Milan Šipka (ur.) Pravopisne teme II, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Odjeljenje za jezik, Sarajevo, 1978. 250 str. YU – ISSN 0350–0292

I. RADOVI

M. Šipka, Upotreba velikih i malih slova, str. 9–76.

B. Tošović, Vojna pravopisna problematika, str. 77–82.

M. Popović, Fonetsko-fonološke osobenosti glasa j i ortografska norma u savremenom standardnom jeziku, str. 83–101.

Z. Resulović, Dugo je u ijekavskom izgovoru, str. 103–109.

M. Lončarić, Prilog diskusiji o pisanju složenica i polusloženica, str. 111–117.

M. Peti, Interpunkcijski znakovi s pravopisnog gledišta, str. 119–123.

m. Šipka, Obilježavanje prozodijskih elemenata kao ortografski postupak, str. 125–130.

II. GRAĐA

H. Glibanović–Vajzović, Glas h u pravopisnim priručnicima i rječnicima savremenog jezika, str. 131–250.