Književni jezik 2017 28

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

 

Redakcija:

Domaća:

prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, Sarajevo, BiH

prof. dr. Hanka Vajzović, Sarajevo, BiH

prof. dr. Naila Valjevac, Sarajevo, BiH

prof. dr. Mirjana Popović, Mostar, BiH

prof. dr. Marica Petrović, Tuzla, BiH

prof. dr. Ismail Palić, Sarajevo, BiH

doc. dr. Edim Šator, Mostar, BiH

 

Strana:

prof. dr. Roberto Dapit, Udine, Italija

prof. dr. Marc L. Greenberg, Kanzas, SAD

prof. dr. Andrea Trovesi, Rim, Italija

sc. Maxim Makartsev, Moskva, Rusija

sc. Mihail Oslon, Moskva, Rusija

sc. Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija

sc. Philipp Wasserscheidt, Berlin, Njemačka

Sekretar Redakcije: mr. sc. Aida Kršo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tehnički urednik: mr. sc. Zenaida Karavdić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Lektura i korektura: Sumeja Bičević, MA

Dizajn i DTP: Agencija PERFECTA Sarajevo, Adis Duhović

Korice: Alen Ajanović

Štampa: Štamparija Fojnica d. d.

 

Sadržaj / Content

 

Zenaida Karavdić

Razvoj zavisne atributske klauze u bosanskom jeziku u srednjovjekovnim poveljama

Development of relative clause in Bosnian language according to medieval Bosnian charters

7–31.

Erma Ramić-Kunić

Leksičke osobine evanđelja iz Dovolje

The lexical characteristics of The Gospel from Dovolja

29–59.

Vedad Mulavdić

O nazivima jezika u književnim djelima XVIII vijeka

About the names of language in the literature of the 18th century

61–84.

Edita Kevro

Nazivi jezika u službenim dokumentima za vrijeme austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini

Names of languages in official documents in times of Austrian-Hungarian occupation in Bosnia and Herzegovina

85–117.

Ivana Tomić

Struktura epske poetske formule u kolokacijama s leksemama knjiga, kula i konj u odabranim pjesmama iz zbirke Koste Hӧrmanna

The structure of the epic poetic formula in collocations with books, towers and horses in selected songs from the collection of Kosta Hörmann

119–139.

Haris Ćatović

Refleksi dugog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)

The reflexes of long jat in southeast Bosnia in The Surveys questions about the speech of the populace (1897) and Bosnian-Herzegovinian dialectal complex (1975–1986)

141–163.

Hasnija Muratagić-Tuna

Značaj Ferdinanda de Saussurea za razvoj lingvističke stilistike

The significance of Ferdinand de Saussure for the development of linguistic stylistics

165–187.

Sedina Brkić-Međedović

Eksplikativni lokativ u adnominalnoj poziciji u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku

Explicative locative in adnominal position in Bosnian (Croatian, Serbian) language

189–200.

Muljaim Kaćka

Preduniverzitetska kosovska jezička politika

Kosovo's pre-university language's policy

201–213.

Tarik Ćušić

Zbornik radova Karpatsko-balkansko dijalekatsko područje: jezik i kultura – Prikaz

215–236.

Uputstva autorima

237–240.

Instructions for authors

241–245.

Misija i vizija časopisa Književni jezik

Mission and vision of the journal Literary Language

246.

 

Objavljivanje ove publikacije finansijski su podržali:
Fondacija za izdavaštvo Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Podijelite