Biography

Alen Kalajdžija was born on December 31, 1977 in Sarajevo. After primary education in Sarajevo and high school in Madrasa “Dr. Ahmed Smailović” in Zagreb, in 1997 he enrolled at the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, where he graduated in 2002 from the Department of Bosnian, Croatian and Serbian Language and Literature.

In 2003 he enrolled in the Postgraduate Study in Linguistics at the Faculty of Philosophy in Sarajevo, where he defended his master’s thesis in 2007. He worked at the Faculty of Humanities of the Džemal Bijedić University in Mostar from academic year 2002 to 2012.

In the period 2003–2011 he reviewed over 30 primary and secondary school textbooks for the subject Bosnian Language and Literature. He has had several international professional trainings in Germany (Würzburg, Erlangen). In the academic year 2007/2008 he was employed at the Thracian University of the Republic of Turkey at the Department of Bosnian Language, where he was elected Assistant Professor. He served for many years as Secretary of the Journal Istraživanja of the Faculty of Humanities.

In 2010 he co-authored with Munir Drkić in Mostar and published the book Omer Humo: Sehletul-vusul. In 2013, at the Language institute of the University of Sarajevo, in Edicija Radovi 18, he published an author’s book entitled Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu. Ikavski poetski manir, and in 2019 also at the Language institute of the University of Sarajevo, in Edicija Radovi 24, published an author’s book entitled Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature. So far, he has published over 70 papers, including original scientific articles, professional papers and reviews, and at the same time participated in over 30 scientific and professional conferences, round tables and symposia. He is the editor of more than 20 editions of the Language institute and a reviewer of a number of different scientific and professional works in the field of Bosnian language. He was the project manager for the filming of the popular TV shows “About Bosnian in Bosnian”. He has repeatedly promoted various issues in the field of Bosnistics. He is one of the expert associates in the Dictionary of Bosnian Language by Dževad Jahić. In 2012, he was selected as a Senior Associate at the Language institute in Sarajevo, and the same year at the Faculty of Philosophy in Sarajevo he defended his doctoral dissertation entitled Jezički izraz Hörmannove zbirke usmene epike u odnosu na novoštokavsku folklornu koine. On March 14, 2013, he was elected to the rank of Scientific Associate at the Language institute in Sarajevo, and on June 14, 2016, he was elected to the rank of Senior Research Associate. On May 8, 2013, he was elected Assistant Professor in the field of Linguistics at the Faculty of Humanities of the University “Džemal Bijedić” in Mostar, and from April 26, 2018 he was elected Associate Professor. Since 2013 he has been the editor-in-chief of journal Književni jezik (issues 24/1-2/2013, 25/1-2/2014, 26/1-2/2015, 27/1-2/2016, 28/2017, 29/2018, 30/2019) published by Language institute.

Alen Kalajdžija was Chairman of the Organizing Committee of the Second Symposium on Bosnian Language: Istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive (12–13. 3. 2015) (12-13 March 2015) and President of the Organizing Committee of the Scientific manifestation Alija Isaković i bosanski jezik organized by the Language Institute held on March 14, 2017 at the Bosniak Institute in Sarajevo. He is currently the Director of the Language Institute of the University of Sarajevo.

BIBLIOGRAPHY

Books / monographies:

 1. Omer Hazim Humo: Sehletul-vusul,Muzej Hercegovine, Mostar, 2010; Grafija i leksika Sehletul-vusula, u koautorstvu s Munirom Drkićem
 2. Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu. Ikavski poetski manir, Institut za jezik, Sarajevo, 2013.
 3. Predstandardni idiom bosanske alhamijado literature, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2019.

 

Original scientific works and proceedings:

 1. Jezički karakter pjesme „Ašiklijski elif ba“ u kontekstu novoštokavske folklorne koine i redigiranja njezine jezičke izvornosti, Pismo, časopis za jezik i književnost, II/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2004.
 2. Usmeno jezičko stvaralaštvo Umihane Čuvidine, Pismo, časopis za jezik i književnost, II/2, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2005.
 3. Etimologija pojedinih ojkonima u dolini gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 1, Mostar, 2006.
 4. Porijeklo i značenje antroponima Umihane Čuvidine, Slovo Gorčina, 28/2006, Stolac
 5. Transliteracija alhamijado pjesme „Ibrahime terzija“ iz 1895. godine, Književni jezik, br. 23/1, Sarajevo, 2007.
 6. Značenje i funkcija hercegovačkoga imeničkog dijalektizma ìzvan, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 2, Mostar, 2007
 7. Zapadnoštokavski jezički elementi u djelu Abdulvehaba Ilhamije, Godišnjak BZK „Preporod“, Sarajevo, godina VII, 2007.
 8. Struktura i razvoj zapadnoštokavskog narječja i njegov utjecaj na standardni jezikMeđunarodni znanstveni lingvistički skup:Bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik – divergentni procesi; iskustva drugih zemalja; Tuzla, 14–16. 9. 2007, Bosansko lingvističko društvo
 9. Utjecaj usmene epske formule na jezički izraz sevdalinke, Međunarodni naučni skup: „Sevdalinka – muzičko-poetska svojstva i pitanja predstavljanja i zaštite“,Bošnjačka liga i Muzička akademija, 20. 3. 2008, Sarajevo; tekst objavljen u:Godišnjak BZK Preporod, Preporod, Sarajevo, 2010.
 10. Usmena kolokacija i frazeologizacija u epu „Ženidba Smailagić Meha“, Međunarodni znanstveni skup: „Return of the Song: The Milman Parry Collection and Its Reception in the World / Povratak pjesme: Zbirka Milmana Parryja i njeni recepcijski odjeci u svijetu“, Tuzla, 3–6. jula 2008.
 11. Terminološko razgraničenje palatalizacije, sibilarizacije i dentalizacije, Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 3, 2008.
 12. The Bosnian Language – Linguistic Entity and Sociolinguistic Continuity, Bosnian Studies – Journal for research of Bosnian thought and culture, Renaissance, cultural Association of Bosniaks, Sarajevo, Vol. II, No. 1/2008.
 13. Kolebanja u prenošenju silaznih naglasaka na proklitike u morfološkim i leksičkim kategorijamaLingvistički skup: Jezik i mediji, Sarajevski akademski lingvistički krug, Sarajevo, 22–23. 5. 2009. Izmijenjeni tekst:
 14. „Nedosljednost prenošenja silaznih naglasaka na proklitike u morfološkim i leksičkim kategorijama“ (2009), Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Institut für Slawistik der Karl-Franzes-Universität, Graz i Institut za jezik, Sarajevo
 15. Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi „Hirvat türkisi“ (1588/1589.), Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXIX-XXX, Sarajevo, 2009.
 16. Da li alhamijado pjesma „Hirvat türkisi“ (1588/1589.) sadrži elemente sevdalinke?Okrugli stol: Sevdah i sevdalinka, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah, 19. 12. 2009, Zagreb
 17. Zoonimija u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epike. Nazivi konja kao etnolingvistički fenomen u bosnisticiNaučni skup: Bosna i Hercegovina od dolaska Osmanlija do danas, TIKA i Univerzitet u Tuzli, Tuzla: 9–11. 6. 2010. godine. Zbornik radova.
 18. Neki aspekti analize mostarske alhamijado pjesme „I ja pođoh i povedoh konja na vodu“Okrugli sto: „Život i djelo rahmetli Hivzije Hasandedića“; Organizatori: Muzej Hercegovine, Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona, BZK Preporod Mostar, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Muftijstvo mostarsko Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mostar: 1. 7. 2010.
 19. Etnici u Hörmannovoj zbirci bošnjačke epikeTreći međunarodni slavistički skup: Njegoševi dani, 2–4. septembar 2010, Nikšić, Republika Crna Gora
 20. Jedan rukavac kulturnog toka bosanskog jezika u osmanskom dobu. Književnojezička koine u alhamijado stvaralaštvu predstandardnog tipaNaučni skup: Kulturno-historijski tokovi u Bosni i Hercegovini XV–XIX st.,Orijentalni institut, Sarajevo, 1–2. novembar 2010.
 21. Prilog terminološkom određenju starobosanskoga jezika, Istraživanja, br. 5, časopis Fakulteta humanističkih nauka, Mostar, 2010.
 22. Antonimi u „Uhodama“ Derviša SušićaSarajevski filološki susreti I, 9. i 10. decembar 2010, Sarajevo
 23. Klasifikacija bosanskih leksema u Makbuli-arifu; Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres;Sarajevo, 27–29. 05. 2011.
 24. Dijalekatske interferencije leksičkih oblika gospođ(ic)a/gospoj(ic)a i general/đeneral u bošnjačkoj epici – korpus Hörmannove zbirke, Slovo Gorčina, br. 33, Stolac, 2011.
 25. Osobenosti bosanskoga jezičkog izraza Makbuli-arifa, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXXII, 2011.
 26. Dijahronijski presjek važnijih strukturnih osobina zapadne štokavštine,Bosanski jezik, br. 8, 2011, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
 27. Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavačuNaučni skup o djelu Maku Dizdara: Slovo o Maku; Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Slovo Gorčina, Stolac; Mostar/Stolac, 10. i 11. maj 2012. Članak objavljen u zborniku radova Slovo o Makupod naslovom: Arhaizmi i neologizmi u Kamenom spavaču – leksikografski pristup, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2013.
 28. Neologizmi u bošnjačkom epskom diskursuIV međunarodni naučno-stručni skup: Edukacija za budućnost; Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici; 24. i 25. 5. 2012.
 29. O klasifikaciji bosanske alhamijado književnojezičke tradicije, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXXIII, 2012.
 30. Kratka pjesme Mula Muhammeda Mestvice na bosanskom jeziku, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2012.
 31. Dijalekatska baza pjesama iz Hörmannove zbirke bošnjačke epikeNaučna konferencija: Peta međunarodna konferencija društvenih nauka Balkana (ISSCBN), Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, 4–5. juni, 2013.
 32. Tautologija u epskom poetskom diskursuNaučna konferencija:Njegoševi dani 5, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, 4–6 septembar, 2013.
 33. Specifična upotreba besprijedloškog dativa u epskom diskursu, Književni jezik, br. 24/1-2, 2013, Institut za jezik, Sarajevo
 34. Terminologija oružja u bošnjačkoj epici, Znakovi vremena, god. XVI, br. 61-62, Naučnoistraživači institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2013.
 35. Leksikografski rad Senada Mičijevića: Bosanski etnološki rječnikSimpozij o duhovnoj tradiciji. Povodom godišnjice preseljenja rah. Senada Mičijevića, Muftijstvo mostarsko i Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Mostar, 20. 3. 2014.
 36. Kontrastivna analiza usmenopoetskih kolokata u vezi s bojama u Hörmannovoj zbirci usmene epike i epu Ženidba Smailagić MehaPeti međunarodni naučno-stručni skup: Kulturni identitet u digitalnom dobu, 3–4. mart 2014.
 37. O mogućnostima dijahronijske bosnistike, Prvi međunarodni panel „Jezik i savremeni izazovi“, u čast osnivanja Filološkog društva, Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, 22. maj 2014.
 38. Refleksi jata u poemi ‘Kaside-i burda’ u prijevodu Halila, sina Alijina, Hrla Stočanina iz 1868Sarajevski filološki susreti 3, Sarajevo, 29–30. maj 2014.
 39. Prilog leksikografskoj obradi leksičkih dijalektizama i lokalizama jugoistočnobosanskog govornog tipa, Naučna konferencija: Balkanska kulturna prožimanja kroz filološku i društvenu dimenziju u 20. i 21. stoljeću, Filološko društvo Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, 6–7. novembar 2014.
 40. O jezičkim osobitostima prijevodne alhamijado literature u kontekstu preporodnog prosvjetiteljstva 19. st.(u koautorstvu s Adnanom Kadrićem), Književni jezik, br. 25/1-2, Institut za jezik, Sarajevo, 2014.
 41. O dosadašnjem proučavanju bosanske alhamijado književnojezičke tradicije i mogućnostima budućih istraživanjaDrugi simpozij o bosanskom jeziku:Istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive, Sarajevo, 12. i 13. mart 2015., Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu; tekst objavljen u Zborniku radova, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, edicija Posebna izdanja, br. 24, urednik: Alen Kalajdžija
 42. Mostarske pjesme u Hörmannovoj zbirci usmene epike, Naučna konferencija. Kulturološko-historijski razvoj grada Mostara, VKBI, Mostar, 27. mart 2015. godine
 43. Perspektive proučavanja alhamijado pismenosti: projekt transkripcije i transliteracije alhamijado tekstovaNaučna konferencijaKulturno-historijska kretanja u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. st., Orijentalni institut Univerziteta u sarajevu, 16–18. maj 2015.
 44. (Direktni i indirektni) utjecaj poetske gramatike na jezički izraz poeme Kaside-i burdaDrugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 28–30. maj 2015.
 45. Bosanski jezik kao simbol nacionalnog identiteta kod Omera Hume (1808–1880); u koautorstvu s Munirom Drkićem,Peti naučni skup Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci, BZK Preporod, 30. maj 2015, Sarajevo
 46. Pregled historije bosanskog književnog jezika, Drugi međunarodni znanstveni skup, BZK Preporod Hrvatske, 14. i 15. 11. 2015, Dubrovnik
 47. Muhamed Šator i njegov doprinos bosnistici (2016), Naučna konferencija: Hercegovački znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, 11. i 12. novembar 2015, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar; Objavljeno u: Zborniku radova, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2016; urednik Šaban Zahirović, Mostar, 2016.
 48. Iz historije bosanskog književnog jezika, Konferencija BEMUF-a, 26–28. februar 2016, Halmstad, Švedska
 49. Tri rukopisna ilmihala na bosanskom jeziku u XIX st., Naučna konferencija: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian południowych u jeziku, 18–19. II. 2016, Łódź, Polska; tekst objavljen u Zborniku radova, Lodz, 2016, urednica…
 50. Bosanski jezik u protoku stoljeća, Naučna konferencija: Identitet Bošnjaka – izazov XXI stoljeća, BZK Preporod, 23. 04. 2016, Zenica
 51. Aktuelni problemi bosanskoga jezika: jučer, danas, sutra (2016); Redovna sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 09. 07. 2016; objavljeno: Rezolucija o bosanskom jeziku (zbornik radova), Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2016.
 52. 51. Počeci službene upotrebe bosanskoga jezika, Književni jezik, 27/1-2, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2016.
 53. Načela Isakovićeva intelektualnog aktivizma u reafirmaciji bosanskoga jezika, Naučna konferencija: Alija Isaković i bosanski jezik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut, 14. 3. 2017, Sarajevo
 54. Bosanski jezik u djelu „Kitabun-nebat“ beogradskog dragomana Osmana bin Abdurahmana, u koautorstvu s Adnanom Kadrićem; Naučna konferencija Bosanski jezik u vremenu, 21–23. april, Zagreb, BZK Preporod Zagreb i Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
 55. Razvoj pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni – opće odredbe; naučno savjetovanje: Naučna misao u Bosni i Hercegovini: historijski razvoj do kraja XX stoljeća, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Konjic, 19. 5. 2017.
 56. Udio korpusa alhamijado literature u predstandardnom periodu bosanskog jezika; International Conference in Linguistics „The History of the World of Languages“: Present and Future (Issues)“, Institute of macedonian language „Krste Misirkov“ – Skopje, 15–17 November 2017.

 

Professional papers:

 1. Neki stilistički aspekti sure „Er-Rahman (Svemilosni)“ u prijevodu Kur’ana na bosanski jezik Enesa Karića, Didaktički putokazi, god. XI, br. 37, Zenica, 2005,
 2. Lingvističko djelo Muhameda Šatora, Slovo Gorčina, 27/2005, Stolac
 3. Historijski, književno-jezički i etnološki elementi bošnjačke kulture, Slovo Gorčina, br. 30, Stolac, 2008.
 4. Herta Kuna: 1922–2009, Slovo Gorčina, 31/2009, Stolac
 5. Prilog bibliografiji alhamijado književnosti,Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja, Sarajevo, 2010.
 6. Stoljeće od pojave prve pjesničke zbirke alhamijado književnosti: Das Serbokroatische Dichtunger bosnischer Moslims aus dem XVII., XVIII. und XIX. Jahrhundert Sejfudina Kemure i Vladimira Ćorovića, Znakovi vremena, br. 57, Sarajevo, 2012.

 

Reviews:

 1. Muhamed Šator: Bosanski/hrvatski/srpski jezik u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2003; objavljeno u: Književni jezik, Institut za jezik, Sarajevo, 2004
 2. Hasnija Muratagić-Tuna: Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi – sličnosti i razlike, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2005; objavljeno u:Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, Mostar, 2006.
 3. Mirjana Popović: Politička terminologija, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2007; objavljeno u: Didaktički putokazi, br. 49, god. 14., decembar 2008, Zenica
 4. Muzeološki izgled Alekse Šantića: 140 godina Alekse,Muzej Hercegovine, Mostar, 2008; objavljeno u: Život, 2008, Sarajevo
 5. Radosavljeva bosanska knjiga. Zbornik krstjanina Radosava, priredila: Anica Nazor, Međunarodni Forum Bosnae, 2008; objavljeno u: Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, Mostar, br. 4, 2009.
 6. Najkompletniji bosanski rječnik do sada. Rječnik bosanskog jezika Dževada Jahića,Slovo Gorčina, 32/2010, Stolac
 7. Andrew Baruch Wachtel: Stvaranje nacije, razaranje nacije. Književna i kultura politika u Jugoslaviji. Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo, 2010.Prikaz pod naslovom: Bošnjačka kulturno-nacionalna zajednica u kontekstu Wachtelova Stvaranja i razaranja nacijeŽivot, 2010, Sarajevo; u: Almanah, časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana, br. 48–49, Podgorica, 2010.
 8. Lejla Nakaš:Jezik i grafija krajišničkih pisama, Slavistički komitet, Biblioteka Bosnistika, Sarajevo, 2010; objavljeno u: Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo, 2011.
 9. Doprinos proučavanju sandžačke alhamijado tradicije: Sead Šemsović i Fuad Baćićanin, Rukopisna ostavština Nazifa Šuševića (1860–1923), Narodna biblioteka Dositej Obradović, Novi Pazar, 2011; obavljeno u: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, br. XXXIII, Sarajevo, 2012.
 10. Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2011; objavljeno u: Istraživanja, časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 6, Mostar, 2012.
 11. Hadžem Hajdarević i Aida Kršo: Pravopisni priručnik bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika sa osnovama gramatike, Institut za jezik, Sarajevo, 2013; objavljeno u: Didaktički putokazi, br. 66, god. XIX, Zenica, 2013.

Newsletter

Your interest in news from our site is a positive feedback for us, which tells us that our efforts to promote language and everything that has to do with the language is recognized by the users, and that we are not lonely in our efforts.

Facebook