Dr. sc. Haris Ćatović

naučni saradnik

Područje zanimanja:
dijalektologija, leksikografija, etnolingvistika

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=DOL9osMAAAAJ
https://orcid.org/0009-0008-2836-0063

Adresa:

Hasana Kikića 12

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
haris.catovic@izj.unsa.ba

Telefon: +387 (0)62 527 327

Biografija

Haris Ćatović rođen je 14. 5. 1988. godine u Sarajevu. U decembru 2013. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru diplomirao je na temu Jezičke odlike Kunovskog zapisa te time stekao zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti.

Godine 2015. upisuje postdiplomski studij iz lingvistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na kojem uspješno polaže sve ispite i pritom ostvaruje prosjek 9,67. Odbranom završnog rada “Fonetsko-fonološki sistem istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986)” u novembru 2017. godine stekao je stručni stepen magistra struke iz oblasti lingvistike.

Godine 2018. upisuje doktorski studij Lingvističke bosnistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2014. godine zaposlen je na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu kao viši stručni saradnik na Odjeljenju za dijalektologiju, a od 2016. godine obavlja poslove sekretara Redakcije Bosanskohercegovački dijalektoški zbornik.

Kao spoljni saradnik-asistent bio je angažiran i na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Kao autor poglavlja “Bosanski dijalekti i akcenat: O nekim specifičnostima dijalekata bosanskog jezikaˮ, u knjizi Bosanski akcenatski priručnik dobitnik je nagrade za rezultate naučnog/umjetničkog rada u 2020. godini, koju dodjeljuje Savjet za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu.

 

RADNO ISKUSTVO

 

2014–danas     Saradnik

Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

 

OBRAZOVANJE

 

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti

Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar (Bosna i Hercegovina)

 

 1. Magistar struke iz oblasti lingvistike

Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar (Bosna i Hercegovina)

 

2018–2023.    Doktorski studij lingvističke bosnistike Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

14. 7. 2023. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranjena doktorska teza “Govor Bošnjaka u Albaniji”

 

 

Strani jezik: engleski   B2

 

PROJEKTI

Od 2011. godine do danas angažiran je kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Angažman Harisa Ćatovića ogleda se u ekscerpciji građe za spomenuti rječnik (III–VIII tom). Od 2018. godine na ovom projektu radi leskikografsku obradu leksike (selekcija leksike, gramatički opis te značenjsko definiranje riječi).

Kao stručni saradnik bio je angažiran i u izradi Sandžačkog rječnika, koji predstavlja svojevrsni prilog dijalekatskoj leksici bosanskog jezika. Doprinos Harisa Ćatovića pri izradi ovog Rječnika ogledao se u opisivanju gramatičkih definicija leksema.

Do danas je radio na nekoliko projekata u svojstvu člana Redakcije:

 

 1. Jevrejskošpanski jezik u Bosni i Hercegovini,
 2. Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014) te
 3. Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i Hercegovine– The Scent of Quinces – Selected traditional love songs from Bosnia-Herzegovina

Od 2018. godine radi na projektu Akcenatski dubleti u bosanskom jeziku.

 

Bibliografija

Knjige:

 1. “Bosanski dijalekti i akcenat: O nekim specifičnostima dijalekata bosanskog jezikaˮ, u: Bosanski akcenatski priručnik (2020), u koautorstvu sa Jasminom Hodžićem i Aidom Kršo.
 2. “Fonetsko-fonološki sistem jugoistočnobosanskog govornog tipa u anketiPitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986)”, u: Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. 12, (2022).

Izvorni, pregledni i stručni radovi:

 1. “Ortografske i fonetsko-fonološke odlike Kunovskog zapisa”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 45–65.
 2. “Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 191–208. (u koautorstvu sa Sumejom Kapo),
 3. “Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja”, Zbornik radova sa naučnog / znanstvenog skupa: “Hercegovački naučnici / znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini” Mostar, decembar 2016, str. 549–561. (u koautorstvu sa Zenaidom Karavdić),
 4. “Kulturemi uRječniku karakteristične leksike bosanskog jezika Alije Isakovića”, Naučni skup “Alija Isaković i bosanski jezik”, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 14. mart 2017, str. 184–217.
 5. “Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku”, Međunarodna naučna konferencija “Prošlost jezičkog svijeta – danas i sutra”, Institut za makedonski jezik “Kirste Misirkov”, Skoplje, 15–16. novembar 2017. (u koautorstvu s Jasminom Hodžićem)
 6. “Refleksi dugog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda(1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2017), str. 45–65.
 7. “Vokalski sistem u govorima jugoistočne Bosne prema anketi Pitanja o govoru prostoga naroda(1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)ˮ, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. 29, br. 1–2 (2018), str. 63–87.
 8. “Doprinos Muniba Maglajlića u strategiji očuvanja bosanskoga jezika: Neka zapažanja u vezi s Poveljom o bosanskom jeziku i Bilješkama o Povelji iz 2002. godineˮ, Godišnjak 2018, Bošnjačka zajednica kulture “Preporodˮ, Sarajevo, 2018, str. 578–583.
 9. “Refleksi kratkog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)ˮ, Lingua Montenegrina, god. XIII, sv. 2, br. 26, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2020, str. 111–125.
 10. Stilogenost vremenski raslojene leksike u Rječniku bosanskog jezika autora Dževada Jahića, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, br. 32 (2021), str. 143–165.

 

Sudjelovanja na naučnim skupovima:

 1. Razgovorni stil u djelima Zulfikara Zuke Džumhura”, Naučni skup: “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 24–25. april 2014.
 2. Refleksi jata u Kunovskom zapisu”, Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29. i 30. maj 2014.
 3. “Goraždanski govor u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine”, 7th Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University Faculty of Humanities & Institute of Slavonic and Baltic Philology Elte Btk, h-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, 11. maj 2017. godine.
 4. Refleksi jata istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1976–1985), 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting, Ljubljana, 21–24. septembar 2017.
 5. “Metodološki aspekti izučavanja jezika u naučnom radu Mevlide Garić-Karadže i Naile Valjevac”, Naučna konferencija “Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad” Mostar, 13. i 14. april 2018. godine.
 6. “Kulturološki aspekti višetomnog Rječnika bosanskog jezika Dževada Jahićaˮ, Međunarodni naučni simpozijum “Cetinjski filološki dani IIˮ, 10, 11. i 12. septembar, Fakultet za crngorski jezik i književnost, Cetinje, 2019. godine.
 7. “Karakteristična leksika u govoru Bošnjaka Albanije”, Treći simpozij o bosanskom jeziku, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 20–21. maj 2021. godine.
 8. “Leksički dijalektizmi hercegovačke provenijencije u bosanskom jeziku na primjeru građe projekta Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks”, VII меѓународна научна конференција „МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК – ИЗВОР НА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА“, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, Skoplje, 19−20. oktobar 2022 godine.

Prikazi i osvrti:

 1. “Na znanje i imanje bosanskohercegovačkoj dijaspori – Pravopisni priručnik bosankog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike”, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Slovo Gorčina, 36/2014, Stolac, str. 48–51.
 2. “Kognitivnom lingvistikom kroz LjetopisMula Mustafe Bašeskije”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXVI,br. 1–2 (2015), str. 191–208.
 3. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornikLingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018, str. 431–435.
 4. “Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić: Bosanskohercegovačka prezimena I. prezimena po imenima navjestitelja Božije riječiˮ, Istraživanja, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, 2019., str. 203–209.
 5. “Dževad Jahić: Rječnik bosanskog jezika(VIII i IX tom)ˮ, Godišnjak 2019, Bošnjačka zajednica kulture “Preporodˮ, 2019, str. 480–484.