instituta i u Institutu, kako bi on postao centralno mjesto za proučavanje nauke o jeziku u Bosni i Hercegovini.

Projekti Instituta prema trajanju dijele se na:

 • kratkoročne,
 • dugoročne i
 • trajne

Kratkoročni projekti traju jednu ili dvije godine i to su zasebni naučni i stručni projekti unutrašnjih ili spoljnih saradnika Instituta.

Dugoročni projekti su naučni projekti koji imaju opširniju temu i zahtijevaju veći broj istraživača i složenije istraživanje koje, samim tim, i traje duže. Ovakvi se projekti izvode u saradnji s drugim institucijama.

Trajni projekti su makroprojekti koji zbog svog obima te same prirode jezika zahtijevaju permanentno istraživanje, što je jedan od glavnih zadataka Instituta za jezik.