Ivana Tomić MA

viši stručni saradnik

Naučna oblast: historija jezika, franjevačka književnost, stilistika, lingvistika

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=wupc0SwAAAAJ

https://orcid.org/0009-0000-5545-856X

Lični podaci:

Datum rođenja: 19. 8. 1987.

Kontakt:

Telefon: +387 33 200 117

E-mail: ivana.tomic@izj.unsa.ba

Obrazovanje

2016/2017. Upisala doktorski studij Lingvistika za stjecanje akademskog stepena: doktor humanističkih nauka iz područja lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 1. Postdiplomski studij Lingvistika bosanskog jezika, Magistar bosanskog jezika i književnosti

2012. Dodiplomski studij Bosanski jezik i književnost, Profesor bosanskog jezika i književnosti

2007. Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla

2003. Osnovna škola “Mramor” u Mramoru

 

Dodatna priznanja

 1. Certifikati engleskog jezika ‒ Beginners, Elementary u Marks centru u Sarajevu

2011. Certifikat za poslovno-informatičko osposobljavanje Centara za poslovnu edukaciju u Tuzli

2010. Srebrena plaketa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ‒ prosječna ocjena 9,14.

2008. Srebrena plaketa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ‒ prosječna ocjena 9,42.

 

Radno iskustvo

Viši stručni saradnik  2016 ‒ 2020 / 2021 ‒ danas

Stručni saradnik 2012‒2016

Projekti u Institutu:

 1. Projekat Dani Instituta ‒ kratki dokumentarni film ‒ Jezik, čovjek i društvo ‒ u okviru filma tema: Tri osnovne funkcije jezika

 

 1. Obrazovne emisije O bosanskom na bosanskom, organizacija TVSA i Institut za jezik ‒

u okviru dvije emisije: Franjevačka književna tradicija u Bosni i Hercegovini, O fra Matiji Divkoviću

 

 1. Projekat izrade udžbenika KULTURNA I DRUŠTVENA POVIJEST / (H)ISTORIJA NARODA BOSNE I HERCEGOVINE Udžbenik za dopunsku nastavu za 5, 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole za djecu u iseljeništvu, sa autorskim timom za nacionalnu grupu predmeta

 

2012‒2015. Naučnoistraživački projekt Jezički izraz Varice fra Antuna Kneževića

 

Dodatni angažmani:

 1. Sekretar Zbornika radova: Alija Isaković i bosanski jezik

2015−2019. Promotor izdanja Instituta: Javna tribina o bosanskom jeziku i promocija izdanja Instituta u Gradska biblioteka, Kalesija; Književni jezik, Galerija Narodnog univerziteta u Centru za kulturu, Konjic i Bošnjački institut, Sarajevo; Zbornik radova: Slovo o Hamzi Humi, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar; Zbornik radova: Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zulfikaru Zuki Džumhuru, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Bibliografija

Knjige:

 1. Koautorstvo: Aida Kršo, Ivana Tomić: poglavlje: Jezici naroda Bosne i Hercegovine, u knjizi: Kulturna i društvena povijest/(h)istorija naroda Bosne i Hercegovine,  udžbenika udžbenika za dopunsku nastavu za V, VI, VII, VIII, i IX razred osnovne škole za djecu u iseljeništvu; Izdavač: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 2017. str. 125−267.

 

 

Članci i prikazi:

 1. “Fonostilističke i morfostilističke osobenosti pripovijetki Alije Isakovića”, Zbornik radova: Alija Isaković i bosanski jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2018. str. 334−352.

 

 1. “Uloga i značenje epiteta u Huminoj poezijiˮ, Zborniku radova: Slovo o Hamzi Humi,

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Institut za jezik u Sarajevu, Mostar ‒ Sarajevo, 2017. str. 263−282.

 

 1. “Struktura epske poetske formule u kolokacijama s leksemama knjiga, kula i konj u odabranim pjesmama iz zbirke Koste Hӧrmannaˮ Književni jezik, god. 28, br. 1−2, Institut za jezik, Sarajevo, 2017. str. 119−138.

 

 1. “Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegovini”, Zborniku radova: Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive”, Institut za jezik, Sarajevo, 2015. str. 113−149.

 

 1. “Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama”, Zbornik radova: Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Institut za jezik u Sarajevu, Mostar − Sarajevo, 2015. str. 111−125.

 

 1. “Frazemi u Varici fra Antuna Kneževića”, Književni jezik, god. 25, br. 1−2, Institut za jezik, Sarajevo, 2014. str. 115−134.

 

 1. “Prikaz Pravopisnog priručnika bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013”, Časopis fakulteta humanističkih nauka, br. 9, Mostar, 2014. str. 99−102.

 

Konferencije:

 1. Naučni skup: Treći simpozij o bosanskom jeziku, referat: “Osvrt na jezičke osobitosti djela kulturnog pregaoca fra Martina Mikulića”, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, i 21. maj Sarajevo, 2021.

 

 1. Stručna konferencija: Bosanski jezik i mediji, u oviru manifestacije Dani Instituta za jezik , referat: “Bosanski jezik i jezička politika”, Tuzla, 2019.

 

 1. Naučni skup: Četvrta međunarodna konferencija Sarajevo i svijet, referat: “Djela fra Matije Divkovića u kulturnoj historiji Sarajeva”, Međunarodni forum Bosna, 12. maj Sarajevo, 2018.

 

 1. Naučna konferencija: Alija Isaković i bosanski jezik, referat: “Fonostilističke i morfostilističke osobenosti pripovijetki Alije Isakovićaˮ, Institut za jezik, 14. mart Sarajevo 2017.

 

 1. Naučni skup: Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija SIP DHS 2017, referat: “Germanizmi u Krležinim novelamaˮ, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 7. april Tuzla, 2017.

 

 1. Naučni skup: Slovo o Hamzi Humi, referat: “Uloga i značenje epiteta u Huminoj poeziji”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Institut za jezik u Sarajevu, 21. i 22. april Mostar − Sarajevo, 2016.

 

 1. Naučni skup: Drugi simpozij o bosanskom jeziku. Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, referat: “Doprinos fra Antuna Kneževića u standardizaciji jezika u Bosni i Hercegoviniˮ, Institut za jezik, 12−13 mart Sarajevo, 2016.

 

 1. Naučni skup: Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru, referat: “Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Institut za jezik u Sarajevu, 24. i 25. april Mostar − Sarajevo, 2014.

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook