Milan Šipka (ur.) Pravopisna problematika u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1976. 410 str. YU – ISSN 0350–0292

A. RADOVI SA SAVJETOVANJA O PRAVOPISNOJ PROBLEMATICI U BiH

M. Šipka, Društveni i stručni okviri rada na projektu „Pravopisna problematika u BiH – u svjetlu kolebanja i stabilizacije ortografske norme na srpskohrvatskom jezičkom području“, str. 15–31.

I. Načelna i opća pitanja

S. Marković, Neki problemi u našoj pravopisnoj problematici i njihovo rješenje u Pravopisnom priručniku „Svjetlost“, str. 35–47.

D. Brozović, O općim jezičnim i izvanjezičnim uvjetovanostima standardnonovoštokavske pravopisne problematike sa stanovišta njezina historijata i suvremenoga stanja, str. 49–58.

I. Klajn, Konvencionalno i suštinsko u pravopisu, str. 59–73.

M. Garić-Karadža, Pravopisni problemi u vezi sa školskom terminologijom, str. 75–79.

M. Stanić, Uopšte o pravopisnoj problematici, str. 81–86.

M. Pešikan, Uz referate o načelnim pitanjima, str. 87–90.

II. Ijekavski izgovor

A. Peco, Neki ortografsko-ortoepski problemi ijekavskog izgovora, str. 93–105.

S. Pujić, Neke osobenosti ijekavskog izgovora u savremenoj bosanskohercegovačkoj pisanoj praksi, str. 107–113.

N. Novaković, Varijacije refleksa jata u savremenoj bosanskohercegovačkoj i crnogorskoj pisanoj praksi, str. 115–119.

M. Pešikan, Uz referate o refleksu jata, str. 121–124.

III. Veliko slovo i pisanje skraćenica

B. Finka, O pisanju velikoga početnoga slova, str. 127–138.

D. Ćupić, Pisanje velikog slova – koreferat, str. 139–143.

M. Šipka, O stilizaciji i tumačenju pravopisne norme o pisanju velikog početnog slova u nazivima životinja, str. 145–151.

V. Laznibat, Pisanje velikog slova u složenim nazivima i njihovim skraćenicama, str. 153–168.

B. Milićević, Pisanje skraćenica, str. 169–177.

IV. Ortoepija i ortografija

J. Silić, Ortoepija/ortografija i morfematska struktura jezika, str. 181–194.

H. Vajzović, Afrikati č, ć, dž i đ u riječima orijentalnog porijekla, str. 195–200.

M. Ajanović, Glas h u jeziku i pravopisu, str. 201–217.

V. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

M. Minović, O osnovima savremenih srpskohrvatskih pravopisnih normi u vezi s pisanjem složenica, str. 221–234.

J. Baotić, Sastavljeno i rastavljeno pisanje padežnih sintagmi – prijedlog + imenica, str. 235–243.

D. Malić i E. Barić, O problemu polusloženica, str. 245–258.

VI. Interpunkcija i pravopisni znaci

M. Ajanović, Interpunkcija, a naročito o zarezu, str. 261–282.

M. Peti, Interpunkcijski znakovi u rečenici, str. 283–286.

D. Ćupić, O upotrebi tačke, str. 287–289.

A. Šojat, Točka kao pravopisni znak, str. 291–297.

M. Šipka, Pisanje perifrastičnih naziva, str. 299–303.

B. GRAĐA

Glas h u riječima orijentalnog porijekla

H. Vajzović, Glas h u riječima orijentalnog porijekla u savremenom srpskohrvatskom standardnom jeziku, str. 309–410.