Alen Kalajdžija (ur.) Zbornik radova Alija Isaković i bosanski jezik. Sarajevo, 14. mart 2017., Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2018. 413 str. ISBN 978-9958-620-39-3

A. Kalajdžija, Uvodno obraćanje, 7–8.

ALIJA ISAKOVIĆ I JEZIČKA POLITIKA

R. Bulić, Isakovićevo pitanje Kako dalje? – standardni bosanski jezik u jednom pitanju i sto odgovora, str. 11–23.
A. Kalajdžija, Načela Isakovićeva intelektualnog aktivizma u reafirmaciji bosanskoga jezika, str. 24–34.
S. Kodrić, “Kako govoriti o književnom jeziku a ćutati o književnosti?”: Alija Isaković i afirmacija bosanskog jezika i bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, str. 35–55.
J. Hodžić, Alija Isaković o bosanskom jeziku u Antologiji zla, str. 56–71.
I. Šabić, Jezička politika Alije Isakovića vis-à-vis serbokroatizam, str. 72–87.
U. Bavčić, Anketa časopisa Život (1970) prilog istraživanju jezičke unifikacije u dokumentima književnojezičke politike, str. 88–121.
V. Mulavdić, Bilješke o bosanskom jeziku u priređivačkom radu Alije Isakovića, str. 122–140.

ALIJA ISAKOVIĆ I KARAKTERISTIČNA BOSANSKA LEKSIKA

R. Hadžiefendić-Parić, Citati i fragmenti iz govora i jezik(a) (Isakovićev Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku, balada Hasanaginica i istoimena isakovićeva drama), str. 143–171.
A. Turbić-Hadžagić, Lična imena u Rječniku karakteristične leksike u bosanskome jeziku Alije Isakovića, str. 172–183.
H. Ćatović, Kulturemi u Rječniku bosanskog jezika Alije Isakovića, str. 184–217.
E. Gološ, Polisemantička struktura leksema u putopisima Alije Isakovića, str. 218–228.

O JEZIKU I STILU ALIJE ISAKOVIĆA

A. Šehović, Frazeme koje oslikavaju društvo u dramama Alije Isakovića, str. 231–240.
E. Klimentić, Strukturne i semantičke odlike frazema u nekim djelima Alije Isakovića, str. 241–262.
H. Bulić, Upotreba deiktičkih riječi taj, ta, to u nekim djelima Alije Isakovića, str. 263–279.
Z. Karavdić, Slavenski genitiv u djelima Alije Isakovića, str. 280–292.
S. Brkić-Međedović, Lokativ s prostornim prijedlogom u uz imenice u pripovijetkama Alije Isakovića, str. 293–305
B. Puriš, Citati kao intertekstualni stilemi u putopisima Alije Isakovića, str. 306–319.
B. Dolić, Repeticija u Isakovićevom Sjećanju, str. 320–333.
I. Tomić, Fonostilističke i morfostilističke osobenosti pripovijetki Alije Isakovića, str. 334–352.
E. Kevro, Lijevost u Lijevim pričama Alije Isakovića, str. 353–365.

SJEĆANJA NA ALIJU ISAKOVIĆA

E. Kečo-Isaković, Moj Alija i naš Isaković, str. 369–374.
S. Dizdar, Inter ali(j)a et marginalia: Posljednji tekst Alije Isakovića, str. 375–391.
H. Hajdarević, Književnik Alija Isaković, dvadeset godina poslije, str. 392–396.
M. Pejanović, Alija Isaković: Sjećanje, str. 397–399.
S. Krsmanović, Jedno sjećanje na Isakovićevu Hasanaginicu, str. 400–402.
U. Bavčić, Sjećanje na Aliju Isakovića i njegove “vječneˮ varijante – Na tragu Novosadskog dogovora i Deklaracije o zajedničkom jeziku -, str. 403–407.
I. Čolakhodžić, Zabrana televizijskog emitovanja drame To Alije Isakovića (Izjava–svjedočenje o jednom događaju), str. 408–409.
Program, str. 411–413.