CURRICULUM VITAE

Dr. sc. Jasmin Hodžić
Naučni saradnik na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Područje zanimanja:
Sintaksa, sociolingvistika, akcentologija, kognitivna lingvistika

Adresa

Bardakčije 24
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzcegovina
jasmin.hodzic@izj.unsa.ba

Telefon: +387 (0)61 328 327

Obrazovanje

 

 1. Doktor humanističkih nauka iz područja lingvistike

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (10. januar 2017.)

Doktorska teza: Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku

 

 1. Magistar humanističkih nauka iz područja lingvistike

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Magistarska teza: Sintaksičko-semantička analiza katenativnih glagola u bosanskom jeziku

 

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

 1. Diploma Srednje elektrotehničke škole u Mostaru

 

 1. Diploma Osnovne škole „Bijelo Polje“ Potoci Mostar, BiH

 

 

Radno iskustvo

 

Maj 2017. Naučni saradnik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Februar 2016. Stručni saradnik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Februar – juni 2016. Asistent za lingvistiku, Nastavnički fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar

 

Septembar 2015. – februar 2016. Profesor bosanskog jezika i književnosti u Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru

 

2011–2012. Asistent za lingvistiku (Odsjek za bosanski jezik i književnost) na Fakultetu humanističkih nauka, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar

 

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti u Karađoz-begovoj medresi, Mostar

 

 

 

 

Publikacije

 

Knjige (2):

 1. Hodžić, Jasmin (2018): Bosanski jezik Statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku, Simurg media i Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Sarajevo
 2. Hodžić, Jasmin (2014): Ogledi iz lingvistike i filologije, Narodna biblioteka Mostar, Mostar

 

Radovi u časopisima i zbornicima (34):

 1. Hodžić, Jasmin (2018): „Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije“, Zbornik radova: Prvi međunarodni naučni skup „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Časopis Forum Bosna 81-82, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo
 2. Hodžić, Jasmin (2018): „Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik“, Zbornik radova: Cetinjski filološki dani I, str. 325–337, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 3. Hodžić, Jasmin i Ćatović, Haris (2018): „Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku“, Proceedengs: International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, Institute of Macedonian Language „Krste Misirkov“ – Skopje
 4. Hodžić, Jasmin (2017): „Stepen ambigvitetnosti sintaksički homonimnih struktura u bosanskom jeziku“, Slavica Lodziensia (ur. Anetta Buras-Marciniak), str. 127–137, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 5. Hodžić, Jasmin (2017): „Kontekstualna determiniranost sintaksičke homonimije u bosanskom jeziku“, Časopis Lingua Montenegrina, god X, sv. 2, br. 20, str. 161–177, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 6. Hodžić, Jasmin (2017): „Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume“, Zbornik radova: Slovo o Hamzi Humi, Fakultet humanističkih nauka, Mostar i Institut za jezik, Sarajevo
 7. Hodžić, Jasmin (2017): „Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)“, Zbornik radova: Šesti naučni skup: Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK „Preporod“ (Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art), Godišnjak BZK „Preporod“ Sarajevo, Sarajevo
 8. Hodžić, Jasmin (2017): „Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik“, Časopis Forum Bosnae, br. 78-79, Sarajevo
 9. Hodžić, Jasmin (2016): „Metode brzog i uspješnog učenja prozodijskog sistema bosanskog standardnog jezika“, Časopis Istraživanja, str. 115–129, Fakultet humanističkih nauka, Mostar
 10. Hodžić, Jasmin (2016): „Kratka analiza opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika“, Zbornik radova: Drugi simpozij o bosanskom jeziku: Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 11. Hodžić, Jasmin (2016): „O nekim načelima sintaksičke analize književnoumjetničkog teksta“, Književni jezik, br. 27 (1-2), Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 12. Hodžić, Jasmin (2016): „Bosanskohercegovački jug i četiri sintaksičara savremene hrvatske i srpske lingvistike“, Zbornik radova s naučnog skupa: „Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Zgrada Vlade FBiH, 11. i 12. decembar 2015. godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar
 13. Hodžić, Jasmin (2015): „Sintaksa kao dio pravopisa – pravopisna sintaksa“, Educa, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, br. 8, str. 181–189, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar
 14. Hodžić, Jasmin (2014): „Metaforički koncept LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE u poeziji Muhameda Elezovića“, Applying intercultural linguistics competence to foreign language teaching and learning (Edited by Azamat Akbarov), 4. FLTAL Proceedengs, International Burch University, Sarajevo
 15. Hodžić, Jasmin (2014): „Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora“, Zbornik radova: 5. Međunarodni naučno-stručni skup: „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, str. 371–379, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica
 16. Hodžić, Jasmin (2014): „Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame Hasanaginica (1983)“, Književni jezik, 25/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 17. Hodžić, Jasmin (2013): „Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity”, Proceedings: 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL ‘13), (ed. Azamat Akbarov & Diane Larsen-Freeman), International Burch University, Sarajevo
 18. Hodžić, Jasmin (2013): „Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara“, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Slovo o Maku Dizdaru“, FHN Mostar (maj 2012), str. 335–347, Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar
 19. Hodžić, Jasmin (2013): „Gdje je natpis monahinje Marte? (Ili: Stećci uz vlašku crkvu na Ošanićima ponad Stoca)“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 35, Slovo Gorčina, Stolac
 20. Hodžić, Jasmin (2013): „Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku“, Časopis Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 21. Hodžić, Jasmin (2013): „O nekim sociolingvističkim aspektima Hasanaginice“, Književni jezik, 24/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 22. Hodžić, Jasmin (2012): „Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića“,Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Sarajevski filološki susreti 1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo
 23. Hodžić, Jasmin (2012): „O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 34, str. 45–52, Slovo Gorčina Stolac, 2012, te u: Zbornik radova: Bosanskohercegovački slavistički kongres, knjiga 1, str. 361–371, Slavistički komitet, Sarajevo
 24. Hodžić, Jasmin (2012): „Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao ‘rodno osjetljiv’ jezik“, u: Approaches and Methods in Second and Freign Language Teaching, edited by Azamat Akbarov and Vivian Cook, IBU Publicaions, Sarajevo
 25. Hodžić, Jasmin (2012): „Metaforički koncept ŽIVOT je IGRA na primjeru kur'anskog teksta: Kognitivno-semantička analiza“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 7, FHN, Mostar
 26. Hodžić, Jasmin (2012): „Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije“, Zbornik radova: Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik (2012), Zenica
 27. Hodžić, Jasmin (2012): „Glagolske dopune glagolskom predikatu“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/2, br. 8, str. 51–65, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica
 28. Hodžić, Jasmin (2011): „Određeni i neodređeni član u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu: Post Scriptum, br. 2. Zima 2011/2012, str. 65–69, Pedagoški fakultet, Bihać
 29. Hodžić, Jasmin (2011): „Oblici perfekta nekih modalnih glagola u funkciji iskazivanja sadašnje ili buduće radnje sa značenjem namjere, zahtjeva ili sugestije u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, u: Mednarodna knjižna zbirka Zora, br. 80, str. 549–559, Ed. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta, Maribor
 30. Hodžić, Jasmin (2011): „Neke postavke o poimanju jezičkog znaka“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 33, str. 98–102, Slovo Gorčina, Stolac
 31. Hodžić, Jasmin (2011): „Jezik poetskog teksta između doslovnog i figurativnog: Tragom varijanti lirske narodne pjesme ‘Ali-paša na Hercegovini’“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/1, br. 7, str. 89–99, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, te u: Život, časopis za književnost i kulturu, 1-3, str. 107–116, Društvo pisaca BiH, Sarajevo
 32. Hodžić, Jasmin (2011): „Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike“, u: FLTAL 2011: proceedings / 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL ‘11), International Burch University, Sarajevo
 33. Hodžić, Jasmin (2010): „Jezik bosanskih spomenika pismenosti na primjeru dva epitafa iz Vlahovića kod Ljubinja“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 32, str. 68–74, Slovo Gorčina, Stolac
 34. Hodžić, Jasmin (2010): „Glagoli ići i imati kao modifikatori glagolske radnje u sintaksi glagola i glagolskih oblika“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 5, str. 167–181, FHN, Mostar

 

Radovi u procesu (7):

 1. Hodžić, Jasmin (2018): Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu Zbornik radova: Međunarodni simpozij „Bosanski jezik u vremenu“, april 2017, Zagreb (U štampi)
 2. Hodžić, Jasmin (2018): „Alija Isaković o bosanskom jeziku u Antologiji zla“, Zbornik radova s naučne konferencije „Alija Isaković i bosanski jezik“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 14. mart 2017, Sarajevo (U štampi)
 3. Hodžić, Jasmin (2018): „O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha“, Književni jezik br. 29, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik; Sarajevo (U procesu)
 4. Hodžić, Jasmin (2019): Akcenatske varijacije u srandardnim jezicima na novoštokavskoj osnovici: iskustva iz bosanskoga standarda, CLARC 2018, Filozofski fakultet Univerzitea u Rijeci (U procesu)
 5. Hodžić, Jasmin (2019): „Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem“, Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića i Pobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut; Sarajevo (U procesu)
 6. Hodžić, Jasmin (2019): „Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture“, Zbornik radova s Međunarodne naučne konferencije „Jezik i kultura – uvjeti i izazovi“, Institut za makedonski jezik, Skoplje (U procesu)
 7. Hodžić, Jasmin (2019): „Akcenatske alternacije kod antroponima u savremenom bosanskom jeziku“, Sarajefski filološki susreti 5, BFD, Sarajevo (U procesu)

 

Učešće na konferencijama (35):

 1. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti I, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu (Decembar 2010) Nasov referata: Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića
 2. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo (Maj 2011) Naslov referata: Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike
 3. Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Maj 2011) Naslov referata: O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem
 4. 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo (Maj 2012) Naslov referata: Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao „rodno osjetljiv“ jezik
 5. Međunarodni naučni skup „Slovo o Maku Dizdaru“, Slovo Gorčina Stolac i Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, FHN Mostar, (Maj 2012) Naslov referata: Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara
 6. Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik, Zenica (Maj 2012) Naslov referata: Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije
 7. Međunarodni znanstveni skup „4. hrvatski sintaktički dani: Red riječi“, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Štrosmajera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Filozofski fakultet, Osijek (Novembar 2012) Naslov referata: Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
 8. Druga studentska konferencija “Osnaživanje žena i mladih u bosansko-hercegovačkom društvu”, US Alumni asocijacija u BiH i Američka Ambasada u BiH, Mostar, 6–7. decembar 2012. Naslov referata: Gramatički aspekti bosanskog kao džender korektog jezika
 9. Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 2“, Bosansko filološko društvo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 13. i 14. decembra 2012. Naslov referata: Glagoli nepotpune semantike i njihove dopune i/ili dodaci – Struktura glagolskog predikata u bosanskome jeziku
 10. 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo, (Maj 2013) Naslov referata: Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity
 11. Međunarodni naučno-stručni skup „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica, april 2014. Naslov referata: Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora
 12. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo (9 maj 2014). Naslov referata: Metaforički koncept „LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE“ u poeziji Muhameda Elezovića
 13. Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 3“, Bosansko filološko društvo, Sarajevo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Naslov referata: Opozicija muško-žensko u bosanskom jeziku: Priručnici za „gender senzitivni jezik“ u Bosni i Hercegovini
 14. Drugi simpozij o bosanskom jeziku „Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive“, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, 12–13. mart 2015, Sarajevo. Tema referata: Gramatičke škole i sintaksa u gramatikama bosanskog jezika
 15. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. Tema referata: Potencijalno dvosmislene sintaksičke konstrukcije u bosanskom jeziku
 16. 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 7-9, 2015. Research title: Syntactic structure and ambiguity in the Bosnian (Croatian, Serbian, Serbo-Croatian) grammar books
 17. Naučni skup „Slovo o Hamzi Humi“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, april Naslov referata: Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume
 18. 6th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 12 –14, 2016. Naslov referata: The role of context in the analysis of syntactic ambiguity (Uloga konteksta u analizi sintaksičke dvosmislenosti)
 19. Šesti naučni skup „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“, BZK „Preporod“ Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art, Sarajevo. Naslov referata: Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)
 20. Konferencija „Milenij opstojnosti bosanskoga jezika“, Banja Luka, 24. juni 2016. Tema referata: Kako se na hrvatskom i srpskom kaže bosanski?
 21. Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića i Pobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut u Sarajevu, Sarajevo. Naslov referata: Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem
 22. Naučni skup u povodu 150. godišnjice rođenja Avde Međedovića: „Bošnjački Homer–Avdo Međedović“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut, 17. novembar 2016. godine, Sarajevo. Naslov referata: O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha
 23. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 4, BFD i Filozofski fakultet u Sarajevu, 22–24. septembar 2016. Naslov referata: Razlikovanje objekatskih od subjekatskih klauza u strukturi složene rečenice
 24. Naučni skup „Alija Isaković i bosanski jezik“, 14. mart 2017, Bošnjački institut, Sarajevo, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. Tema referata: Alija Isaković o bosanskom jeziku u Antologiji zla
 25. Međunarodni simpozij „Bosanski jezik u vremenu“, april 2017, Zagreb. Naslov referata: Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu
 26. Treći međunarodni naučni skup „Sarajevo i svijet“, Međunarodni forum Bosna, 6. maj 2017, Sarajevo. Naslov referata: Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik
 27. 12th Slavic Linguistics Society Meeting, Ljubljana, 21–24. septembra 2017. Title: Aspects of accent variation in the standard Bosnian language
 28. Međunarodni naučni simpozijum: Prvi cetinjski filološki dani, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 7. i 8. septembar, Cetinje. Naslov referata: Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik
 29. Međunarodna naučna konferencija „Mak Dizdar: prvih stotinu godina“, 19-22. oktobar 2017. Naslov referata: Lingvistika i filologija Makovih Marginalija
 30. Prvi međunarodni naučni skup „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 27. i 28. oktobar 2017. Tema referata: Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije
 31. International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, 15–17 November 2017. Institute of macedonian language „Krste Misirkov“ – Skopje, Title: Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku (u koatorstvu s Harisom Ćatovićem)
 32. Center for Language Research Conference 2018 (CLARC 2018) at the University of Rijeka, Croatia, June 810. 2018. Presented paper: Akcenatske varijacije u standardnim jezicima na novoštokavskoj osnovici: iskustva iz bosanskoga standarda
 33. Sarajevski filološki susreti 5, BFD, Filozofski fakultet u Sarajevu, 20–22. septembra 2018. Tema referata: „Akcenatske alternacije kod antroponima u savremenom bosanskom jeziku“
 34. Drugi međunarodni naučni skup „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 26. i 27. oktobar 2018., Muzej Hercegovine Mostar i Forum Bosnae Sarajevo, Naslov referata: Dosjetljivost i duhovitost u bošnjačkoj usmenoj poeziji kao posebno obilježje bosanskog jezika i stila – Kognitivnolingvistički aspekt
 35. Jezik i kultura – uvjeti i izazovi, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ – Skoplje, 6–7. novembar 2018. Tema referata: Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture

 

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook