Dr. sc. Jasmin Hodžić

Direktor Instituta za jezik
Viši naučni saradnik 

 

Područje zanimanja:
Sintaksa, sociolingvistika, akcentologija

https://scholar.google.com/citations?user=LYzNTD8AAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0001-6340-6479

Adresa

Zaima Šarca 100
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzcegovina
jasmin.hodzic@izj.unsa.ba

Telefon: +387 (0)61 328 327

 Obrazovanje 

2017. Stepen doktora humanističkih nauka – lingvistika, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

2013. Stepen magistra nauka – lingvistika, Fakultet humanističkih nauka, U niverzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

2009. Profesor bosanskog jezika i književnosti, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

2003. Elektrotehničar računarske tehnike i automatike, diploma Elektrotehničke škole Mostar

 

Posao

 

Juli 2021 – danas:

Direktor Instituta za jezik

 

Februar 2021 – danas:

Viši naučni saradnik za lingvistiku, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Oktobar 2021 – januar 2022:

Nastavnik na predmetu „Opća lingvistika“, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

 

April 2017 februar 2021:

Naučni saradnik za lingvistiku, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Oktobar 2017 – oktobar 2019:

Nastavnik na predmetu „Novinarska stilistika“, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

 

Februar 2016 april 2017:

Stručni saradnik za lingvistiku, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

 

Februar –  juni 2016:

Asistent za lingvistiku; Nastavnički fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

Septembar 2015 – februar 2016:

Profesor Bosanskog jezika i književnosti u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Mostaru

 

2011–2012: Asistent za lingvistiku; Odsjek za bosanski jezik i književnost na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

2011: Profesor Bosanskog jezika i književnosti u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru

 

Objavljeni radovi

 

Knjige (5):

 

 • Hodžić, Jasmin (2023): Prilog kur’anskoj teoriji jezika i govora, Connectum: Sarajevo
 • Hodžić, Jasmin (2021): Sintaksička homonimija i ambigvitet: tipovi sintaksičke dvosmislenosti, Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 • Hodžić, Jasmin; Kršo, Aida; Ćatović, Haris (2020): Bosanski akcenatski priručnik, Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu [Knjiga je nagrađena od Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu kao izdanje od posebnog nacionalnog interesa u oblasti humanističkih disciplina za 2020. godinu.]
 • Hodžić, Jasmin (2018): Bosanski jezik: Statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku, Sarajevo: Simurg media i Internacionalni univerzitet u Sarajevu
 • Hodžić, Jasmin (2014): Ogledi iz lingvistike i filologije, Mostar: Narodna biblioteka Mostar

 

Članci u časopisima i zbornicima radova  (58):

 1. Hodžić, Jasmin (2023): „Makedonski i bosanski jezik između jezičke pravde i jezičkog imperijalizma“, Zbornik radova sa VII međunarodne naučne konferencije Makedonski jezik – izvor za naučna istraživanja, str. 283–297. Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ Skoplje
 2. Hodžić, Jasmin (2023): „Pitanje odmaka od Novosadskog dogovora u Bosni i Hercegovini sedamdesetih godina prošlog vijeka“, LINGUA MONTENEGRINA, god. XVI/1, br. 31, str. 23–38. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 3. Hodžić, Jasmin (2023): „Pitanja prozodemskih varijanti muslimanskih imena u bližem bosanskom okruženju i svetost imena u islamskoj tradiciji – izgovor muslimanskih imena u Sandžaku i okolini“. Zbornik radova Antroponimi orijentalnog porijekla kao dio jezičkog nasljeđa i izraz kulturne prepoznatljivosti, Bošnjački institut, Sarajevo
 4. Hodžić, Jasmin (2022): „Homonimski konflikt i homonimični naslovi bosanskih vijesti u vrijeme pandemije Covid-19“, u: Morić-Mohorovčić Borana i Vlastelić, Anastazija (2022): Širinom filološke misli: zbornik u čast Diani Stolac, Zagreb – Rijeka: Hrvatska sveučilišna naklada i Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, str. 215–231.
 5. Hodžić, Jasmin (2022): „Zvanični bosanski jezik u počecima bh. školstva: bošnjaštvo i bosanski jezik u udžbenicima bosanskih franjevaca Ambrože Matića i Augustina Miletića“, Bosniaca: časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Vol. 27. No. 27. NUBBiH, Sarajevo. 114–129.
 6. Hodžić, Jasmin (2022): „Stavovi srpskih političara o jeziku u Bosni i Hercegovini 1991–1995.“, Historijski pogledi, br. 8. Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla. 370–387.
 7. Hodžić, Jasmin (2022): „Bosanski jezički identitet i popisi stanovništva 1991. i 2013. – sociolingvistički prisutp (s fokusom na pitanja jezika i školstva)“, Lingua Montenegrina, XV/2 br. 30. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje. 83–98.
 8. Hodžić, Jasmin (2022): „Bosanski jezik i školstvo u Bosanskom vilajetu – sociolingvistički pristup”, u: Husić, Aladin (ur) (2022): Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15–19. stoljeća (IV), Zbornik radova s istoimene naučne konferencije održane na Orijentalnom institutu u Sarajevu od 11. do 14. oktobra 2021., Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, str. 98–126.
 9. Hodžić, Jasmin i Musić, Elvir (2022): „O jednom bosnevijskom rukopisu iz porodične biblioteke Abdulaha ef. Maglajlije iz Rudog“, Književni jezik, br. 33. Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo, 83 – 104.
 10. Hodžić, Jasmin (2022): „Sintaksička homonimija u ishodima učenja za nastavu sintakse i tretman sintaksičke dvosmislenosti u bosanskim gramatikama“, u: Kalajdžija, Alen (ur) (2022): Treći simpozij o bosanskom jeziku (zbornik radova), 363–380. Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo
 11. Hodžić, Jasmin (2021): „O Maku Dizdaru i početnim tokovima savremene lingvističke bosnistike (s fokusom na pitanje bosanskog jezika i školstva)“. u: Pirić, Alija (ur): Zbornik: 50 godina Slova Gorčina, Udruženje građana „Slovo Gorčina“ Stolac, 239–245.
 12. Hodžić, Jasmin (2021): „Accentual Doublets in Standard Languages in the Neo-Štokavian Base: Bosnian Standard Accentuation with a Focus on the Accentuation of Verbs“, Studies in Polish Linguistics, Jagiellonian University Press, Kraków, 1–21.
 13. Hodžić, Jasmin (2021): „Hrvatski i bosanski jezik u RBiH (1992–1995) u svjetlu teorije jezičkog imperijalizma: jezička politika i školstvo“, Slavia Centralis, Vol 14, No 1. Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts, University of Maribor, 64–
 14. Hodžić, Jasmin (2020): „Sociolingvistički uvidi u rasprave o bosanskom jeziku na Mostarskom savjetovanju o književnom jeziku (1973) i Sarajevskom savjetovanju (2019)“, Jezikoslovni Zapiski, 26 (1), 129–142. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana
 15. Hodžić, Jasmin (2020): „Hrvatski i bosanski jezik u Stocu, Čapljini i Mostaru u svjetlu teorije jezičke pravde i teorije jezičkog imperijalizma (s fokusom na odnos s početka devedesetih i danas)“, Hercegovina, 19, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 213-228.
 16. Hodžić, Jasmin (2020): Homonimne sintaksičke strukture i dvosmislenost u bosanskom jeziku administracije i prava“, Časopis Lingua Montenegrina, 25. (XIII/1), 69– Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 17. Hodžić, Jasmin (2020): „Općelingvističko određenje jezika u Makovoj pjesmi BBBB u poređenju s pogledima Mevlane Dželaludina Rumija“, Post Scriptum, br. 8/9, str. 131–151. Pedagoški fakultet, Bihać
 18. Hodžić, Jasmin (2019): „Pitanje akcenta ličnih imena u ortoepskoj normi bosanskog jezika“, Književni jezik,  30., str. 109–139. Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 19. Hodžić, Jasmin (2019): „O sintaksi infinitiva u bošnjačkom epu „Ženidba Smailagić Mehe“ i razgovornom bosanskom jeziku (s fokusom na opću sintaksu infinitiva u bosanskom) “, Časopis Istraživanja, str. 49–67. Fakultet humanističkih nauka, Mostar
 20. Hodžić, Jasmin (2019): „Status bosanskog jezika u doba osmanske i austrougarske uprave Bosnom“, u: Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka (ur. Anetta Buras-Marciniak), str. 215–243, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 21. Hodžić, Jasmin (2019): Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture, Zbornik radova s naučne konrefenrije Jezik i kultura – uvjeti i izazovi, str. 379–388 Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ – Skoplje
 22. Hodžić, Jasmin (2019): Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu. Zbornik radova: Međunarodni simpozij „Bosanski jezik u vremenu“, str. 123–139, Zagreb
 23. Hodžić, Jasmin (2018): „Neki sociolingvfistički aspekti imenovanja i učenja maternjeg jezika i književnosti u bosanskohercegovačkom školstvu s fokusom na Kanton Sarajevo“, Književni jezik, 29., str. 159 – 197, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 24. Hodžić, Jasmin (2018): „Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije“, Zbornik radova: Prvi međunarodni naučni skup„Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Časopis Forum Bosna, 81–82, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo
 25. Hodžić, Jasmin (2018): „Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik“, Zbornik radova: Cetinjski filološki dani I, str. 325 – 337, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 26. Hodžić, Jasmin (2018): „Alija Isaković o bosanskom jeziku u Antologiji zla“, Zbornik radova s naučne konferencije „Alija Isaković i bosanski jezik“, 56–71.Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 27. Hodžić, Jasmin i Ćatović, Haris (2018): „Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku“, Proceedengs: International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, Institute of macedonian language „Krste Misirkov“ – Skopje
 28. Hodžić, Jasmin (2017): „Stepen ambigvitetnosti sintaksički homonimnih struktura u bosanskom jeziku“, Slavica Lodziensia(ur. Anetta Buras-Marciniak), str. 127–137, Uniwersytet Łódzki, Łódź
 29. Hodžić, Jasmin (2017): „Kontekstualna determiniranost sintaksičke homonimije u bosanskom jeziku“, Časopis Lingua Montenegrina, god X, sv. 2, br. 20, str. 161–177, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
 30. Hodžić, Jasmin (2017): „Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume“, Zbornik radova: Slovo o Hamzi Humi, Fakultet humanističkih nauka, Mostar i Institut za jezik, Sarajevo
 31. Hodžić, Jasmin (2017): „Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)“, Zbornik radova: Šesti naučni skup:Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK „Preporod“ (Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art), Godišnjak BZK „Preporod“ Sarajevo, Sarajevo
 32. Hodžić, Jasmin (2017): „Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik“, Časopis Forum Bosnae, br. 78-79, Sarajevo
 33. Hodžić, Jasmin (2016): „Metode brzog i uspješnog učenja prozodijskog sistema bosanskog standardnog jezika“, Časopis Istraživanja, str. 115–129, Fakultet humanističkih nauka, Mostar
 34. Hodžić, Jasmin (2016): „Kratka analiza opisa sintakse u gramatikama bosanskog jezika“, Zbornik radova: Drugi simpozij o bosanskom jeziku: Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 35. Hodžić, Jasmin (2016): „O nekim načelima sintaksičke analize književnoumjetničkog teksta“, Književni jezik, br. 27 (1-2), Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu
 36. Hodžić, Jasmin (2016): „Bosanskohercegovački jug i četiri sintaksičara savremene hrvatske i srpske lingvistike“, Zbornik radova s naučnog skupa: „Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Zgrada Vlade FBiH, 11. i 12. decembar 2015. godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar
 37. Hodžić, Jasmin (2015): „Sintaksa kao dio pravopisa – pravopisna sintaksa“, Educa, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, br. 8, str. 181–189, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar
 38. Hodžić, Jasmin (2014): „Metaforički koncept LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE u poeziji Muhameda Elezovića“, Applying intercultural linguistics competence to foreign language teaching and learning (Edited by Azamat Akbarov), 4. FLTAL Proceedengs, International Burch University, Sarajevo
 39. Hodžić, Jasmin (2014): „Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora“, Zbornik radova: 5. Međunarodni naučno-stručni skup: „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, str. 371–379, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica
 40. Hodžić, Jasmin (2014): „Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame Hasanaginica (1983)“, Književni jezik, 25/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 41. Hodžić, Jasmin (2013): „Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity”, Proceedings: 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL ‘13), (ed. Azamat Akbarov & Diane Larsen-Freeman), International Burch University, Sarajevo
 42. Hodžić, Jasmin (2013): „Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara“, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Slovo o Maku Dizdaru“, FHN Mostar (maj 2012), str. 335–347, Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, Mostar
 43. Hodžić, Jasmin (2013): „Gdje je natpis monahinje Marte? (Ili: Stećci uz vlašku crkvu na Ošanićima ponad Stoca)“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 35, Slovo Gorčina, Stolac
 44. Hodžić, Jasmin (2013): „Mjesni prijedložno-padežni izrazi u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku“, Časopis Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 45. Hodžić, Jasmin (2013): „O nekim sociolingvističkim aspektima Hasanaginice“, Književni jezik, 24/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
 46. Hodžić, Jasmin (2012): „Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića“,Zbornik radova Međunarodne naučne konferencije Sarajevski filološki susreti 1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo
 47. Hodžić, Jasmin (2012): „O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 34, str. 45–52, Slovo Gorčina Stolac, 2012, te u: Zbornik radova: Bosanskohercegovački slavistički kongres, knjiga 1, str. 361–371, Slavistički komitet, Sarajevo
 48. Hodžić, Jasmin (2012): „Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao ‘rodno osjetljiv’ jezik“, u: Approaches and Methods in Second and Freign Language Teaching, edited by Azamat Akbarov and Vivian Cook, IBU Publicaions, Sarajevo
 49. Hodžić, Jasmin (2012): „Metaforički koncept ŽIVOT je IGRA na primjeru kur’anskog teksta: Kognitivno-semantička analiza“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 7, FHN, Mostar
 50. Hodžić, Jasmin (2012): „Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije“, Zbornik radova: Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik (2012), Zenica
 51. Hodžić, Jasmin (2012): „Glagolske dopune glagolskom predikatu“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/2, br. 8, str. 51–65, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica
 52. Hodžić, Jasmin (2011): „Određeni i neodređeni član u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu: Post Scriptum, br. 2. Zima 2011/2012, str. 65–69, Pedagoški fakultet, Bihać
 53. Hodžić, Jasmin (2011): „Oblici perfekta nekih modalnih glagola u funkciji iskazivanja sadašnje ili buduće radnje sa značenjem namjere, zahtjeva ili sugestije u gramatičkom sistemu bosanskog jezika“, u: Mednarodna knjižna zbirka Zora, br. 80, str. 549–559, Ed. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta, Maribo
 54. Hodžić, Jasmin (2011): „Neke postavke o poimanju jezičkog znaka“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 33, str. 98–102, Slovo Gorčina, Stolac
 55. Hodžić, Jasmin (2011): „Jezik poetskog teksta između doslovnog i figurativnog: Tragom varijanti lirske narodne pjesme ‘Ali-paša na Hercegovini’“, LINGUA MONTENEGRINA, god. IV/1, br. 7, str. 89–99, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, te u: Život, časopis za književnost i kulturu, 1-3, str. 107–116, Društvo pisaca BiH, Sarajevo
 56. Hodžić, Jasmin (2011): „Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike“, u: FLTAL 2011: proceedings / 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL ‘11), International Burch University, Sarajevo
 57. Hodžić, Jasmin (2010): „Jezik bosanskih spomenika pismenosti na primjeru dva epitafa iz Vlahovića kod Ljubinja“, Godišnjak Slovo Gorčina, br. 32, str. 68–74, Slovo Gorčina, Stolac
 58. Hodžić, Jasmin (2010): „Glagoli ići i imati kao modifikatori glagolske radnje u sintaksi glagola i glagolskih oblika“, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, broj 5, str. 167–181, FHN, Mostar

 

Polemike (1):

Hodžić, Jasmin (2018): „Od nameta nema selameta“, reagovanje na tekst “Svebošnjački sabor”, objavljenom u listu Oslobođenje (petak, 21. septembra, komentari, str. 13.), dnevni list Oslobođenje, dostupno na internetskoj poveznici: https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/od-nameta-nema-selameta-397465 (pristup: 11. 12. 2020)

 

 

Prikazi i osvrti (3):

 1. Hodžić, Jasmin (2019): Kalajdžija, Alen (ur): Alija Isaković i bosanski jezik, Institut za jezik UNSA, u: Godišnjak BZK „Preporod“ Sarajevo
 2.  Hodžić, Jasmin (2015): „Zašto smo digli ruke: Sačuvati živu glavu ili dići ruku na se?“ Prikaz: Safet Kadić, 2014, Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida (sociolingvistički eseji i ogledi, Planjax komerc: Tešanj, Život, časopis za književnost i kulturu, Društvo pisaca BiH, str. 156. 1-2, Sarajevo
 3.  Hodžić, Jasmin (2012): „Divinizacija prirode i naturalizacija božanstva: Tesavvuf je suprotan panteizmu (Adnan Kadrić, Mostarski bulbuli- poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima)“, Fondacija “Baština duhovnosti“, Mostar, 2012. – prikaz), u: Behar, Časopis zakulturu i društvena pitanja, br.107, str. 91-93. KDBH Preporod, Zagreb

 

 Učešće na naučnim konferencijama (57):

 1. Cetinjski filološki dani IV, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, septembar 2023. Tema referata: „Dokumentirani primjeri ubistava i torture zbog jezika u koncentracionim logorima Hrvatske zajednice/republike Herceg-Bosne i Srpske republike Bosne i Hercegovine / Republike srpske“

2023. Osma međunarodna naučna konferencija „Makedonski jezik – izvor za naučna istraživanja“, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ Skoplje, juni 2023. Tema referata (u koautorstvu s Alenom Kalajdžijom): „Analiza bosanske leksike u bitoljskom Malom tursko-bosanskom rječniku Ahmeda Kulendera iz 1912. godine“

2023. Neminovnosti: Aliji Iakoviću u čast, Institut za bošnjačke studije BZK „Preporod“ Sarajevo. Januar 2023. Tema referata: „Razvijati jezičke vještine i ostati u duhu jezika: Zapažanja Alije     Isakovića o sintaksičko-semantičkim specifičnostima bosanskog jezika“

 1. Razumijevanje višeslojnih sistema u multipolarnom svijetu. Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 4. decembar 2022. Referat: “Politički i jezički imperijalizam u Bosni i Hercegovini s početka devedesetih godina prošlog vijeka”
 1. Makedonski jezik – izvor lingvističkih istraživanja, Institut za Makedonski jezik „Krste Misirkov“ Skoplje, Sjeverna Makedonija, 20. 10. 2022. Izlaganje na temu: Bosanski i makedonski jezik između jezičke pravde i jezičkog imperijalizma
 1. Razvoj lingvističke bosnistike (povodom 50. godišnjice od osnivanja Instituta za jezik, Sarajevo), Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo, 2–4. mart 2022. Referat: „Osnivanje Instituta za jezik (1972): Institucionalizacija jezičke politike u Bosni i Hercegovini u vrijeme Jugoslavije“
 1. Razvoj lingvističke bosnistike (povodom 50. godišnjice od osnivanja Instituta za jezik, Sarajevo), Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, Sarajevo, 2–4. mart 2022. Referat: „Akcenatski dubleti u bosanskom jeziku kao pitanje normativne akcentuacije“
 1. Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine, Institut za bošnjačke studije BZK „Preporod“ Sarajevo i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA, 12. januar 2022. Tema: Teorija i praksa srpskog jezičkog imperijalizma i jezičkog genocida 1992–2022.
 1. Šejh Abdulvehab Ilhamija Žepčak – 200 godina od smrti, BZK „Preporod“ Travnik, 11. decembar 2021. Tema: Insansko stanje u času smrtnoga nastupanja“ – jedan (ne)poznati bosnevijski (bosanski arebički) rukopis arhiviran u porodučnoj biblioteci Abdulaha ef. Maglajlije iz Rudog (u koautorstvu s dr. Elvirom Musićem)
 1. Distopijski narativi u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi, 3. i 4. decembar 2021., Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Tema: Bosanska akcenatska norma između distopije i utopije: Akcenat ličnih imena sandžačkih Bošnjaka

2021. XI naučni skup Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci – Etničko i građansko u političkoj kulturi Bosne: povijesno iskustvo i izazovi savremenog trenutka, BZK „Preporod“                          Sarajevo, 24. oktobar 2021. Izlaganje na temu: Refleksije (ne)uspjelog modela „unije tri republike“ u Bosni i Hercegovini – pitanje bosanskog jezika u ukupnim društvenim                              odnosima 1991–2021.

 1. Sarajevski filološki susreti 6, 28. oktobar 2021. Bosansko filološko drštvo, Sarajevo. Tema izlaganja: Komunikacijske kompetencije i homonimski konflikt u sintaksi bosanskog jezika

 

 1. Kulturno-historijski tokovi u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. stoljeća, Orijentalni institut UNSA; Sarajevo, 11–14. oktobra 2021. Izlaganje na temu: Bosanski, hrvatski i srpski jezik u Bosanskom vilajetu (s fokusom na pitanja jezika i školstva)

 

 1. Treći bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 1719. septembar 2021. Izlaganje na temu: „Bosanski, hrvatski i srpski jezik i nacionalni identiteti u bosanskohercegovačkom školstvu: od 1991. do 2021.“

 

 1. Treći simpozij o bosanskom jeziku, Sarajevo, 20 – 21. 5.

Izlaganje na temu: „Kako napraviti ishode učenja za nastavu sintakse bosanskog jezika“

 

 1. Treći simpozij o bosanskom jeziku, Sarajevo, 20 – 21. 5.

Izlaganje na temu: „Akcentuacija ojkonima, etnika i ktetika u Bosni i Hercegovini u svjetlu bosanske ortoepske norme“ (s Harunom Macićem u koautorstvu)

 

 1. Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Filozofski fakultet u Zagrebu, 5 – 7. 12. 2019. Izlaganje: „Postakcenatska dužina i bosanska ortoepska norma“

 

 1. Međunarodna naučna konferencija Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, Institut za historiju UNSA; Akademija nauka i umjetnosti BiH, 22. i 23. novembar 2019. Izlaganje: „Bosanski jezik u Jugoslaviji“

 

 1. XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku „Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga”, Rijeka; izlaganje: „Homonimne sintaksičke strukture i dvosmislenost u jeziku administracije i prava“, Filozofski fakultet u Rijeci, maj. 2019.

 

 1. Međunarodni naučni simpozijum Cetinjski filološki dani II, Fakultet za crnogorski jezik i književnost (Cetinje) i Crnogorsko filološko društvo (Podgorica), Cetinje, septembar 2019. Izlaganje: „Kvalitet kratkih akcenata u bosanskom i crnogorskom jeziku“

 

 1. Naučno savjetovanje „Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u školskom sistemu u BiH.“ Organizator: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Tema izlaganja: „Sličnosti i razlike u nastavi Bosanskog jezika i književnosti, Hrvarskog jezika i književnosti i Srpskog jezika i književnosti“, Sarajevo, 6. april 2019.

 

 

 1. Druga međunarodna konferencija „Multidisciplinarni pristupi edukaciji i rehabilitaciji“, Sarajevo, 5 –7. aprila 2019. Izlaganje (u koautorstvu s Muljaimom Kaćkom), „Edukacijsko –rehabilitacijske pjesme za djecu kao dobar primjer upotrebe moderne tehnologije za vježbe pravilne artikulacije glasova“

 

 1. Center for Language Research Conference 2018 (CLARC 2018) at the University of Rijeka, Croatia, June 810. 2018. Presented paper: Akcenatske varijacije u standardnim jezicima na novoštokavskoj osnovici: iskustva iz bosanskoga standarda

 

 1. Sarajefski filološki susreti 5, BFD, Filozofski fakultet u Sarajevu, 20 –22. septembra 2018. Tema referata: „Akcenatske alternacije kod antroponima u savremenom bosanskom jeziku“

 

 1. Drugi međunarodni naučni skup„Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 26. i 27. oktobar 2018., Muzej Hercegovine Mostar i Forum Bosnae Sarajevo, Naslov referata:  Dosjetljivost i duhovitost u bošnjačkoj usmenoj poeziji kao posebno obilježje bosanskog jezika i stila – Kognitivnolingvistički aspekt

 

 1. Jezik i kultura – uvjeti i izazovi, Institut za makedonski jezik „Krste Misirkov“ – Skoplje, 6–7. novembar 2018. Tema referata: Neki kognitivnolingvistički i komunikološki aspekti odabranih dijaloških formi u bosanskom jeziku kao izrazito obilježje kulture

 

 1. Naučni skup „Alija Isaković i bosanski jezik“, 14. mart 2017, Bošnjački institut, Sarajevo, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu. Tema referata: Alija Isaković o bosanskom jeziku uAntologiji zla
 2. Međunarodni simpozij „Bosanski jezik u vremenu“, april 2017, Zagreb. Naslov referata: Akcenatska norma bosanskog jezika u odnosu na srpsku i hrvatsku akcenatsku normu

 

 1. Treći međunarodni naučni skup „Sarajevo i svijet“, Međunarodni forum Bosna, 6. maj 2017, Sarajevo. Naslov referata: Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik

 

 1. 12th Slavic Linguistics Society Meeting, Ljubljana, 21–24. septembra 2017. Title: Aspects of accent variation in the standard Bosnian language

 

 1. Međunarodni naučni simpozijum: Prvi cetinjski filološki dani, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 7. i 8. septembar 2017., Cetinje. Naslov referata: „Službeni crnogorski jezik u budućoj evropskoj Crnoj Gori u odnosu na bosanski, hrvatski i srpski jezik“

 

 1. Međunarodna naučna konferencija „Mak Dizdar: prvih stotinu godina“, 1922. oktobar 2017. Naslov referata: „Lingvistika i filologija Makovih Marginalija“

 

 1. Prvi međunarodni naučni skup„Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta“, Mostar, 27. i 28. oktobar 2017., Muzej Hercegovine Mostar i Forum Bosnae Sarajevo, Naslov referata: „Jezička analiza balade Hasanaginica kao doprinos razumijevanju bosanske kulture i tradicije“

 

 

 1. International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, 15–17 November 2017. Institute of macedonian language „Krste Misirkov“ – Skopje, Title: Ortoepska vrijednost imenica s refleksom dugog jata u savremenom bosanskom jeziku (u koatorstvu s Harisom Ćatovićem)

 

 1. Naučni skup „Slovo o Hamzi Humi“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, april 2016. Naslov referata: „Sintaksička homonimija u poeziji Hamze Hume“

 

 

 1. 6th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 12 –14, 2016. Naslov referata: The role of context in the analysis of syntactic ambiguity (Uloga konteksta u analizi sintaksičke dvosmislenosti)

 

 1. Šesti naučni skup „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“, BZK „Preporod“ Sarajevo, 28. 5. 2016., Hotel Art, Sarajevo. Naslov referata: Prikladno rješenje starih i novih dilema o jeziku Bošnjaka (s fokusom na status i nominaciju jezika)

 

 1. Konferencija „Milenij opstojnosti bosanskoga jezika“, Banja Luka, 24. juni 2016. Tema referata: Kako se na hrvatskom i srpskom kaže bosanski?

 

 1. Naučni skup „Kanon i pamćenje: Pola stoljeća Kamenog spavača Maka Dizdara, Derviša i smrti Meše Selimovića iPobuna Derviša Sušića (1996–2016)“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut u Sarajevu, Sarajevo. Naslov referata: Filozofija jezika u Makovoj pjesmi BBBB – jedno poređenje s Rumijem

 

 1. Naučni skup u povodu 150. godišnjice rođenja Avde Međedovića: „Bošnjački Homer–Avdo Međedović“, BZK „Preporod“ Sarajevo i Bošnjački instiut, 17. novembar 2016. godine, Sarajevo. Naslov referata: O sintaksi infinitiva u epu Ženidba Smailagić Meha

 

 1. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti 4, BFD i Filozofski fakultet u Sarajevu, 22–24. septembar 2016. Naslov referata: Razlikovanje objekatskih od subjekatskih klauza u strukturi složene rečenice

 

 1. Drugi simpozij o bosanskom jeziku „Istraživanje, normiranje i učenje bosanskoga jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive“, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, 12–13. mart 2015, Sarajevo. Tema referata: Gramatičke škole i sintaksa u gramatikama bosanskog jezika

 

 1. Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet u BiH i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. Tema referata: Potencijalno dvosmislene sintaksičke konstrukcije u bosanskom jeziku

 

 1. 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo, May 7-9, 2015. Research title: Syntactic structure and ambiguity in the Bosnian (Croatian, Serbian, Serbo-Croatian) grammar books

 

 1. Međunarodni naučno-stručni skup „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, Filozofski fakultet u Zenici, Zenica, april 2014. Naslov referata: Sintaksički ambigvitet kao izvor bosanskog humora

 

 1. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL), International Burch University, Sarajevo (9 maj 2014). Naslov referata: Metaforički koncept „LJUDSKA BIĆA SU ŽIVOTINJE“ u poeziji Muhameda Elezovića

 

 1. Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 3“, Bosansko filološko društvo, Sarajevo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Naslov referata: Opozicija muško-žensko u bosanskom jeziku: Priručnici za „gender senzitivni jezik“ u Bosni i Hercegovini

 

 1. 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo, (Maj 2013) Naslov referata: Bosnian catenative verbs in Syntactic Ambiguity

 

 

 1. 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo (Maj 2012) Naslov referata: Gramatička/pragmatička kongruencija i prirodni/gramatički rod – Bosanski kao „rodno osjetljiv“ jezik

 

 1. Međunarodni naučni skup „Slovo o Maku Dizdaru“, Slovo Gorčina Stolac i Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, FHN Mostar, (Maj 2012) Naslov referata: Pozicija glagola i njihovih dopuna i/ili dodataka u poetskoj sintaksi Kamenog spavača Maka Dizdara

 

 1. Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Pedagoški fakultet u Zenici, Hotel Dubrovnik, Zenica (Maj 2012) Naslov referata: Isti/slični glagolski leksemi kao konstituenti u konstrukciji komplementacije – Prividne tautologije

 

 1. Međunarodni znanstveni skup „4. hrvatski sintaktički dani: Red riječi“, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Štrosmajera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Filozofski fakultet, Osijek (Novembar 2012) Naslov referata: Mjesni advebijal u sintaksičkom ambigvitetu – Pitanje reda riječi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

 

 1. Druga studentska konferencija “Osnaživanje žena i mladih u bosansko-hercegovačkom društvu”, US Alumni asocijacija u BiH i Američka Ambasada u BiH, Mostar, 6–7. decembar 2012. Naslov referata: Gramatički aspekti bosanskog kao džender korektog jezika

 

 

 1. Međunarodna naučna konferencija „Sarajevski filološki susreti 2“, Bosansko filološko društvo i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 13. i 14. decembra 2012. Naslov referata: Glagoli nepotpune semantike i njihove dopune i/ili dodaci – Struktura glagolskog predikata u bosanskome jeziku

 

 1. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, International Burch University, Sarajevo (Maj 2011) Naslov referata: Interpretacija divanske poezije u nastavi bosanskog jezika i književnosti kroz poetiku islamskog simbolizma, a posredstvom primijenjene lingvistike

 

 1. Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (Maj 2011) Naslov referata: O jednom sintaksičkom modelu s figurativnim konceptom u prijedložno-padežnih izraza s mjesnim i prostornim značenjem

 

 1. Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti I, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu (Decembar 2010) Nasov referata: Figurativni jezik književnog teksta na primjeru metafore i metonimije u romanu Pobune Derviša Sušića

Newsletter

Vaša zainteresiranost za novosti s naše stranice za nas predstavlja pozitivnu povratnu informaciju, koja nam govori da je naš trud na promoviranju jezika i svega što ima veze s jezikom prepoznat od strane krajnjih korisnika, te da nismo usamljeni u svojim naporima. Nadamo se da ćete u novostima koje budete primali od nas naći informacije koje će vam biti od koristi.

Facebook