KONKURS za izbor u zvanje

11-06-19 Zenaida 0 comment

Broj: 01/564/19

Datum: 10. 6. 2019. godine

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/458/19 od 25. 4. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-52/19 od od 27. 5. 2019. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisjuje

KONKURS

za izbor u zvanje

Viši stručni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i srpski jezik (Odjeljenje za historiju jezika) – 1 izvršilac.

Minimalni uvjeti:

 • VSS, fakultet s odsjekom za bosanski, hrvatski i srpski jezik;
 • naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira s prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira s prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 • Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16).

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 • Diploma o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi s dodatkom diplomi, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ako je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu).

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, ulica Hasana Kikića broj 12, Sarajevo“ s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite