02-03-22 Institut za Jezik 0 comment

ČETVRTAK, 3. MART 2022.

10.00–11.30 tematska sekcija: Bosanska redakcija staroslavenskog jezika (u čast Herti Kuni)

 • Jasna Kuna-Đurđević:Pozdravno obraćanje
 • Anica Nazor:Hrvojev misal i Hvalov zbornik
 • Jagoda Jurić-Kappel:Hvalov zbornik – riznica ćirilometodske tradicije
 • Lejla Nakaš i dr. Šejla Bećirović:Projekat starocrkvenoslavenskog rječnika u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 • Mehmed Kardaš: Doprinos Herte Kune formiranju Katedre za historiju jezika Filozofskog fakulteta u Sarajevu
 • Erma Ramić-Kunić: Herta Kuna i bosanska redakcija staroslavenskog jezika
 • Josip Raos: Herta Kuna – život i djelo

11.30–11.45 RASPRAVA

11.45–12.00 PAUZA

12.00–14.00 tematska sekcija: Bosanska predstandardna književnojezička tradicija                                                       (u spomen na Matiju Divkovića i Muhameda Hevaiju Uskufiju)

 • Adnan Kadrić: Proučavanje alhamijado literature u bosnistici – reafirmacija projekta Transkripcija alhamijado tekstova (1976)
 • Alen Kalajdžija:Bosnevijski (alhamijado) rječnici
 • Fuad Baćićanin:Bosanska alhamijado književnost u Sandžaku
 • Sumeja Bičević, MA:Bosanske elifnice
 • Ivana Tomić, MA:Franjevci i bosanski jezik
 • Bernisa Puriš:O potrebama proučavanja dijahronijske stilistike: stilistika i pisci predstandardnog perioda
 • Sedina Međedović:Dosadašnje proučavanje jezika bosanske usmene poezije

14.00–14.15 RASPRAVA

14.30–16.15 tematska sekcija:  Savremena bosanska leksikologija i leksikografija                                                    (u čast Ismetu Smailoviću i Aliji Isakoviću)

 • Amela Šehović: Standardološka leksikografija u bosanskom jeziku: stanje i perspektive
 • Tarik Ćušić: Bosanska terminološka leksika
 • Samra Mujanić i Haris Ćatović, MA: Dijalektološki rječnici u bosnistici
 • Azra Hodžić-Čavkić: O dosadašnjem proučavanju bosanske frazeologije
 • Indira Šabić: Dosadašnja i buduća onomastička istraživanja bosanskog srednjovjekovlja
 • Nihada Ibrišimović: Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak  i onomastička istraživanja u Bosni i Hercegovini
 • Amira Turbić-Hadžagić i dr. Đenita Haverić: Izvori za proučavanje bosanskohercegovačke antroponimije

16.15–16.30 RASPRAVA

Podijelite