Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta Spremačica

04-12-18 Zenaida 0 comment

Datum: 3. 12. 2018. godine

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), Pravilnika o radu Instituta za jezik broj 01/916/16 od 30. 12. 2016. godine, te postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-05-34488-11/18 od 11. 10. 2018. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisuje

J a v n i  k o n k u r s

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

I. Spremačica, na neodređeno vrijeme – jedan (1) izvršilac.

II. Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

Pored općih zakonskih uvjeta, kao poseban uvjet kandidat treba imati završenu osnovnu školu.

III. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

Kandidati su obavezni da, uz svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs s kontakt podacima, dostave i sljedeće dokumente:

  1. svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
  2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
  3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
  4. potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ukoliko je kandidat bio ili je u radnom odnosu).

Kandidati koji budu ispunjavali sve uvjete propisane tekstom konkursa bit će pozvani na intervju.

S izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz ugovoreni probni rad od tri (3) mjeseca.

Prednost u zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji dostaviti u formi ovjerene kopije).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od šest (6) mjeseci.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti direktno ili putem pošte na adresu:

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo, s naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto Spremačica”.

Podijelite