Milan Šipka (ur.) Proučavanje bosansko-hercegovačkih govora. Dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1974. 128 str.

Predgovor, str. 3–4.

I. OTVARANJE SAVJETOVANJA

M. Šipka, Pozdravna riječ organizatora, str. 7–9.

J. Vuković, Pozdravna riječ predstavnika Akademije nauka i umjetnosti BiH, str. 10.

M. Majkić, Pozdravna riječ predstavnika grada domaćina, str. 11.

II. UVODNO IZLAGANJE I DISKUSIJA

D. Vujičić, Ciljevi i zadaci istraživanja u okviru projekta „Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks – sinhronijska deskripcija i odnos prema savremenom standardnom jeziku“, str. 15–33.

D. Ćupić, Bjelopavlićki akcenat kao proizvod hercegovačkih jezičkih uticaja, str. 34–39.

B. Finka, Značaj izrade kvestionara i potreba suradnje u ispitivanju dodatnih punktova, str. 40–41.

A. Peco, O dijalekatskom aspektu projekta, str. 42–44.

S. Vukomanović, Potreba dijahronijskih ispitivanja i saradnje sa etnolozima, str. 45–46.

III. REFERATI

A. Peco, Jedan pogled na ikavsko-šćakavske govore zapadne Bosne, str. 49–58.

J. Vuković, Metodologija rada na Projektu i kadrovske prilike, str. 59–64.

D. Brozović, O načelnim i metodološkim pretpostavkama projekta „Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks – sinkronijska deskripcija i odnos prema suvremenomu standardnom jeziku“, str. 65–80.

IV. DISKUSIJA

M. Okuka, Nekoliko riječi o pristupu savremenim govorima, str. 83–87.

B. Finka, O nekim pitanjima iz referata prof. Pece i referata prof. Vukovića, str. 88–91.

M. Dešić, Narodni govori, jezik pisaca i književna norma, str. 92–94.

S. Vukomanović, Ekstralingvistički faktori i raspadanje dijalekata, str. 95–98.

I. Brabec, Dijalekti i migracije, str. 99–100.

M. Moguš, Metodi suvremene lingvistike u prikupljanju i obradi dijalektološkog materijala. 101–103.

D. Petrović, Nekoliko praktičnih problema u vezi sa Projektom, str. 104–106.

I. Smailović, O porijeklu specifičnih osobina u govoru Bosanske krajine, str. 107–108.

M. Okuka, O prostiranju nekih izoglosa, str. 109.

A. Peco, Još ponešto o govorima Zapadne Bosne, str. 110–112.

D. Brozović, Još jedan osvrt na zadatke Projekta, str. 113–116.

J. Vuković, O nekim mišljenjima izrečenim u diskusiji, str. 117–121.

S. Vukomanović, Nekoliko reči o uticaju religije – odgovor na zapažanja prof. Vukovića, str. 122.

V. ZAKLJUČCI I ZAVRŠNA RJEČ

Zaključci savjetovanjao proučavanju bosansko-hercegovačkih govora – dosadašnjim rezultatima, potrebama i perspektivama, str. 125–126.

M. Šipka, Završna riječ, str. 127–128.