Anotirana biografija

Anotirana bibliografija radova objavljenih u izdanjima Instituta za jezik, štampana je u okviru edicije Radovi, knj. XVII, Standardna novoštokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija. U navedenoj knjizi su, pored Anotirane bibliografije, dva rada: rad prof. dr. Naile Valjevac Standardna novoštokavština i jezička situacija u Bosni i Hercegovini, i rad prof. dr. Ibrahima Čedića Pisana riječ i jezičke norme u Bosni i Hercegovini.
Anotirana bibliografija obuhvata sve radove koji su izdanja Instituta za jezik od 1974. do 2005.  Ovom bibliografijom nisu obuhvaćeni tekstovi objavljeni u časopisu Književni jezik.