Književni jezik 34

Književni jezik 34

Izdavač: Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik
Za izdavača: dr. sc. Jasmin Hodžić
Urednik broja: dr. sc. Amina Pehlić, Univerzitet u Zenici
Glavni i odgovorni urednik: dr. sc. Jasmin Hodžić

 

Redakcija:
Domaća
dr. sc. Alen Kalajdžija, Sarajevo, BiH
dr. sc. Erma Ramić-Kunić, Sarajevo, BiH
prof. dr. Ismail Palić, Sarajevo, BiH
prof. dr. Amela Šehović, Sarajevo, BiH
prof. dr. Halid Bulić, Sarajevo, BiH
prof. dr. Emira Mešanović Meša, Sarajevo, BiH
prof. dr. Indira Šabić, Tuzla, BiH
prof. dr. Edim Šator, Mostar, BiH
prof. dr. Belkisa Dolić, Bihać, BiH

Međunarodna
prof. dr. Roberto Dapit, Udine, Italija
prof. dr. Marc L. Greenberg, Kanzas, SAD
dr. sc. Maxim Makartsev, Moskva, Rusija
dr. sc. Mihail Oslon, Moskva, Rusija
dr. sc. Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija
dr. sc. Philipp Wasserscheidt, Berlin, Njemačka
dr. sc. Elena Jovanova Grujovska, Skopje, Makedonija
dr. sc. Kozma Ahačič, Ljubljana, Slovenija

 

Sekretar Redakcije i tehnički urednik: mr. sc. Aida Kršo

 

Kontakt:
Redakcija Književnog jezika
Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik
Hasana Kikića 12, BA-71000 Sarajevo, BiH
Tel.: +387 33 200 117 Faks: +387 33 206 864
e-mail: knjizevni.jezik@izj.unsa.ba

 

Kontakt osoba za indeksaciju: mr. sc. Zenaida Karavdić

 

Lektura i korektura: mr. sc. Aida Kršo

 

Dizajn i DTP: TDP doo, Narcis Pozderac

 

Korice: Alen Ajanović

 

 

Sadržaj / Content

 

Azra Hodžić-Čavkić
Više od riječi: suodnos idiomskih skupina, kolokacija, višečlanih onima, višečlanih naziva, perifrastičkih konstrukcija te složenih subjunktora i složenih prijedloga
More than just a word: correlation of idioms, collocations, multi‑part onymes, multi‑part terms, periphrastic constructions, and complex subjunctives, and complex prepositions

Maxim Makartsev
Razvoj balkanoslavenskoga tipa futura u štokavskim iseljeničkim dijalektima u Albaniji i jezički kontakti
The development of the Balkan Slavic type of Future in the Štokavian Migrational Dialects in Albania and language contacts

Indira Šabić
Fitoojkonimi u toponimiji Bosne i Hercegovine
The phytooikonyms in the toponymical system of the Bosnia and Herzegovina

Novica Vujović
Osobenosti crnogorskoga antroponimijskog sistema na primjeru imena tipa Đuro, Pero

Emira Mešanović-Meša
Jedan dokument s tri jezičke verzije – sudba bosanskohercegovačka
A Single Document with Three Language Versions – The Fate of Bosnia and Herzegovina

Hurija Imamović
Dvostrukosti u predikatskoj kongruenciji zbirnih imenica
Duality in subject-verb agreement with collective nouns

 

PRIKAZI
Vanr. prof. dr. sc. Bernes Aljukić

Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi
Prof. dr. Elvir Musić

Bosanske elifnice

Recenzenti za br. 32

Uputa autorima

Podijelite