Književni jezik 2018 29

DOI 10.33669/KJ2018-29

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

 

Redakcija:

Domaća:

prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, Sarajevo, BiH

prof. dr. Hanka Vajzović, Sarajevo, BiH

prof. dr. Naila Valjevac, Sarajevo, BiH

prof. dr. Mirjana Popović, Mostar, BiH

prof. dr. Marica Petrović, Tuzla, BiH

prof. dr. Ismail Palić, Sarajevo, BiH

doc. dr. Edim Šator, Mostar, BiH

 

Strana:

prof. dr. Roberto Dapit, Udine, Italija

prof. dr. Marc L. Greenberg, Kanzas, SAD

prof. dr. Andrea Trovesi, Rim, Italija

sc. Maxim Makartsev, Moskva, Rusija

sc. Mihail Oslon, Moskva, Rusija

sc. Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija

sc. Philipp Wasserscheidt, Berlin, Njemačka

Sekretar Redakcije: mr. sc. Aida Kršo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tehnički urednik: mr. sc. Zenaida Karavdić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Lektura i korektura: mr. sc. Nihada Ibrišimović, Elmira Resić, MA, Edina Vražalica, MA, Sumeja Bičević, MA

Dizajn i DTP: Agencija PERFECTA Sarajevo, Adis Duhović

Korice: Alen Ajanović

Štampa: Planjax komerc

 

Sadržaj / Content

 

Edina Vražalica

Bosančica u ćiriličnoj paleografiji i njen status u filološkoj nauci

Bosančica in cyrilical paleography and her status in the philological science

7–27

Vedad Mulavdić

Nova vremena i novi pravopisi (različita izdanja romana Nova vremena u kontekstu revizije pravopisa iz 1912. godine)

New times and new orthographies (Different editions of Nova vremena novel in the context of the revision of the orthography from year 1912)

29–62

Haris Ćatović

Vokalski sistem u govorima jugoistočne Bosne u anketi Pitanja o govoru prostoga naroda  (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)

The vocal system in the speeches of southeast Bosnia according to The Question of the nation’s speech (1897) and the completed questionnaires for the examination of Bosnian-Herzegovinian speeches (1975–1986)

63–87

Aida Kršo

Genitiv množine imenica ženskog roda e-vrste – norma i jezička praksa

Genitive case plural of second declension nouns – language norm and practice

89–114

Elmira Resić

Kondenzacija deverbativnim imenicama s prijedlogom u bosanskom jeziku: Deverbativna imenica s prijedlogom kao kondenzator vremenske klauze

Condensation with deverbative nouns with proposition in Bosnian language

115–137

Zineta Lagumdžija, Almira Džanić

Refleksivni glagoli i njihova leksikalizacija u odabranim rječnicima bosanskog jezika

Reflexive verbs and their lexicalization in selected dictionaries of Bosnian language

139–158

Jasmin Hodžić

Neki sociolingvistički i kognitivnolingvistički aspekti imenovanja i učenja maternjeg jezika i književnosti u bosanskohercegovačkom školstvu s fokusom na Kanton Sarajevo

Some sociolinguistic aspects in nomination and teaching of mother tongue and literature in Bosnian-Herzegovinian education with a focus on Canton Sarajevo

159–197

Zenaida Karavdić

Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku

Podijelite