Književni jezik 30

DOI 10.33669/KJ2019-30

Izdavač: Institut za jezik, Univerzitet u Sarajevu

Za izdavača: Alen Kalajdžija

Urednik: Alen Kalajdžija

Redakcija:

Domaća
prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, Sarajevo, BiH
prof. dr. Hanka Vajzović, Sarajevo, BiH
prof. dr. Naila Valjevac, Sarajevo, BiH
prof. dr. Mirjana Popović, Mostar, BiH
prof. dr. Marica Petrović, Tuzla, BiH
prof. dr. Ismail Palić, Sarajevo, BiH
doc. dr. Edim Šator, Mostar, BiH

Međunarodna
prof. dr. Roberto Dapit, Udine, Italija
prof. dr. Marc L. Greenberg, Kanzas, SAD
prof. dr. Andrea Trovesi, Rim, Italija
dr. sc. Maxim Makartsev, Moskva, Rusija
dr. sc. Mihail Oslon, Moskva, Rusija
dr. sc. Mladen Uhlik, Ljubljana, Slovenija
dr. sc. Philipp Wasserscheidt, Berlin, Njemačka

Sekretar Redakcije: mr. sc. Aida Kršo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tehnički urednik: mr. sc. Zenaida Karavdić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Lektura i korektura: Zenaida Karavdić

Dizajn i DTP: Agencija PERFECTA Sarajevo, Adis Duhović

Korice: Alen Ajanović

Sadržaj / Content

Erma Ramić-Kunić, Marinka Šimić
Leksik Matejeva evanđelja u hrvatskoglagoljskim misalima i bosanskim četveroevanđeljima
The lexical fund of Matthew’s Gospel in Croatian glagolitic missals and Bosnian gospels
9-53

Mehmed Kardaš
Preslavizmi u Kopitarovu četveroevanđelju
Preslavisms in the Kopitar’s Gospel
55-78

Vedad Mulavdić
Stavovi o bosanskome jeziku u brošurama Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka
Views on Bosnian language in Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak’s brochures
79-107

Jasmin Hodžić
Pitanje akcenta ličnih imena u ortoepskoj normi bosanskog jezika
A note on the accentuation of Bosnian personal names – a normative view
109-139

Emira Mešanović-Meša
O izvedenim pridjevima u službenoj upotrebi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika
About derived adjectives in the official use in Bosnian, Croatian and Serbian in Bosnia and Herzegovina
141-180

Izela Habul-Šabanović
Small clauses in English and Bosnian, Croatian, and Serbian
Male klauze u engleskom i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku
181-208

Irma Kaltak
Relativizator koji u prijevodima Kur’ana Besima Korkuta i Esada Durakovića
Relative pronoun who in translations of Quran
209-229

Adi Maslo
Parsing satirical humor: a model of cognitive-linguistic satire analysis
Raščlanjivanje satiričkog humora: primjer kognitivnolingvističke analize satire
231-253

Belkisa Dolić
“Dekanesa” i “dekanica” – normativni status
“Dekanesa” and “dekanica” – normative status
255-271

Nihada Ibrišimović, Aida Kahriman-Krhan:
Generacijski utjecaj na leksičku stratifikaciju u razgovornom bosanskom jeziku
Generation influence on lexic stratification in Bosnian speech
273-299

Edina Solak, Mirza Bašić
Motiviranost značenja turskih i bosanskih somatskih frazema koji se povezuju s čovjekovim osobinama
Motivation of the meaning of Turkish and Bosnian somatic phrasemes connected to human characteristics
301-328

Indira Šabić
Ede, bibe et nosce te ipsum – Kuhinjska kultura u prezimenima Bosne i Hercegovine
Ede, bibe et nosce te ipsum – Cuisine culture in the surnames of Bosnia and Herzegovina
329-355

Danko Šipka
Iz društva u leksikografiju i natrag: Rječnici kao ideološki manevri
From society to lexicography and back: Dictionaries as ideological maneuvers
357-375

Elvir Musić
Etimologija nekih općeupotrebnih persizama u bosanskom jeziku
Ethymology of some commonly used persisms in the Bosnian language
377-393

Prikazi / Reviews

Dževad Jahić
Jasmin Hodžić, Bosanski jezik: Statusna pitanja bosanskog jezika kroz historiju i historija nauke o bosanskom jeziku
395-398

Edita Mulaosmanović
Adnan Kadrić, Kontrastivna metoda u opisu bosanskog i turskog jezika u Bosni u 19. stoljeću
399-423

Edina Špago-Ćumurija:
Adi Maslo, Govoriti kao predsjednik: Kritička analiza konceptualne metafore u inauguralnim govorima američkih predsjednika
425-427

In Memoriam
Ibrahim Čedić (1948–2019)
428-429

Podijelite