Branko Tošović, Arno Wonisch (ur.) Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2009. 481 str. ISBN 978-9958-620-11-9 (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine) 3-9501485-4-X (Die Deutsche Bibliothek)

B. Tošović, A. Wonisch, Predgovor, str. 9.

B. Tošović, A. Wonisch, Vorwort, str. 11–12.

I. OPŠTI/OPĆI ASPEKTI

A. Isaković, Bosanski jezik, str. 15–18.

Dž. Jahić, Fragmenti o jezičkim odnosima između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, str. 19–39.

I. Čedić, Bosanskohercegovački standardnojezički izraz – Bosanski jezik, str. 41–50.

I. Čedić, Zajednički standardni jezik Bošnjaka, Crnogoraca, Hrvata i Srba, str. 51–54.

I. Čedić, Bosanskohercegovački jezički standard u XX vijeku, str. 55–66.

M. Karadža, Sociolingvistički aspekti jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, str. 67–76.

I. Palić, Mogućnost funkcioniranja triju standardnih jezika (bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga) u Bosni i Hercegovini, str. 77–90.

M. Riđanović, O specifičnostima bosanskog u odnosu na srpski, hrvatski i crnogorski jezik, str. 93–109.

M. Šator, Od Kallayevog monocentrizma do policentričnih jezičkih standarda, str. 111–124.

H. Vajzović, Savremena jezička situacija – komunikativna i simbolička funkcija jezika, str. 125–142.

H. Vajzović, Jezik i politika: kroatizacija jezika na prostoru Bosne i Hercegovine – agresija ili ustavno pravo?, str. 143–155.

II. PRAVOPIS

I. Čedić, Neke pravopisne norme bosanskoga, hrvatskoga, crnogorskog i srpskog jezika, str. 159–168.

S. Halilović, Osobenosti pravopisne norme bosanskoga, hrvatskog, crnogorskog i srpskog jezika, str. 169–179.

H. Muratagić-Tuna, Paralela aktuelnih pravopisa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, str. 181–198.

III. LEKSIKA. TVORBA RIJEČI

R. Durić, Stilematika bošnjačke prozne književnosti na izabranom modelu, str. 201–224.

N. Memić, Leksički transfer iz austrijskog njemačkog u bosanski, hrvatski i srpski jezik, str. 225–238.

N. Memić, O prenošenju austrijskih i njemačkih toponima u bosanski, hrvatski i srpski jezik: O problemu egzonima u savremenom jeziku, str. 239–52.

M. Midžić, Leksičke razlike u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma, str. 253–261.

M. Midžić, Najfrekventniji leksemi u Dejtonskom sporazumu, str. 263–271.

A. Šehović, Mocioni sufiksi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (u nomina agentis et professionis), str. 273–292.

E. Špago-Ćumurija, Engleski u trouglu bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, str. 293–303.

IV. FONETIKA. FONOLOGIJA. PROZODIJA

N. Valjevac, Akcenatske sličnosti i razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika s posebnim osvrtom na jezik u BiH, str. 307–349.

N. Valjevac, Bosanski standardni jezik i njegova prozodijska norma, str. 351–371.

A. Kalajdžija, Nedosljednost prenošenja silaznih naglasaka na proklitike u morfološkim i leksičkim kategorijama, str. 373–383.

N. Valjevac, Fonološka funkcija prozodema u bosanskom, hrvatskom i srpskom standardnom jeziku, str. 385–405.

M. Midžić, Fonetske razlike u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma, str. 407–416.

V. MORFOLOGIJA

S. Halilović, Morfološka norma bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, str. 419–430.

VI. SINTAKSA

E. Špago- Ćumurija (Mostar), Bosnian or Croatian? Sintaksičke razlike u kursevima bosanskog i hrvatskog jezika za strance, str. 433–452.

IZVORI

B. Tošović, A. Wonisch, Die bosniakische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen, str. 453–457.

B. Tošović, A. Wonisch, The Bosniak View of the Interrelationship of Bosnian, croatian and Serbian, str. 459–463.

Б. Тошович, A. Вониш, Бошньяцкие взгляды на отношения между боснийским, сербским и хорватским языками, str. 465–469.