26-06-23 Institut za Jezik 0 comment

Broj: 01/358/23

Datum: 26. 6. 2023. godine

 

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16“), Odluke Vijeća Instituta za jezik broj: 01/297/23 od 30. 5. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-5/23 od 22. 6. 2023. godine, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

KONKURS

za izbor u zvanje

 

Viši naučni saradnik za oblast lingvistika – bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik – 1 izvršilac.   

 

Minimalni uvjeti:

 • VSS, fakultet s odsjekom za bosanski, hrvatski i/ili srpski jezik;
 • naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
 • najmanje tri godine provedene u zvanju naučnog saradnika;
 • najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama,

objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

 

Izbor u zvanje viši naučni saradnik se vrši na period od šest godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16).

 

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci;
 • Dokaz ili diploma o stečenom zvanju doktora nauka, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navede diplome, original ili ovjerena kopija  ukoliko je izdata van BiH;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV);
 • Bibliografija i spisak objavljenih naučnih radova nakon izbora u zvanje naučnog saradnika iz oblasti za koju se bira (uz fotokopije radova u prilogu);
 • Dokaz o izboru u zvanje, original ili ovjerena kopija;
 • Spisak projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor.

 

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – INSTITUT ZA JEZIK, ulica Hasana Kikića broj 12, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite