Ibrahim Čedić (ur.) Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999. 265 str.

Knjiga 10. Simpozij o bosanskom jeziku – zbornik radova (1999. god., str. 226.)

M. Filipović, Jezik u našem mišljenju i naše mišljenje jezika.

Dž. Jahić, Lingvistički i kulturno-historijski izvori bosanskog jezika¬ Glavna problemska pitanja.

M. Karadža, Sociolingvistički aspekti jezičke situacije u Bosni i Her¬cegovini

Dž. Latić, Kako izbjeći nacionalizam u jeziku.

M. Katnić-Bakaršić, Jezična prava između teorije i prakse u višenacionalnim zajednicama – Analiza novijih dokumenata Vijeća Europe i UNESCO-a.

N. Hebib–Valjevac, Ekstralingvistički faktori ujeziku.

N. Isanović, Jezik i egzistencija.

A. Halilović, Jezik i politika.

M. Nuhić, Simbolizacija poruka u mas-medijima i problem identiteta.

J. Baotić, Standardni jezici štokavskog narječja.

S. Halilović, O standardizaciji bosanskoga jezika.

M.Šator, Principi standardizacije bosanskoga jezika – pitanje norme bosanskoga jezika.

I. Čedić, Jedna karakteristična crta bosanskog jezika.

A. Peco, Leksičke slojevitosti u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića.

I. Smailović, Bošnjačka imena orijentalnog porijekla u bosanskom jezi¬ku – fonetski i akcenatski aspekt.

M. Nezirović, Romanizmi u bosanskom jeziku.

A. Kamber, Tuđa leksika u bosanskome jeziku – tuđice.

A. Kadrić, O nekim osobitostima gramatičkog opisa bosanskog jezika u Berbićevoj gramatici Bosanski turski učitelj.

R. Salihović, Gramatika stara stotinu i osam godina. I. Kajan, Jezik Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine.

N. Rašić, Jezik i stil bosanskohercegovačkih pisaca.

R. Durić, Estetsko-stilematska funkcija bosnaizama u prozama Alije Nametka.

A. Pirić, Slovo o stilu Mehmedalije Maka Dizdara.

H. Zvrko, Vojnički govor. M. Huković, Bosanski jezik u procijepu varijanata.

M. Pekmez, Jezik i školstvo.

A. Kršo, Bosanski jezik u programima srednjih škola.

M. Ćatović, Projekat pripreme velikog bosanskog rječnika. Zaključci “Simpozija o bosanskom jeziku”.