Ibrahim Čedić (ur.) Simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, 1999. 265 str.

Predgovor, str. 7–8.

I. Čedić, F. Rizvanbegović, M. Veladžić, A. Borić, M. Maglajlić, Otvaranje Simpozija i pozdravne riječi, str. 9–13.

M. Filipović, Jezik u našem mišljenju i naše mišljenje jezika, str. 15–24.

Dž. Jahić, Lingvistički i kulturno-historijski izvori bosanskog jezika – Glavna problemska pitanja, str. 25–30.

M. Karadža, Sociolingvistički aspekti jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, str. 31–39.

Dž. Latić, Kako izbjeći nacionalizam u jeziku, str. 41–45.

M. Katnić-Bakaršić, Jezična prava između teorije i prakse u višenacionalnim zajednicama – Analiza novijih dokumenata Vijeća Europe i UNESCO-a, str. 47–51.

N. Hebib-Valjevac, Ekstralingvistički faktori u jeziku, str. 53–66.

N. Isanović, Jezik i egzistencija, str. 67–75.

A. Halilović, Jezik i politika, str. 77–81.

M. Nuhić, Simbolizacija poruka u mas-medijima i problem identiteta, str. 83–88

J. Baotić, Standardni jezici štokavskog narječja, str. 89–95.

S. Halilović, O standardizaciji bosanskoga jezika, str. 97–103.

M. Šator, Principi standardizacije bosanskoga jezika – pitanje norme bosanskoga jezika, str. 105–115.

I. Čedić, Jedna karakteristična crta bosanskog jezika, str. 117–121.

A. Peco, Leksičke slojevitosti u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića, str. 123–130.

I. Smailović, Bošnjačka imena orijentalnog porijekla u bosanskom jeziku – fonetski i akcenatski aspekt, str. 131–134.

M. Nezirović, Romanizmi u bosanskom jeziku, str. 135–144.

A. Kamber, Tuđa leksika u bosanskome jeziku – tuđice, str. 145–153.

A. Kadrić, O nekim osobitostima gramatičkog opisa bosanskog jezika u Berbićevoj gramatici Bosansko-turski učitelj, str. 155–159.

R. Salihović, Gramatika stara stotinu i osam godina, str. 161–164.

I. Kajan, Jezik Bošnjaka izvan Bosne i Hercegovine, str. 165–168.

N. Rašić, Jezik i stil bosanskohercegovačkih pisaca, str. 169–179.

R. Durić, Estetsko-stilematska funkcija bosnizama u prozama Alije Nametka, str. 181–199.

A. Pirić, Slovo o stilu Mehmedalije Maka Dizdara, str. 201–212.

H. Zvrko, Vojnički govor, str. 213–219.

M. Huković, Bosanski jezik u procijepu varijanata, str. 221–224.

M. Pekmez, Jezik i školstvo, str. 225–233.

A. Kršo, Bosanski jezik u programima srednjih škola, str. 235–252.

M. Ćatović, Projekat pripreme velikog bosanskog rječnika, str. 253–263.

Zaključci „Simpozija o bosanskom jeziku“, str. 265.