Književni jezik 2014 (25/1-2)

Izdavač /Publisher/

Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

 

Za izdavača /For Publisher/

Alen Kalajdžija

 

Urednik /Editor-in-Chief/

Alen Kalajdžija

 

Redakcija /Editorial Board/

Hasnija Muratagić-Tuna

Mirjana Popović

Hanka Vajzović

Naila Valjevac

Alisa Mahmutović

 

Sekretar /Secretary/

Aida Kršo

 

UDK 811.163.43* ISSN 0350-3496

 

Sadržaj / Content

 

 

1. Mehmed Kardaš,

Refleksi jata starobosanskih ćiriličnih natpisa

The yat reflexes of old Bosnian cyrillic inscriptions

7–25.

RADOVI

WORKS

2. Indira Šabić,

Apotropejska motiviranost imenovanja ljudi u srednjovjekovnoj Bosni i Humu

Apotropaic motives for naming people in medieval Bosnia and Hum

27–44.

3. Haris Ćatović,

Ortografske i fonetsko-fonološke odlike Kunovskog zapisa

(Abstract in English)

45–65.

4. Alen Kalajdžija, Adnan Kadrić,

O jezičkim osobitostima prijevodne alhamijado literature u kontekstu preporodnog prosvjetiteljstva druge polovine 19. stoljeća

On linguistic features of translational aljamiado literature in the context of revival enlightenment in the second half of the 19th century

67–94.

5. Sumeja Kapo,

Neke tipične fonetsko-fonološke osobine Bosanske elifnice Ibrahima Berbića u odnosu na dijalekatsku bazu i jezičku tradiciju

Some typical phonetic-phonological characteristics of Bosnian primer of Ibrahim Berbić in regard to dialect base and language tradition

95–113

6. Ivana Tomić,

Frazemi u Varici fra Antuna Kneževića

Phrasemes in fra Antun Knežević's Varica

115–134.

7. Alisa Mahmutović,

Frazemska antonimija u epskoj poeziji

Phraseological antonymy in epic poetry

135–152.

8. Aida Kršo,

Distribucija aorista i imperfekta u novinarskom stilu savremenog jezika

The aorist and the imperfect in the journalistic style of the contemporary language

153–163.

9. Jasmin Hodžić,

Prozodijska obilježja imenica na primjeru televizijske drame Hasanaginica (1983)

Prosodic features of nouns at TV drama „Hasanaginica” (1983)

165–185.

PRIKAZI

REVIEWS

10. Mirjana Popović,

Vedad Smailagić, Uvod u lingvistiku, Institut za jezik, Sarajevo, 2013.

187–189.

11. Haris Ćatović, Sumeja Kapo,

Bibliografija radova Književnog jezika (1972–1981)

191–208.

Podijelite