Književni jezik 2004 (22/1-2)

Književni jezik 22/1-2, 2004.

Izdavač: Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Institut za jezik u Sarajevu

Odgovorni urednik: dr. Hanka Vajzović

Redakcija: dr.  Josip Baotić, dr. Hasnija Muratagić-Tuna, dr. Hanka Vajzović i mr. Ismail Palić

Za izdavača: dr. Ibrahim Čedić

Sekretar: mr. Ismail Palić

UDK 211.163.43*  ISSN 0350-3496

 

RASPRAVE I ČLANCI

Josip Baotić, Književnojezička politika 1970–1990 – borba za zajedništvo i ravnopravnost (Standard language policy in B&H 1970–1990 – struggle for unity and equality), str. 1-43.

Hasnija Muratagić-Tuna, Sastavljeno i rastavljeno pisanje imenica u aktuelnim pravopisima bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika (Compound and single writing of nouns in the current orthography of Bosnian, Croatian and Serbian language), str. 44-59

Refik Bulić, Zamjena dugog jata u govoru Bošnjaka Novog Šehera kod Maglaja (The substitution of the long yat in the speech of Bosniacs of Novi Šeher near Maglaj), str. 60-63.

Ismail Palić, Upotreba prisvojnih zamjenica koreferencijalnih sa subjektom (Usage of possessive pronouns which are coreferential with the subject), str. 64-71.

Mirela Omerović, Atributska upotreba deverebativnih imenica u bosanskome jeziku (na primjerima književnoumjetničkog stila) (The attributive usage of deverbative nouns in the Bosnian language (exemplified with the belletristic style)), str. 72-85.

Emira Mešanović, Upotreba sintagmi s posesivnim pridjevom i posesivnim genitivom u bosanskome jeziku (na primjerima književnoumjetničkog stila) (The usage of phrases with the possessive adjective and the possessive genitive in the Bosnian language (exemplified with the belletristic style)), str. 86-109.

Muhamed Šator, Transmutacija srednjovjekovnog jezika u Kamenom spavaču (Transmutation of medieval language in Kameni spavač), str. 110-121.

Amela šehović, Ekspresivni potencijal frazema u Muradbegovićevim dramama „Na Božijem“ putu i „Pomrčina krvi“ (Expressive potential of phrasal idioms in Muradbegovich's dramas), str. 122-132.

JEZIK U UPOTREBI

Amela Šehović, Slovenski ili slovenački, str. 134-135.

OSVRTI I PRIKAZI

Mirela Omerović, Ranko Bugarski: Lica jezika (Biblioteka XX vek, Beograd, 2002), str. 137-140

Emira Mešanović, Jezik i demokratizacija (zbornik radova) (Institut za jezik, Posebna izdanja, knj. 12, Sarajevo, 2001), str. 141-146.

Alen Kalajdžija, Muhamed Šator: Bosanski/hrvatski/srpski jezik u BiH do 1914. godine (Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2004), str. 147-150.

IN MEMORIAM

Refik Bulić, Muhamed Šator (1945-2004), str. 151-153.

 

Podijelite