Književni jezik 2014 (25/1-2)

Književni jezik 25/1-2, 2015

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

Redakcija: Hasnija Muratagić-Tuna, Mirjana Popović, Hanka Vajzović, Naila Valjevac, Alisa Mahmutović

Sekretar: Aida Kršo

UDK 811.163.43* ISSN 0350-3496

 

1. Mehmed Kardaš, Refleksi jata starobosanskih ćiriličnih natpisa (The yat reflexes of old Bosnian cyrillic inscriptions), str. 7–25.

RADOVI

2. Indira Šabić, Apotropejska motiviranost imenovanja ljudi u srednjovjekovnoj Bosni i Humu (Apotropaic motives for naming people in medieval Bosnia and Hum), str. 27–44.

3. Haris Ćatović, Ortografske i fonetsko-fonološke odlike Kunovskog zapisa (Abstract in English), str. 45–65.

4. Alen Kalajdžija, Adnan Kadrić, O jezičkim osobitostima prijevodne alhamijado literature u kontekstu preporodnog prosvjetiteljstva druge polovine 19. stoljeća (On linguistic features of translational aljamiado literature in the context of revival enlightenment in the second half of the 19th century), str. 67–94.

5. Sumeja Kapo, Neke tipične fonetsko-fonološke osobine Bosanske elifnice Ibrahima Berbića u odnosu na dijalekatsku bazu i jezičku tradiciju (Some typical phonetic-phonological characteristics of Bosnian primer of Ibrahim Berbić in regard to dialect base and language tradition), str. 95–113.

6. Ivana Tomić, Frazemi u Varici fra Antuna Kneževića (Phrasemes in fra Antun Knežević’s Varica), str. 115–134.

7. Alisa Mahmutović, Frazemska antonimija u epskoj poeziji (Phraseological antonymy in epic poetry), str. 135–152.

8. Aida Kršo, Distribucija aorista i imperfekta u novinarskom stilu savremenog jezika (The aorist and the imperfect in the journalistic style of the contemporary language), str. 153–163.

9. Jasmin Hodžić, Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame Hasanaginica (1983) (Prosodic features of nouns at TV drama „Hasanaginica” (1983)), str. 165–185.

PRIKAZI

10. Mirjana Popović, Vedad Smailagić, Uvod u lingvistiku, Institut za jezik, Sarajevo, 2013, str. 187–189.

11. Haris Ćatović, Sumeja Kapo, Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981), str. 191–208.

Podjelite