CURRICULUM VITAE

Jasmin Hodžić, Ph. D.
Research Associate at the Language Institute University of Sarajevo

 

Primary Interests:
Syntax, Sociolinguistics, Acccentology,Cognitive linguistics

Address

Bardakčije 24
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzcegovina
jasmin.hodzic@izj.unsa.ba

Phone: +387 (0)61 328 327

Education

2017. Received a doctorate degree in Linguistics at the Faculty of Humanities, Džemal Bijedić University of Mostar

2013. Received an master of science degree in Linguistics at the Faculty of Humanities, Džemal Bijedić University of Mostar

2009. Teacher of Bosnian Language and Literature, a full University degree (B. A.); The Faculty of Humanities, Džemal Bijedić University of Mostar

2003. High-school diploma, High School of Electrical Engineering Mostar, BiH

1999. Finished elementary school, Elementary school „Bijelo Polje“ Mostar, BiH

 

Professional Positions

Current: Research associate at the Language Institute, University of Sarajevo

February 2016 February 2017 Research Assistant at the Language Institute, University of Sarajevo

February – Juny 2016. Teaching assistant in Linguistics at the Faculty of Education, Džemal Bijedić University of Mostar

September 2015. –February 2016. Teacher of the Bosnian language and literature at the High school of Machine and Traffic Engineering Mostar, BiH

2011–2012. Teaching assistant in Linguistics (Bosnian language department) at the Faculty of Humanities, Džemal Bijedić University of Mostar

 1. Teacher of the Bosnian language and literature at the Karagöz Bey medrese Mostar

 

Publications

Books (2):

 1. Hodžić, Jasmin (2018): Bosanski jezik Statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku, Simurg media i Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Sarajevo
 2. Hodžić, Jasmin (2014): Ogledi iz lingvistike i filologije, Narodna biblioteka Mostar, Mostar

 

Papers in journals and proceedings (34):

 1. Hodžić, Jasmin (2018): „Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije“, Zbornik radova: Prvi međunarodni naučni skup „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Časopis Forum Bosna 81-82, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo
 2. Hodžić, Jasmin (2018): „Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik“, Zbornik radova: Cetinjski filološki dani I, str. 325–337, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 3. Hodžić, Jasmin i Ćatović, Haris (2018): „Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku“, Proceedengs: International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, Institute of Macedonian Language „Krste Misirkov“ – Skopje
 4. Hodžić, Jasmin (2017): „Stepen ambigvitetnosti sintaksički homonimnih struktura u bosanskom jeziku“, Slavica Lodziensia (ur. Anetta Buras-Marciniak), str. 127–137, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 5. Hodžić, Jasmin (2017): „Kontekstualna determiniranost sintaksičke homonimije u bosanskom jeziku“, Časopis Lingua Montenegrina, god X, sv. 2, br. 20, str. 161–177, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 6. Hodžić, Jasmin (2017): „Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume“, Zbornik radova: Slovo o Hamzi Humi, Fakultet humanističkih nauka, Mostar i Institut za jezik, Sarajevo
 7. Hodžić, Jasmin (2017): „Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)“, Zbornik radova: Šesti naučni skup: Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK „Preporod“ (Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art), Godišnjak BZK „Preporod“ Sarajevo, Sarajevo
 8. Hodžić, Jasmin (2017): „Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik“, Časopis Forum Bosnae, br. 78-79, Sarajevo
 9. Hodžić, Jasmin (2016): „Metode brzog i uspješnog učenja prozodijskog sistema bosanskog standardnog jezika“, Časopis Istraživanja, str. 115–129, Fakultet humanističkih nauka, Mostar
 10. Hodžić, Jasmin (2016): „Kratka analiza opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika“, Zbornik radova: Drugi simpozij o bosanskom jeziku: Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 11. Hodžić, Jasmin (2016): „O nekim načelima sintaksičke analize književnoumjetničkog teksta“, Književni jezik, br. 27 (1-2), Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 12. Hodžić, Jasmin (2016): „Bosanskohercegovački jug i četiri sintaksičara savremene hrvatske i srpske lingvistike“, Zbornik radova s naučnog skupa: „Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Zgrada Vlade FBiH, 11. i 12. decembar 2015. godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar
 13. Hodžić, Jasmin (2015): „Sintaksa kao dio pravopisa – pravopisna sintaksa“, Educa, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, br. 8, str. 181–189, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar
 14. Hodžić, Jasmin (2014): „Metaforički koncept LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE u poeziji Muhameda Elezovića“, Applying intercultural linguistics competence to foreign language teaching and learning (Edited by Azamat Akbarov), 4. FLTAL Proceedengs, International Burch University, Sarajevo
 15. Hodžić, Jasmin (2014): „Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora“, Zbornik radova: 5. Međunarodni naučno-stručni skup: „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, str. 371–379, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica
 16. Hodžić, Jasmin (2014): „Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame Hasanaginica (1983)“, Književni jezik, 25/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 17. Hodžić, Jasmin (2013): „Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity”, Proceedings: 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL ‘13), (ed. Azamat Akbarov & Diane Larsen-Freeman), International Burch University, Sarajevo
 18. Hodžić, Jasmin (2013): „Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara“, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Slovo o Maku Dizdaru“, FHN Mostar (maj 2012), str. 335–347, Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar
 19. Hodžić, Jasmin (2013): „Gdje je natpis monahinje Marte? (Ili: Stećci uz vlašku crkvu na Ošanićima ponad Stoca)“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 35, Slovo Gorčina, Stolac
 20. Hodžić, Jasmin (2013): „Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku“, Časopis Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 21. Hodžić, Jasmin (2013): „O nekim sociolingvističkim aspektima Hasanaginice“, Književni jezik, 24/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 22. Hodžić, Jasmin (2012): „Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića“,Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Sarajevski filološki susreti 1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo
 23. Hodžić, Jasmin (2012): „O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 34, str. 45–52, Slovo Gorčina Stolac, 2012, te u: Zbornik radova: Bosanskohercegovački slavistički kongres, knjiga 1, str. 361–371, Slavistički komitet, Sarajevo
 24. Hodžić, Jasmin (2012): „Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao ‘rodno osjetljiv’ jezik“, u: Approaches and Methods in Second and Freign Language Teaching, edited by Azamat Akbarov and Vivian Cook, IBU Publicaions, Sarajevo
 25. Hodžić, Jasmin (2012): „Metaforički koncept ŽIVOT je IGRA na primjeru kur’anskog teksta: Kognitivno-semantička analiza“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 7, FHN, Mostar
 26. Hodžić, Jasmin (2012): „Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije“, Zbornik radova: Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik (2012), Zenica
 27. Hodžić, Jasmin (2012): „Glagolske dopune glagolskom predikatu“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/2, br. 8, str. 51–65, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica
 28. Hodžić, Jasmin (2011): „Određeni i neodređeni član u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu: Post Scriptum, br. 2. Zima 2011/2012, str. 65–69, Pedagoški fakultet, Bihać
 29. Hodžić, Jasmin (2011): „Oblici perfekta nekih modalnih glagola u funkciji iskazivanja sadašnje ili buduće radnje sa značenjem namjere, zahtjeva ili sugestije u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, u: Mednarodna knjižna zbirka Zora, br. 80, str. 549–559, Ed. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta, Maribor
 30. Hodžić, Jasmin (2011): „Neke postavke o poimanju jezičkog znaka“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 33, str. 98–102, Slovo Gorčina, Stolac
 31. Hodžić, Jasmin (2011): „Jezik poetskog teksta između doslovnog i figurativnog: Tragom varijanti lirske narodne pjesme ‘Ali-paša na Hercegovini’“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/1, br. 7, str. 89–99, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, te u: Život, časopis za književnost i kulturu, 1-3, str. 107–116, Društvo pisaca BiH, Sarajevo
 32. Hodžić, Jasmin (2011): „Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike“, u: FLTAL 2011: proceedings / 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL ‘11), International Burch University, Sarajevo
 33. Hodžić, Jasmin (2010): „Jezik bosanskih spomenika pismenosti na primjeru dva epitafa iz Vlahovića kod Ljubinja“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 32, str. 68–74, Slovo Gorčina, Stolac
 34. Hodžić, Jasmin (2010): „Glagoli ići i imati kao modifikatori glagolske radnje u sintaksi glagola i glagolskih oblika“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 5, str. 167–181, FHN, Mostar

 

Papers in progress (7):

 1. Hodžić, Jasmin (2018): Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu Zbornik radova: Međunarodni simpozij „Bosanski jezik u vremenu“, april 2017, Zagreb (U štampi)
 2. Hodžić, Jasmin (2018): „Alija Isaković o bosanskom jeziku u Antologiji zla“, Zbornik radova s naučne konferencije „Alija Isaković i bosanski jezik“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 14. mart 2017, Sarajevo (U štampi)
 3. Hodžić, Jasmin (2018): „O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha“, Književni jezik br. 29, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik; Sarajevo (U procesu)
 4. Hodžić, Jasmin (2019): Akcenatske varijacije u srandardnim jezicima na novoštokavskoj osnovici: iskustva iz bosanskoga standarda, CLARC 2018, Filozofski fakultet Univerzitea u Rijeci (U procesu)
 5. Hodžić, Jasmin (2019): „Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem“, Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića i Pobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut; Sarajevo (U procesu)
 6. Hodžić, Jasmin (2019): „Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture“, Zbornik radova s Međunarodne naučne konferencije „Jezik i kultura – uvjeti i izazovi“, Institut za makedonski jezik, Skoplje (U procesu)
 7. Hodžić, Jasmin (2019): „Akcenatske alternacije kod antroponima u savremenom bosanskom jeziku“, Sarajefski filološki susreti 5, BFD, Sarajevo (U procesu)

 

Conferences Attended (35):

 1. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti I, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu (Decembar 2010) Nasov referata: Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića
 2. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo (Maj 2011) Naslov referata: Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike
 3. Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Maj 2011) Naslov referata: O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem
 4. 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo (Maj 2012) Naslov referata: Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao „rodno osjetljiv“ jezik
 5. Međunarodni naučni skup „Slovo o Maku Dizdaru“, Slovo Gorčina Stolac i Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, FHN Mostar, (Maj 2012) Naslov referata: Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara
 6. Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik, Zenica (Maj 2012) Naslov referata: Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije
 7. Međunarodni znanstveni skup „4. hrvatski sintaktički dani: Red riječi“, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Štrosmajera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Filozofski fakultet, Osijek (Novembar 2012) Naslov referata: Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
 8. Druga studentska konferencija “Osnaživanje žena i mladih u bosansko-hercegovačkom društvu”, US Alumni asocijacija u BiH i Američka Ambasada u BiH, Mostar, 6–7. decembar 2012. Naslov referata: Gramatički aspekti bosanskog kao džender korektog jezika
 9. Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 2“, Bosansko filološko društvo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 13. i 14. decembra 2012. Naslov referata: Glagoli nepotpune semantike i njihove dopune i/ili dodaci – Struktura glagolskog predikata u bosanskome jeziku
 10. 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo, (Maj 2013) Naslov referata: Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity
 11. Međunarodni naučno-stručni skup „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica, april 2014. Naslov referata: Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora
 12. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo (9 maj 2014). Naslov referata: Metaforički koncept „LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE“ u poeziji Muhameda Elezovića
 13. Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 3“, Bosansko filološko društvo, Sarajevo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Naslov referata: Opozicija muško-žensko u bosanskom jeziku: Priručnici za „gender senzitivni jezik“ u Bosni i Hercegovini
 14. Drugi simpozij o bosanskom jeziku „Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive“, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, 12–13. mart 2015, Sarajevo. Tema referata: Gramatičke škole i sintaksa u gramatikama bosanskog jezika
 15. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. Tema referata: Potencijalno dvosmislene sintaksičke konstrukcije u bosanskom jeziku
 16. 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 7-9, 2015. Research title: Syntactic structure and ambiguity in the Bosnian (Croatian, Serbian, Serbo-Croatian) grammar books
 17. Naučni skup „Slovo o Hamzi Humi“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, april Naslov referata: Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume
 18. 6th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 12 –14, 2016. Naslov referata: The role of context in the analysis of syntactic ambiguity (Uloga konteksta u analizi sintaksičke dvosmislenosti)
 19. Šesti naučni skup „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“, BZK „Preporod“ Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art, Sarajevo. Naslov referata: Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)
 20. Konferencija „Milenij opstojnosti bosanskoga jezika“, Banja Luka, 24. juni 2016. Tema referata: Kako se na hrvatskom i srpskom kaže bosanski?
 21. Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića i Pobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut u Sarajevu, Sarajevo. Naslov referata: Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem
 22. Naučni skup u povodu 150. godišnjice rođenja Avde Međedovića: „Bošnjački Homer–Avdo Međedović“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut, 17. novembar 2016. godine, Sarajevo. Naslov referata: O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha
 23. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 4, BFD i Filozofski fakultet u Sarajevu, 22–24. septembar 2016. Naslov referata: Razlikovanje objekatskih od subjekatskih klauza u strukturi složene rečenice
 24. Naučni skup „Alija Isaković i bosanski jezik“, 14. mart 2017, Bošnjački institut, Sarajevo, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. Tema referata: Alija Isaković o bosanskom jeziku u Antologiji zla
 25. Međunarodni simpozij „Bosanski jezik u vremenu“, april 2017, Zagreb. Naslov referata: Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu
 26. Treći međunarodni naučni skup „Sarajevo i svijet“, Međunarodni forum Bosna, 6. maj 2017, Sarajevo. Naslov referata: Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik
 27. 12th Slavic Linguistics Society Meeting, Ljubljana, 21–24. septembra 2017. Title: Aspects of accent variation in the standard Bosnian language
 28. Međunarodni naučni simpozijum: Prvi cetinjski filološki dani, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 7. i 8. septembar, Cetinje. Naslov referata: Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik
 29. Međunarodna naučna konferencija „Mak Dizdar: prvih stotinu godina“, 19-22. oktobar 2017. Naslov referata: Lingvistika i filologija Makovih Marginalija
 30. Prvi međunarodni naučni skup „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 27. i 28. oktobar 2017. Tema referata: Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije
 31. International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, 15–17 November 2017. Institute of macedonian language „Krste Misirkov“ – Skopje, Title: Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku (u koatorstvu s Harisom Ćatovićem)
 32. Center for Language Research Conference 2018 (CLARC 2018) at the University of Rijeka, Croatia, June 810. 2018. Presented paper: Akcenatske varijacije u standardnim jezicima na novoštokavskoj osnovici: iskustva iz bosanskoga standarda
 33. Sarajevski filološki susreti 5, BFD, Filozofski fakultet u Sarajevu, 20–22. septembra 2018. Tema referata: „Akcenatske alternacije kod antroponima u savremenom bosanskom jeziku“
 34. Drugi međunarodni naučni skup „Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 26. i 27. oktobar 2018., Muzej Hercegovine Mostar i Forum Bosnae Sarajevo, Naslov referata: Dosjetljivost i duhovitost u bošnjačkoj usmenoj poeziji kao posebno obilježje bosanskog jezika i stila – Kognitivnolingvistički aspekt
 35. Jezik i kultura – uvjeti i izazovi, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ – Skoplje, 6–7. novembar 2018. Tema referata: Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture

Newsletter

Your interest in news from our site is a positive feedback for us, which tells us that our efforts to promote language and everything that has to do with the language is recognized by the users, and that we are not lonely in our efforts.

Facebook