Književni jezik 2007 (23-1)

Književni jezik 23/1, 2007.

Izdavač: Institut za jezik u Sarajevu i Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Za izdavača: dr. Ibrahim Čedić

Odgovorni urednik: dr. Hanka Vejzović

Redakcija: dr. Josip Baotić, dr. Hasnija Muratagić-Tuna, dr. Hanka Vajzović i dr. Ismail Palić

Sekretar: dr. Ismail Palić

UDK 811.163.43* ISSN 0350-3496

 

 

1. Svein Monnesland, Od zajedničkog standarda do trostandardne situacije (From common standard to a triple-standard situation), str. 1–41.

2. Ibrahim Čedić, Neke osobine jezičkih normi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika (Some particularities of the linguistic standards in Bosnian, Croatian and Serbian language), str. 42–49.

3. Josip Baotić, Orijentalizmi u govoru starosjedilaca Bosanske Posavine (Orientalisms in the speech of indigenous inhabitants of Bosanska posavina), str. 50–64.

4. Refik Bulić, Zamjena dugog jata u govoru Bošnjaka Srebrenice (Substitution of the long yat in the speech of Bosniaks of Srebrenica), str. 65–70.

5. Ismail Palić, Glagolski prilozi s načinskim značenjem u bosanskome jeziku (The adverbial participles with modal meaning in Bosnian), str. 71–76.

6. Bernisa Puriš, Fonostilistička interpretacija „Grozdanina kikota“ Hamze Hume (Fonostilistische interpretation von Hamza Humos „Grozdanin kikot“), str. 77–96.

7. Safet Kadić, Živiti i goriti pored živjeti i gorjeti (‘Ziviti’ and ‘goriti’ alongside with ‘zivjeti’ and ‘gorjeti’), str. 97–106.

8. Alen Kalajdžija, Transliteracija alhamijado pjesme Ibrahime terzija iz 1985. (Transliteration of the alhamiado poem Ibrahime Terzija 1895), str. 107–115.

 

Podijelite