Zaključci sa Trećeg simpozija o bosanskom jeziku, 20‒21. maj 2021.

29-07-21 Zenaida 0 comment

Zaključci:

 1. Posebnju pažnju usmjeriti na onomastička, akcentološka, metodička i etnolingvistička istraživanja i organizaciju naučnih i stručnih skupova i savjetovanja iz ovih oblasti;
 2. Zasnovati projekte izrade:
  • specificiranih tematskih bibliografskih monografija, uz objavljivanje bibliografije radova iz savremene lingvističke bosnistike,
  • bosanskih terminoloških priručnika,
  • praktične bosanske gramatike zasnovane na ishodima učenja,
  • dijalektologije bosanskog jezika,
  • monografija iz oblasti historije jezika,
  • jezičkih priručnika za medije;
 3. Pravopisni priručnici bosanskog jezika trebaju biti zasnovani na širem konceptu usaglašenosti naučne, stručne i šire društvene zajednice;
 4. Uvažavajući terminološke izraze bosanska alhamijado literatura, bosanska alhamijado književnost, bosanska alhamijado pismenost i sl. a pozivajući se na izvore ove literature, predlaže se i upotreba termina bosnevijska literatura, bosnevijska književnost, bosnevijska pismenost i sl.;
 5. Jačati saradnju sa lingvistima na domaćem i međunarodnom nivou;
 6. Raditi na saradnji s obrazovnim sektorom na svim nivoima te saradnji s organizacijama i institucijama koje se bave obrazovanjem u Bosni i Hercegovini;
 7. Nastaviti pružati podršku nastavi i promoviranju bosanskog jezika izvan Bosne i Hercegovine;
 8. Raditi na unapređenju digitalnih platoformi vezanih za oblast lingvističke bosnistike.

Sarajevo, 16. 6. 2021.

                                                                                                                                                                   Organizacioni odbor

 

Simpozij je održan online. Sva izlaganja možete pregledati na https://youtube.com/playlist?list=PLOLXp-sGVF_9Dtqfw3rOh9V7fwT0M0YMH

Podijelite