Ciljevi

Opći ciljevi:

 • Podizanje nivoa jezičke kulture u Bosni i Hercegovini,
 • Intenzivan razvoj Instituta u pravcu da bude nezaobilazan faktor za proučavanje i standardizaciju jezika u Bosni i Hercegovini,
 • Razvijanje saradnje i konkretizacija uključivanja Instituta u oblast edukacije kadrova iz oblasti jezika u Bosni i Hercegovini,
 • Promovisanje jezika na globalnom nivou.

 

Specifični ciljevi:

 • Podizanje nivoa naučnoistraživačkog rada stalnim usavršavanjem kadrova,
 • Razvijanje novih projekata koji će biti korisni za širu zajednicu na lokalnom i globalnom nivou,
 • Razvoj međunarodne saradnje u cilju omogućavanja mobilnosti istraživača, posebno mladih, radi sticanja novih znanja i vještina,
 • Intenzivan rad na standardizaciji jezika u Bosni i Hercegovini, posebno bosanskog jezika,
 • Dodatna edukacija svih zaposlenika iz oblasti stranih jezika i informatičke pismenosti,
 • Reorganizacija i prijem novih kadrova u naučnoistraživački, ali i u administrativni i računovodstveni sektor radi povećanja efikasnosti i efektivnosti rada u Institutu,
 • Izrada kvalitetnih kriterija za zapošljavanje naučnoistraživačkih radnika u Institut,
 • Razvoj rada novoformiranih odjeljenja u naučnoistraživačkom sektoru, zasnivanjem novih projekata i prijemom mladih istraživača,
 • Jačanje aktivnosti na sticanju vlastitih prihoda, pružanjem usluga javnosti, organizacijama i pojedincima kroz tribine, radionice i seminare, ljetne škole jezika, škole za strance,
 • Promovisanje jezika u Bosni i Hercegovini putem medija i interneta,
 • Nastavak rada na ranije zasnovanim stručnim projektima poput Lige mladih lingvista i SALK-a,
 • Izrada novog standardiziranog pravopisa, novih tomova rječnika i gramatike bosanskog jezika,
 • Aktivno učešće u nastavno-naučnom procesu u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Menadžment Instituta, kao i naučnoistraživački i drugi kadrovi, u sklopu svojih redovnih zadataka i u domenu svoje odgovornosti odgovorni su za realizaciju postavljenih ciljeva. Ciljevi se postižu intenzivnim radom na realizaciji planiranih projekata Instituta, kontinuiranim radom na edukaciji kadrova, prijemu novih kadrova, izradom dugoročnih planova, postavljanjem vizije i misije Instituta, kojim će se unaprijediti naučnoistraživački rad i saradnja s drugim domaćim i stranim institucijama, radom u projektima, učešćem na naučnim skupovima, proširenjem izdavačke djelatnosti te ispunjenju ostalih ciljeva iz programa rada Instituta.