Upravno-administrativni sektor

Upravno-administrativni sektor, u okviru dugogodišnjeg programa i godišnjeg plana rada Instituta:

  • obavlja upravno-pravne administrativne i druge opće poslove,
  • stara se o primjeni općih akata Instituta, izvršava odluke koje donosi direktor i Vijeće,
  • priprema nacrte općih akata, izrađuje rješenja i odluke koje donose direktor i Vijeće Instituta,
  • učestvuje u izradi izvještaja o radu Instituta, materijalnom i finansijskom poslovanju i drugim pitanjima koja su od interesa za Institut,
  • obavlja finansijsko-materijalne poslove,
  • vrši uplatu potraživanja,
  • organizuje poslove prekucavanja ili umnožavanja tekstova na drugi način, stara se o bezbjednosti Instituta, održavanju čistoće i sl.,
  • stara se o imovini Instituta i vodi potrebne evidencije,
  • u saradnji s naučnoistraživačkim sektorom, utvrđuje principe rada u vezi sa stručnim aktivnostima Instituta (škola jezika za strance, ljetna škola, lektorski poslovi i sl.)
  • obavlja i druge poslove po nalogu organa upravljanja i službi Univerziteta i direktora Instituta.

Rukovodilac ovog sektora je sekretar Instituta, Suada Avdić (suada.avdic@izj.unsa.ba).