Književni jezik 2016 27/1-2

Izdavač /Publisher/

Univerzitet u Sarajevu

Institut za jezik

 

Za izdavača /For Publisher/

Alen Kalajdžija

 

Redakcija /Editorial Board/

Hasnija Muratagić-Tuna

Ismail Palić

Marica Petrović

Mirjana Popović

Edim Šator

Hanka Vajzović

Naila Valjevac

 

Urednik /Editor-in-Chief/

Alen Kalajdžija

 

Sekretar /Secretary/

Aida Kršo

 

Korektura /Proofreading/

Sumeja Bičević

 

Dizajn&DTP /Design&DTP/

  1. PERFECTA, Sarajevo / Adis Duhović

 

Korice /Cover/

Alen Ajanović

 

Štampa /Print/

Sabah print

 

Godina izdanja /Year/

2016.

 

Sadržaj / Content

 

 

1. Erma Ramić-Kunić:

Leksičke razlike između Čajničkog i Vrutočkog evanđelja u Evanđelju po Mateju

Lexical differences between the Čajniče Gospel and the Vrutok Gospel

7–31.

2. Alen Kalajdžija:

Počeci službene upotrebe bosanskog jezika

Beginnings of the official use of the Bosnian language

33–55.

3. Edita Kevro:

Naučni stavovi i njihova interpretacija o Gramatici bosanskog jezika iz 1890. u odnosu na (dosada poznatu) arhivsku građu

Scientific attitudes on Grammar of the Bosnian language from 1890 and their interpretation in comparison to (previously known) archival materials

57–92.

4. Sedina Brkić-Međedović:

Osobenosti književnojezičkog izraza i interkulturna podudaranja u zbirci Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine

Specific characteristics of literarylinguistic expression and intercultural concordance in collection Poems and chants from Bosnia and Herzegovina

93–104.

5. Vedad Mulavdić:

Pravopis prvog izdanja romana Zeleno busenje Edhema Mulabdića

Ortogrphy of the first edition of Edhem Mulabdic’s novel Zeleno busenje (Green turf)

105–128.

6. Indira Šabić:

Literarna imena dramskih tekstova u Bosni i Hercegovini

Literary names of dramatic texts in Bosnia and Herzegovina

129–151.

7. Mirela Bašić:

Fitonimi u toponimiji Zeničke kotline

Phytonims in toponymy of Zenica valley

153–165.

8. Azra Hodžić-Čavkić:

Tautološke frazeosheme u bosanskome jeziku. Opis standardnojezičkih i dijalekatskih frazeoshema na korpusu Sandžačkoga frazeološkog rječnika Abdulaha Mušovića

Tautological phrases schemes in the Bosnian language

167–188.

9. Jasmin Hodžić:

O nekim načelima sintaksičke analize književnoumjetničkog teksta

On some principles in the syntactic analysis of literary texts

189–203.

10. Muljaim Kaćka:

Kontrastivna analiza sintakse složenih glagolskih oblika goranskoga govora u odnosu na bosanski jezik

Complex verb forms in the gora dialect and Bosnian language: a syntactic contrastive analysis

205–219.

11. Sumeja Bičević:

Bibliografija izvora i radova o srednjovjekovnim bosanskim ćiriličkim administrativno-pravnim dokumentima

221–265.

PRIKAZ

REVIEW

12. Erma Ramić-Kunić:

Teme iz lingvističke bosnistike Halida Bulića

267–275.

UPUTA AUTORIMA,

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

277–278.

PODACI O AUTORIMA,

INFORMATION ABOUT AUTHORS

279–280.

 

Podijelite