Književni jezik 32

Književni jezik 32

 

DOI 10.33669/KJ2021-32

 

Izdavač / Publisher: Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik

 

Za izdavača / For Publisher: Jasmin Hodžić

 

Glavni urednik / Editor-in-Chief: Lidija Tanturovska

 

Odgovorni urednik / Executive editor: Jasmin Hodžić

 

Domaća redakcija / Redaction from BIH

sc. Alen Kalajdžija, Sarajevo, BiH

sc. Erma Ramić Kunić, Sarajevo, BiH

prof. dr. Ismail Palić, Sarajevo, BiH

prof. dr. Amela Šehović, Sarajevo, BiH

prof. dr. Halid Bulić, Sarajevo, BiH

prof. dr. Emira Mešanović Meša, Sarajevo, BiH

prof. dr. Indira Šabić, Tuzla, BiH

prof. dr.  Edim Šator, Mostar, BiH

prof. dr. Belkisa Dolić, Bihać, BiH

 

Međunarodna redakcija / International redaction

prof. dr. Roberto Dapit, Udine, Italija

prof. dr. Marc L. Greenberg, Kanzas, SAD

sc. Maxim Makartsev, Moskva, Rusija

sc. Mihail Oslon, Moskva, Rusija

sc. Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija

sc. Philipp Wasserscheidt, Berlin, Njemačka

sc. Elena  Jovanova Grujovska, Skopje, Makedonija

sc. Kozma Ahačič, Ljubljana, Slovenija

 

Sekretar Redakcije / Editorial Secretary: Aida Kršo, Sarajevo, BiH

Tehnički urednik / Technical Editor: Zenaida Karavdić, Sarajevo, BiH

 

Lektura i korektura / Proofreading: Zenaida Karavdić

 

Dizajn i DTP: Narcis Pozderac, TDP doo

 

Korice / Cover: Alen Ajanović

 

Sadržaj / Content

 

Bernes Aljukić

Rodno označena referencijalnost u medijskom diskursu

5–31

 

Edina Solak, Mirza Bašić

Pragmatička uloga različitih tipova šutnje u romanu Kafamda bir tuhaflik autora Orhana Pamuka

33–65

 

Nerma Zaimović

O rukopisu Kitab-i bosnevi iz Zbirke bosanske alhamijado književnosti sa pojedinim arapskim tekstovima

67–95

 

Džemajla Smlatić, Belkisa Dolić

Konceptualne metafore sa sastavnicama život i smrt u Kamenom spavaču Maka Dizdara

97–119

 

Indira Šabić

Zmaj od Bosne ili ga vile nose – mitski i magijski motivi u prezimenima Bosne i Hercegovine

121–142

 

Haris Ćatović

Stilogenost vremenski raslojene leksike u Rječniku bosanskog jezika autora Dževada Jahića

143–165

 

Amina Arnautović

Konotacije leksičkog sloja motiva stida u engleskim prijevodima bošnjačke balade “Hasanaginica”

167–189

 

Hatidže Burnić

Semantička adaptacija frekventnih germanizama u oblasti domaćinstva

191–206

 

Edina Kečo

Frazemska sinonimija u Pobunama Derviša Sušića

207–219

 

Recenzenti za br. 31

221

Podijelite