Odjeljenje za leksikografiju

Odjeljenje za leksikografiju se bavi praktičnim i teorijskim aspektima izrade rječnika raznih namjena, pri čemu će se voditi briga o sljedećim poslovima:

  • obrada rječničke građe vezane za historijske rječnike i rječnike predstandardnog perioda;
  • izrada različitih tipova rječnika prema kriterijima vezanim za stilsku formaciju, teritorijalnu diferencijaciju, vremensku raslojenost, književnojezičku tradiciju i dr.;
  • izrada dvojezičkih i višejezičkih rječnika;
  • objavljivanje standardnih rječnika različitih po obimu i svrsi;
  • izrada velikoga rječnika književnog jezika na osnovu postojeće građe i one koja će se prikupljati;
  • pripremanje, istraživanje i objavljivanje rječnika iz različitih sfera onomastičke građe u Bosni i Hercegovini;
  • izrada rječnika etimološkoga tipa;

ostali poslovi koji se pojave vezano za leksikografske i terminološke potrebe.