Haris Ćatović, MA

viši stručni saradnik

Područje zanimanja:
dijalektologija, leksikografija, etnolingvistika

https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=DOL9osMAAAAJ

Adresa:

Hasana Kikića 12

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
haris.catovic@izj.unsa.ba

Telefon: +387 (0)62 527 327

Biografija

Haris Ćatović rođen je 14. 5. 1988. godine u Sarajevu. U decembru 2013. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru diplomirao je na temu Jezičke odlike Kunovskog zapisa te time stekao zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti.

Od 2011. godine do danas angažiran je kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Angažman Harisa Ćatovića ogleda se u selekciji leksičkog inventara, pisanju njegovog gramatičkog opisa te opisa značenja. Kao stručni saradnik angažiran je i u izradi Sandžačkog rječnika, koji predstavlja svojevrsni prilog dijalekatskoj leksici bosanskog jezika. Doprinos Harisa Ćatovića pri izradi ovog Rječnika ogledao se u zadatku opisa gramatičkih definicija leksema.

Od 2014. godine dodatno je angažiran na nekoliko projekata Instituta: Jevrejskošapnski jezik u Bosni i Hercegovini, Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014) te Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i HercegovineThe Scent of Quinces – Selected traditional love songs from Bosnia-Herzegovina.

Godine 2015. upisuje postdiplomski studij iz lingvistike na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na kojem uspješno polaže sve ispite i pritom ostvaruje prosjek 9,67. Odbranom završnog rada “Fonetsko-fonološki sistem istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1975–1986)” u novembru 2017. godine stekao je stručni stepen magistra struke iz oblasti lingvistike.

Godine 2018. upisuje doktorski studij Lingvističke bosnistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Zaposlen je na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu kao viši stručni saradnik na Odjeljenju za dijalektologiju, a kao spoljni saradnik-asistent bio je angažiran i na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

RADNO ISKUSTVO

 

2014–danas     Saradnik

Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

 

OBRAZOVANJE

 

  1. Profesor bosanskog jezika i književnosti

Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar (Bosna i Hercegovina)

 

  1. Magistar struke iz oblasti lingvistike

Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar (Bosna i Hercegovina)

 

2018– danas    Doktorski studij lingvističke bosnistike

Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

 

Strani jezik: engleski   B2

 

PROJEKTI

Od 2011. godine do danas angažiran je kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Angažman Harisa Ćatovića ogleda se u ekscerpciji građe.

Kao stručni saradnik angažiran je i u izradi Sandžačkog rječnika, koji predstavlja svojevrsni prilog dijalekatskoj leksici bosanskog jezika. Doprinos Harisa Ćatovića pri izradi ovog Rječnika ogledao se u zadatku opisa gramatičkih definicija leksema.

Od 2014. godine dodatno je angažiran na nekoliko projekata Instituta: Jevrejskošapnski jezik u Bosni i Hercegovini, Bibliografija izdanja Instituta za jezik (1972–2014) te Miris dunja – Odabrane sevdalinke iz Bosne i Hercegovine – The Scent of Quinces – Selected traditional love songs from Bosnia-Herzegovina.

 

Bibliografija

Knjige:

1. Bosanski akcenatski priručnik, u koautorstvu sa Jasminom Hodžićem i Aidom Kršo

 

Izvorni, pregledni i stručni radovi:

1. “Ortografske i fonetsko-fonološke odlike Kunovskog zapisa”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 45–65.

2. “Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2014), str. 191–208. (u koautorstvu sa Sumejom Kapo)

3. “Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja”, Zbornik radova sa naučnog / znanstvenog skupa: “Hercegovački naučnici / znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini” Mostar, decembar 2016, str. 549–561. (u koautorstvu sa Zenaidom Karavdić)

4. “Kulturemi u Rječniku karakteristične leksike bosanskog jezika Alije Isakovića”, Naučni skup “Alija Isaković i bosanski jezik”, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 14. mart 2017, str. 184–217.

5. “Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku”, Međunarodna naučna konferencija “Prošlost jezičkog svijeta – danas i sutra”, Institut za makedonski jezik “Kirste Misirkov”, Skoplje, 15–16. novembar 2017. (u koautorstvu s Jasminom Hodžićem)

6. “Refleksi dugog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXV, br. 1–2 (2017), str. 45–65.

7. “Vokalski sistem u govorima jugoistočne Bosne prema anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)ˮ, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. 29, br. 1–2 (2018), str. 63–87.

8. “Doprinos Muniba Maglajlića u strategiji očuvanja bosanskoga jezika: Neka zapažanja u vezi s Poveljom o bosanskom jeziku i Bilješkama o Povelji iz 2002. godineˮ, Godišnjak 2018, Bošnjačka zajednica kulture “Preporodˮ, Sarajevo, 2018, str. 578–583.

9. “Refleksi kratkog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)ˮ, Lingua Montenegrina, god. XIII, sv. 2, br. 26, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2020, str. 111–125.

 

Sudjelovanja na naučnim skupovima:

1. “Razgovorni stil u djelima Zulfikara Zuke Džumhura”, Naučni skup: “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru”, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar 24–25. april 2014.

2. “Refleksi jata u Kunovskom zapisu”, Međunarodna naučna konferencija: Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29. i 30. maj 2014.

3. “Goraždanski govor u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda iz 1897. godine”, 7th Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University Faculty of Humanities & Institute of Slavonic and Baltic Philology Elte Btk, h-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, 11. maj 2017. godine.

4. Refleksi jata istočnobosanskog govornog tipa u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i Bosanskohercegovačkom dijalekatskom kompleksu (1976–1985), 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting, Ljubljana, 21–24. septembar 2017.

5. “Metodološki aspekti izučavanja jezika u naučnom radu Mevlide Garić-Karadže i Naile Valjevac”, Naučna konferencija “Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad” Mostar, 13. i 14. april 2018. godine.

6. “Kulturološki aspekti višetomnog Rječnika bosanskog jezika Dževada Jahićaˮ, Međunarodni naučni simpozijum “Cetinjski filološki dani IIˮ, 10, 11. i 12. septembar, Fakultet za crngorski jezik i književnost, Cetinje, 2019. godine.

7. “Karakteristična leksika u govoru Bošnjaka Albanije”, Treći simpozij o bosanskom jeziku, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 20–21. Maj 2021. godine.

Prikazi i osvrti:

1. “Na znanje i imanje bosanskohercegovačkoj dijaspori – Pravopisni priručnik bosankog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike”, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Slovo Gorčina, 36/2014, Stolac, str. 48–51.

2. “Kognitivnom lingvistikom kroz Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije”, Književni jezik, Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, god. XXVI,br. 1–2 (2015), str. 191–208.

3. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018, str. 431–435.

4. “Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić: Bosanskohercegovačka prezimena I. prezimena po imenima navjestitelja Božije riječiˮ, Istraživanja, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, 2019., str. 203–209.

5. “Dževad Jahić: Rječnik bosanskog jezika (VIII i IX tom)ˮ, Godišnjak 2019, Bošnjačka zajednica kulture “Preporodˮ, 2019, str. 480–484.